Bild
Forskning inom säkerhet, organisation och ledarskap.
Foto: Mostphotos
Länkstig

Säkerhet, organisation och ledarskap

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för medicin

Kort beskrivning

Vi har vår teoretiska förankring inom organisationspsykologin, med särskilt fokus på organisationsklimat och organisationskultur och hur det påverkar säkerhet och hälsa. Vi arbetar bland annat med longitudinell metodik för att kunna kartlägga orsaker. Vi forskar även om implementering och interventioner för att utveckla kunskap om hur man praktiskt kan gå tillväga för att skapa ”goda organisationer”, där hälsa och säkerhet, men också andra viktiga organisatoriska värden som effektivitet och kvalitet kan hanteras väl. Vi arbetar med såväl kvalitativa som kvantitativa metoder, liksom med utveckling av enkätinstrument för att mäta säkerhetsklimat och ”security"-klimat. Våra projekt är förlagda i olika branscher, som byggindustri, livsmedelsindustri, vård och omsorg, kommunala verksamheter, gruvindustri, processindustri och flygplatser.

Bakgrund

”Vi vidtar åtgärder så snart vi identifierat en risk, men olyckorna sker ändå. Vi försöker hitta platser och maskiner i produktionen som är särskilt drabbade, men vi hittar inga mönster. Olyckorna verkar slumpmässiga. Vi vet inte hur vi ska angripa problemet.”

Detta är en produktionschefs röst, en person som trots ett stort och äkta engagemang i säkerhetsfrågorna inte lyckats komma tillrätta med arbetsolyckorna. Orsaken är, menar vi, att det traditionella sättet att förstå olyckor, genom fokus framför allt på den fysisk/tekniska miljön, och regler och rutiner, inte är tillräckligt. Säkerhet bygger även på ett välfungerande samspel mellan människor och risker som uppstår genom brister i samspelet manifesterar sig inte i den typ av mönster som produktionschefen sökte. Genom ett välfungerande samspel skapas relationer som karaktäriseras av ömsesidig tillit och gemensamt ansvarstagande. För att ytterligare höja säkerheten i arbetslivet liksom i andra samhällsdomäner, krävs kunskap om hur säkerhet påverkas av psykologiska och sociala faktorer i samverkan med organisationen och den fysiska miljön. Detta är en utgångspunkt för vår forskning.

Teoretisk förankring och empirisk ansats

Vi har vår teoretiska förankring inom organisationspsykologin, med särskilt fokus på organisationsklimat och organisationskultur. Vi arbetar bland annat med longitudinell metodik, för att kunna kartlägga kausala mekanismer, och med interventionsforskning, för att utveckla kunskap om hur man praktiskt kan gå tillväga för att skapa ”goda organisationer”. Vi arbetar med såväl kvalitativa som kvantitativa metoder, liksom med utveckling av enkätinstrument att mäta säkerhetsklimat och ”security"-klimat. Våra projekt är förlagda i olika branscher, såsom byggindustri, livsmedelsindustri, vård och omsorg, kommunala verksamheter, gruvindustri, processindustri och flygplatser.

Organisationers komplexitet och värdekonflikter

Vi är särskilt intresserade av organisationers komplexitet. En framgångsrik organisation måste erbjuda säkra och även för övrigt goda arbetsförhållanden för personalen. Men den måste också vara effektiv och innovativ. Forskning om arbetsmiljö, kvalitet respektive effektivitet i organisationer bedrivs vanligen i åtskilda forskningsfält och med ett antingen/eller-perspektiv. Praktisk implementering av forskningsresultat liksom måluppfyllelse i organisationer kräver istället ett både/och-perspektiv. Hur påverkar paradoxala krav och värdekonflikter arbetssäkerhet och hälsa? Hur kan organisationen understödja de anställda så att de förmår hantera värdekonflikter på ett sätt så att det gynnar såväl hälsa och säkerhet som effektivitet och kvalitet? Detta är frågor vi tar oss an i ett flertal av våra projekt som beskrivs nedan, inom industrin såväl som vården.

Forskningsprojekt

Här beskriver vi pågående och avslutade forskningsprojekt inom säkerhet, organisation och ledarskap. Klicka på respektive rubrik för att läsa mer. 

Publikationer

Aktuella skrifter

Safety leadership in the construction industry – Managing safety at Swedish and Danish construction sites (PDF)
Författare: Martin Grill
Läs mer om avhandlingen i GUPEA: http://hdl.handle.net/2077/53619
Säkra bygget (PDF)
Om säkerheten i svensk och dansk byggindustri – och hur den kan förbättras

Författare: Marianne Törner, Kent Nielsen, Johnny Dyreborg, Martin Grill, Regine Grytnes, Claus D Hansen, Pete Kines, Anders Pousette
Airdrome Aviation Safety (ADASCQ) (PDF)
Utveckling av enkätinstrument för att mäta organisationsklimat för hög flygsäkerhet vid flygplatsarbete.

Författare: Törner M, Pousette A, Vega-Matuszczyk J, Björk K.
Organisationsklimat för högt luftfartsskydd vid flygplatsarbete (PDF)
Utveckling av Airdrome Security Climate Questionnaire (ADSECQ)

Författare: Marianne Törner, Anders Pousette, Josefa Vega-Matuszczyk, Kenneth Björk
Hälsa och framgång! Organisationsklimat för hälsa, säkerhet, innovation och effektivitet. Slutrapport. (PDF)
Författare: Törner M, Pousette A, Larsman P, Eklöf M, Hemlin S.

Läs mer om rapporten i GUPEA:
http://hdl.handle.net/2077/38573
Säkerhetskultur i vård och omsorg - stöd och hinder (PDF)
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Författare: Törner M, Eklöf M, Larsman P, Pousette A.
En "verktygslåda" för bättre personsäkerhet i bygg- och anläggningsarbete. (PDF)
Välkommen att kontakta Marianne Törner för beställning av boken. Pris 200 kr plus moms. 82 sidor.
Informationssäkerhetskultur i praktiken – delstudie om arbetsorganisatoriska och psykosociala faktorers betydelse för informationssäkerheten (PDF)
Författare: Marianne Törner, Kristina Gyllensten, Anders Pousette (2022)
Hälsobringande sjukvård - för personal och patienter (PDF)
Författare: Marianne Törner / Christian Gadolin / Pernilla Larsman
/ Anders Pousette / Axel Ros / Maria Skyvell Nilsson, 2022