Göteborgs universitet
Bild
Kulturreservatet Äskhults by i Halland
Kulturreservatet Äskhults by i Halland
Foto: Fabian Mebus
Länkstig

Om kulturlandskap, skötsel och biologiskt kulturarv

Här hittar du material om kulturlandskap och skötselfrågor som övergripande teman. Begreppet biologiskt kulturarv har under senare år vuxit fram som uttryck för ett möte mellan naturvårdare och kulturmiljövårdare, för gemensamt arbete med kulturpräglad natur.

Vad menas med kulturlandskap?

Med kulturlandskap menar vi alla landskap som har fått sin prägel av ett fortlöpande brukande genom historien, i olika former. Det innebär att i stort sett all mark i hela landet kan betraktas som kulturlandskap, även fjällen, fjällnära skog och hela Norrlands inland. Både dagens odlingslandskap och skogslandskap ingår på så sätt i begreppet kulturlandskap.

Skötsel

Det vi ser idag är alltså resultatet av människans skötsel. Under olika tider har olika förutsättningar varit rådande. Vi har en lång och skiftande historia bakom oss, från småskaligt kroppsarbete till en allt mer tilltagande mekanisering. Maskiner och redskap, tillsammans med moderna insatsmedel som fossila bränslen, handelsgödsel, bekämpningsmedel med mera har inneburit att i stort sett allt traditionellt brukande har upphört. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att det äldre brukandet är något som har förändrats många gånger under historien.

Biologiskt kulturarv

Det är helt centralt att förstå de naturliga förutsättningarna, det historiska och dagens brukande, och mötet mellan dem. Det vi kan avläsa i vår kulturpräglade natur kallas också ofta biologiskt kulturarv.