Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Organisation och verksamhetsråd

Här hittar du information om hur Hantverkslaboratoriet är organiserat och om verksamhetsrådet och vilka som ingår i det.

Organisation

Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet organiseras under Naturvetenskapliga fakulteten och institutionen för kulturvård. Två verksamhetsledare ansvarar för verksamheten under prefekt och institutionsledningen. Verksamheten styrs genom verksamhetsplan och budget som fastställs årligen.

Hantverkslaboratoriet har tre koordinatorer inom respektive bygg-, landskaps och trädgårdshantverk. Hantverkskoordinatorerna är samordnare av breda nätverk för yrkesverksamma hantverkare inom respektive fält.

 

Verksamhetsråd

Hantverkslaboratoriet styrs av ett verksamhetsråd som har en rådgivande funktion i strategiska frågor. I verksamhetsrådet sitter representanter för Göteborgs universitet, Riksantikvarieämbetet, Länsantikvarieföreningen, Svenska kyrkan, Statens fastighetsverk, Sveriges hembygdsförbund, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Västra Götalandsregionen och Mariestads kommun. Bland finansiärer som inte medverkar i verksamhetsrådet finns Grevillis fond och Johan Hedins stiftelse.

Göteborgs universitet
Anneli Palmsköld, prefekt (verksamhetsrådets ordförande)
Institutionen för kulturvård
Box 130
405 30 GÖTEBORG 
Telefon: 46(0)31-786 47 09 
E-post: anneli.palmsköld@conservation.gu.se

Svenska kyrkan
Christina Persson, kulturarvshandläggare
Kyrkokansliet
Kyrkoliv och samhällsansvar 
751 70 UPPSALA
Telefon: 46(0)18-16 95 00
E-post: christina.persson@svenskakyrkan.se

Riksantikvarieämbetet 
Christian Runeby, enhetschef
Kulturvårdsavdelningen
Kulturvårdstöd
Box 1114
621 22 Visby
Telefon: 46(0)8-5191 80 00
E-post: christian.runeby@raa.se

Västra Götalandsregionen, Förvaltningen för kulturutveckling
Jan Johansson, områdeschef (ersättare Marie Odenbring Widmark, enhetschef)
Västra Götalandsregionen
462 35 Vänersborg
Telefon: 46(0)70-659 03 46
E-post: jan.johansson@vgregion.se

Sveriges Hembygdsförbund
Michael Lehorst, kulturmiljöstrateg (ersättare Kjell Gustafsson)
Box 6167
102 33 Stockholm
Telefon: 46(0)8-54 54 50 70
E-post: michael.lehorst@hembygdsforbundet.se

Statens fastighetsverk
vakant, kulturarvsexpert
Kulturarvsenheten
Box 2263
103 16 Stockholm
Telefon: 46(0)8-696 70 00

Mariestads kommun
Maria Henriksson, chef för kultur och högre utbildning
Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad 
Telefon: 46(0)501-75 50 21
E-post: maria.henriksson@mariestad.se

Västra Götalandsregionen, regional utveckling
Lisa Belfrage, regionutvecklare
Avdelningen Näringsliv
Regionens hus
405 44 Göteborg
Mobil: 070-082 43 41
E-post: lisa.belfrage@vgregion.se

Länsstyrelsen, kulturmiljöforum
Representanter i referensgrupper 
för kulturmiljövårdsprojekt.

Nämnden för hemslöjdsfrågor
Friedrike Roedenbeck, kanslichef
Box 4006
102 61 Stockholm
Telefon: 46(0)8-681 93 51
E-post: friedrike.roedenbeck@nfh.se

FRI, De svenska friluftsmuseernas samorganisation
Gustav Olsson, ordförande FRI/museichef Kulturen
Kulturen i Lund
Box 1095
221 04 Lund
Telefon: 046-35 04 02
E-post: gustav.olsson@kulturen.com 

Mariestads kommun

Mariestad är en medelstor kommun med omkring 24 000 invånare. I kommunorganisationen arbetar cirka 2 200 personer inom 150 olika yrken med service till invånarna inom allt från barnomsorg, vård och skola till underhåll av vägar, avlopp och vattenledningar. Mariestad grundades redan 1583 av Hertig Karl, som så småningom blev kung Karl IX. Den nygrundade staden Mariestad fick sitt namn efter Hertig Karls fru Maria av Pfalz. En av Mariestads främsta utvecklingssatsning sker i samarbete med Göteborgs universitet kring utbildning, forskning och utvecklingsprojekt inom kulturmiljöns hantverk.

Mariestads kommun

Riksantikvarieämbetet (RAÄ)

Riksantikvarieämbetet är den centrala förvaltningsmyndigheten för frågor som rör kulturmiljö och kulturarv. Myndigheten lyder under Kulturdepartementet och uppdraget fastställs av regeringen. Viktiga mål för verksamheten inom kulturmiljöområdet är ett bevarat och försvarat kulturarv, respekt för olika gruppers kulturarv samt allas förståelse för, delaktighet i och ansvarstagande för den egna kulturmiljön.

Riksantikvarieämbetet (RAÄ)

Statens Fastighetsverk (SFV)

Statens fastighetsverk är den myndighet som idag förvaltar den största delen av Sveriges byggda kulturarv: slott och befästningar, regeringsbyggnader, museer, teatrar, ambassader och parker, kronoegendomar, kungsgårdar, militära boställen, residens och herrgårdar. SFV:s förvaltningsuppdrag omfattar cirka 2 miljoner kvadratmeter lokaler och 6,5 miljoner hektar mark. Värdet av fastigheterna uppgår till drygt 13 miljarder kronor. SFV:s uppgift är att med god ekonomi förvalta statens byggnader så att det nationella kulturarvet finns tillgängligt för allmänheten och att kulturvärden vårdas och bevaras.

Statens Fastighetsverk (SFV)

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka och bedriver en rikstäckande verksamhet som ett evangelisk-lutherskt trossamfund. Svenska kyrkan har ca: 25000 anställda varav huvuddelen arbetar i de drygt 2200 församlingarna som finns i Sverige. Svenska kyrkan är indelad i församlingar, kontrakt, stift och nationell nivå. Församlingarna har lokal självstyrelse men är samtidigt en del av ett stift och Svenska kyrkan som trossamfund. Svenska kyrkan har ca: 4000 prästlönefastigheter på sammanlagt drygt 500000 ha mark. Efter 1 januari 2000 ägs och förvaltas alla kyrkor av den församling i vilken kyrkan ligger. I december 2008 fanns det totalt 3367 kyrkor i bruk. Kyrkobyggnader, kyrkotomter, begravningsplatser och kyrkliga inventarier omfattas av skydd enligt Kulturminneslagen och står under länsstyrelsens tillsyn. Vid avdelningen för kyrkoliv och samhällsansvar finns Kulturarvsgruppen som arbetar på nationell nivå med samordning kring frågor som rör det kyrkliga kulturarvet och med analys och uppföljning av den kyrkoantikvariska ersättningen samt kyrkoregister.

Svenska kyrkan

Sveriges Hembygdsförbund (SHF)

 Sveriges Hembygdsförbund är centralorganisation med ca: Sveriges Hembygdsförbund (SHF) är hembygdsrörelsens riksorganisation. Runt om i landet finns 26 regionala hembygdsförbund och 450 lokalföreningar med i genomsnitt 236 medlemmar och 9 byggnader vardera att förvalta. Hembygdsrörelsen är således en av landets största föreningar med ca: 450 000 medlemmar och en stor förvaltare av 10000 kulturbyggnader. Vi arbetar med råd och service till föreningar och förbund, opinionsbildning, kontakter med centrala myndigheter. SHF ger ut också ut Bygd och Natur - hembygdsrörelsens egen kulturtidskrift.

Sveriges Hembygdsförbund

Västarvet

Västarvet är Sveriges största förvaltning för natur- och kulturarv. Västarvet skall göra kulturarvet synligt så att alla medborgare i hela regionen kan lära av historien och få perspektiv samtiden. Västarvet bidrar till det goda livet i Västra Götalandsregionen genom att arbeta med näringslivsutveckling, folkhälsa, miljö och andra mål som regionledningen ställt upp.

De museer och verksamheter som är knutna till Västarvet är Lödöse museum, Forsviks Industriminnen, Vänersborgs museum och Kulturlagret, Göteborgs Naturhistoriska Museum, Vitlycke museum, Hemslöjdskonsulenterna i Västra Götaland, Byggnadsvård Nääs, Utställningen kommer, Studio Västsvensk Konservering och på uppdrag av respektive stiftelse bedrivs även verksamhet på Västergötlands museum och Bohusläns museum. Västarvet finansieras genom uppdrag främst från regionen, Statens Kulturråd och kommuner i regionen. Västarvet bedriver också uppdragsverksamhet på kommersiella grunder inom arkeologi, bebyggelsevård och konservering. Västarvet omsätter ca 200 mkr och har ca 240 – 300 anställda beroende på säsong.

Västarvet  

Västra Götalandsregionen

Västra Götaland är Sveriges näst största län befolkningsmässigt med 1,6 miljoner invånare i 49 kommuner. Regionen ansvarar för en bra sjukvård och skapar förutsättningar för en god hälsa för alla i Västra Götaland, men också att arbeta med kultur, tillväxt och en hållbar utveckling i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen arbetar för att företag, högskolor och universitet ska samarbeta och utbyta kunskap när det gäller forskning och utveckling. Regionens Kultursekretariat och Regionalutvecklingssekretariat samarbetar med Hantverkslaboratoriet. Regionutvecklingssekretariatet arbetar främst med områdena näringslivsutveckling, kommunikationer, infrastruktur, utbildning, forskning och utveckling (FoU), internationellt samarbete, samordning av tillväxtprogram, administration av olika EU-program. Kultursekretariatets uppgift är att se till att Västra Götalandsregionens kulturpolitik genomförs i praktiken och att stimulera kulturlivet i Västra Götaland. Sekretariatet ska skapa ökad förståelse för att kultur stärker regionens identitet och utveckling.