Göteborgs universitet
Länkstig

Organisation och verksamhetsråd

Här hittar du information om Hantverkslaboratoriets organisation och verksamhetsråd.

Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet organiseras under Naturvetenskapliga fakulteten och institutionen för kulturvård. Två verksamhetsledare ansvarar för verksamheten som styrs genom en aktivitetsplan och budget som fastställs årligen. Hantverkslaboratoriet har tre koordinatorer inom respektive bygg-, landskaps och trädgårdshantverk. Hantverkskoordinatorerna är samordnare av breda nätverk för yrkesverksamma hantverkare inom respektive fält.

Logotyp för Västra Götalandsregionen

Verksamhetsråd

Hantverkslaboratoriets verksamhetsråd har en rådgivande funktion i strategiska frågor. I rådet sitter representanter för Göteborgs universitet, Riksantikvarieämbetet, Svenska kyrkan, Västra Götalandsregionen, Mariestads kommun, Statens fastighetsverk, Sveriges hembygdsförbund, Nämnden för hemslöjdsfrågor och de svenska friluftsmuseernas samorganisation FRI. Bland finansiärer som inte medverkar i verksamhetsrådet finns Grevillis fond och John Hedins stiftelse.

Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvård
Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet bedriver forskning som spänner över ett brett fält av kunskaper och frågeställningar som berör planering och genomförande av vård och utveckling av kulturmiljön. Institutionen ger också professionsförberedande utbildningar med inriktning mot kulturarvsfrågor, landskap och kulturmiljöer, byggnader, trädgårdar, kultur historiska föremål och interiörer. Institutionen för kulturvård är värdenhet för Hantverkslaboratoriet. 

Institutionen för kulturvård

Riksantikvarieämbetet
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) är den centrala förvaltningsmyndigheten för frågor som rör kulturmiljö och kulturarv. Myndigheten lyder under Kulturdepartementet och uppdraget fastställs av regeringen. Viktiga mål för verksamheten inom kulturmiljöområdet är ett bevarat och försvarat kulturarv, respekt för olika gruppers kulturarv samt allas förståelse för, delaktighet i och ansvarstagande för den egna kulturmiljön.

Riksantikvarieämbetet

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka och bedriver en rikstäckande verksamhet som ett evangelisk-lutherskt trossamfund. Kyrkobyggnader, kyrkotomter, begravningsplatser och kyrkliga inventarier omfattas av skydd enligt Kulturmiljölagen och står under länsstyrelsens tillsyn. Avdelningen för fastigheter, kulturarv och service driver utvecklingsprojekt inom kulturarvsområdet och verkar för att det kyrkliga kulturarvet ska vara en angelägenhet och resurs för alla i samhället.

Svenska kyrkan

Västra Götalandsregionen, Förvaltningen för kulturutveckling
Förvaltningen för kulturutveckling har i uppdrag att göra kulturarvet synligt så att alla medborgare i hela regionen kan lära av historien och få perspektiv samtiden. Verksamheten bidrar till det goda livet i Västra Götalandsregionen genom att arbeta med näringslivsutveckling, folkhälsa, miljö och andra mål som regionledningen ställt upp.

De museer och verksamheter som är knutna till Förvaltningen för kulturutveckling är Göteborgs Naturhistoriska Museum, Lödöse museum, Vitlycke museum, kulturmiljö med Forsviks bruk och Slöjd & Byggnadsvård, turnerande utställningar, Studio Västsvensk Konservering och Vänersborgs museum. 

Förvaltningen för kulturutveckling

Västra Götalandsregionen
Västra Götaland är Sveriges näst största län befolkningsmässigt med 1,7 miljoner invånare i 49 kommuner. Regionen ansvarar för en bra sjukvård och skapar förutsättningar för en god hälsa för alla i Västra Götaland, men också att arbeta med kultur, tillväxt och en hållbar utveckling i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen arbetar för att företag, högskolor och universitet ska samarbeta och utbyta kunskap när det gäller forskning och utveckling. Kulturnämnden och Miljö- och regionutvecklingsnämnden samarbetar med Hantverkslaboratoriet. Miljö- och regionutvecklingsnämnden arbetar med näringslivsutveckling, forskning, innovation, utbildning, kompetensförsörjning, arbetsmarknad, energi och externa miljö- och klimatfrågor. Kulturnämndens arbetar också för att invånarna ska få möjlighet till delaktighet och upplevelser inom ett demokratiskt kulturliv samt för att bidra till goda förutsättningar för skapande verksamhet och folkbildning.

Västra Götalandsregionen

Mariestads kommun
Mariestad är en medelstor kommun med omkring 24 000 invånare som gör utvecklingssatsningar kring utbildning, forskning och utvecklingsprojekt inom kulturmiljöns hantverk. Kommunen har som vision att bli ledande inom hantverkets akademi och ett centrum för trädgårdens hantverk.

Mariestads kommun

Statens fastighetsverk
Statens fastighetsverk (SFV) är den myndighet som idag förvaltar den största delen av Sveriges byggda kulturarv: slott och befästningar, regeringsbyggnader, museer, teatrar, ambassader och parker, kronoegendomar, kungsgårdar, militära boställen, residens och herrgårdar. SFV förvaltar också den svenska statens skogar och offentliga marker. Statens fastighetsverk förvaltar cirka 2 300 fastigheter med sammanlagt cirka 4 000 byggnader samt 6,5 miljoner hektar mark. SFV:s uppgift är att med god ekonomi förvalta statens byggnader så att det nationella kulturarvet finns tillgängligt för allmänheten och att kulturvärden vårdas och bevaras.

Statens Fastighetsverk

Sveriges Hembygdsförbund
Sveriges hembygdsförbund grundades 1916 och organiserar en landsomfattande hembygdsrörelse bestående av 26 regionala hembygdsförbund, runt 2000 lokala hembygdsföreningar och totalt 400 000 medlemmar. Riksförbundets uppdrag är att ta till vara och tillgängliggöra det lokala kulturarvet. De lokala hembygdsföreningarna har 1400 hembygdsgårdar, de flesta friluftsmuseer, innehållande samlingar med byggnader, föremål och arkiv. Riksförbundet ger ut tidningen Bygd och natur, samt en rad handböcker och studiehandledningar.

Sveriges Hembygdsförbund

Nämnden för hemslöjdsfrågor
Nämnden för hemslöjdsfrågor är en statlig myndighet under Kulturdepartementet med uppdraget att främja hemslöjd. Verksamheten har i uppdrag att stärka hemslöjden i hela landet genom att planera, driva och följa upp aktiviteter med såväl kulturella som ekonomiska perspektiv. Nämnden för hemslöjdsfrågor fördelar även statligt stöd till hemslöjdsverksamhet i form av verksamhets- och organisationsbidrag samt årliga projektbidrag.

Nämnden för hemslöjdsfrågor

De svenska friluftsmuseernas samorganisation 
De svenska friluftsmuseernas samorganisation (FRI) är de svenska friluftsmuseernas samarbetsorganisation. På svenska friluftsmuseer får besökaren lära sig om allmogens liv och leverne, boendesituationer på landet och i staden, och seder och bruk. Museerna erbjuder kunskapsbaserade upplevelser presenterade i autentiska och trovärdiga miljöer.  

De svenska friluftsmuseernas samorganisation 

Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvård
Anneli Palmsköld
Prefekt (verksamhetsrådets ordförande)
E-post: anneli.palmskold@conservation.gu.se

Riksantikvarieämbetet, avdelningen för kulturarvsutveckling, enheten för kulturvårdsstöd
Ingela Chef Holmberg
Tf enhetschef (vikarierar för Christian Runeby, enhetschef)
E-post: ingela.chef.holmberg@raa.se

Svenska kyrkan, kyrkokansliet, avdelningen för fastigheter, kulturarv och service
Christina Persson
Kulturarvshandläggare
E-post: christina.persson@svenskakyrkan.se

Västra Götalandsregionen, Förvaltningen för kulturutveckling

Marie Odenbring Widmark
Enhetschef (vikarierar för Jan Johansson, områdeschef)
E-post: marie.odenbring@vgregion.se

Västra Götalandsregionen
Lisa Lundin
Regionutvecklare
E-post: lisa.lundin@vgregion.se

Karolina von Mentzer
Regionutvecklare, natur- och kulturarv
karolina.von.mentzer@vgregion.se

Mariestads kommun, kultur och högre utbildning
Maria Henriksson
Avdelningschef
E-post: maria.henriksson@mariestad.se

Statens fastighetsverk
Vakant

Sveriges Hembygdsförbund
Helena Rosenberg
Kulturmiljöstrateg
E-post: helena.rosenberg@hembygdsforbundet.se

Nämnden för hemslöjdsfrågor
Friedrike Roedenbeck
Kanslichef
E-post: friedrike.roedenbeck@nfh.se

De svenska friluftsmuseernas samorganisation (FRI)
Gustav Olsson
Ordförande FRI och museichef för museet Kulturen i Lund
E-post: gustav.olsson@kulturen.com