Bild
Forskning inom säkerhet, organisation och ledarskap.
Foto: Mostphotos
Länkstig

Säkerhet, organisation och ledarskap

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för medicin

Kort beskrivning

Vi har vår teoretiska förankring inom organisationspsykologin, med särskilt fokus på organisationsklimat och organisationskultur och hur det påverkar säkerhet och hälsa. Vi arbetar bland annat med longitudinell metodik för att kunna kartlägga orsaker. Vi forskar även om implementering och interventioner för att utveckla kunskap om hur man praktiskt kan gå tillväga för att skapa ”goda organisationer”, där hälsa och säkerhet, men också andra viktiga organisatoriska värden som effektivitet och kvalitet kan hanteras väl. Vi arbetar med såväl kvalitativa som kvantitativa metoder, liksom med utveckling av enkätinstrument för att mäta säkerhetsklimat och ”security"-klimat. Våra projekt är förlagda i olika branscher, som byggindustri, livsmedelsindustri, vård och omsorg, kommunala verksamheter, gruvindustri, processindustri och flygplatser.

Bakgrund

”Vi vidtar åtgärder så snart vi identifierat en risk, men olyckorna sker ändå. Vi försöker hitta platser och maskiner i produktionen som är särskilt drabbade, men vi hittar inga mönster. Olyckorna verkar slumpmässiga. Vi vet inte hur vi ska angripa problemet.”

Detta är en produktionschefs röst, en person som trots ett stort och äkta engagemang i säkerhetsfrågorna inte lyckats komma tillrätta med arbetsolyckorna. Orsaken är, menar vi, att det traditionella sättet att förstå olyckor, genom fokus framför allt på den fysisk/tekniska miljön, och regler och rutiner, inte är tillräckligt. Säkerhet bygger även på ett välfungerande samspel mellan människor och risker som uppstår genom brister i samspelet manifesterar sig inte i den typ av mönster som produktionschefen sökte. Genom ett välfungerande samspel skapas relationer som karaktäriseras av ömsesidig tillit och gemensamt ansvarstagande. För att ytterligare höja säkerheten i arbetslivet liksom i andra samhällsdomäner, krävs kunskap om hur säkerhet påverkas av psykologiska och sociala faktorer i samverkan med organisationen och den fysiska miljön. Detta är en utgångspunkt för vår forskning.

Teoretisk förankring och empirisk ansats

Vi har vår teoretiska förankring inom organisationspsykologin, med särskilt fokus på organisationsklimat och organisationskultur. Vi arbetar bland annat med longitudinell metodik, för att kunna kartlägga kausala mekanismer, och med interventionsforskning, för att utveckla kunskap om hur man praktiskt kan gå tillväga för att skapa ”goda organisationer”. Vi arbetar med såväl kvalitativa som kvantitativa metoder, liksom med utveckling av enkätinstrument att mäta säkerhetsklimat och ”security"-klimat. Våra projekt är förlagda i olika branscher, såsom byggindustri, livsmedelsindustri, vård och omsorg, kommunala verksamheter, gruvindustri, processindustri och flygplatser.

Organisationers komplexitet och värdekonflikter

Vi är särskilt intresserade av organisationers komplexitet. En framgångsrik organisation måste erbjuda säkra och även för övrigt goda arbetsförhållanden för personalen. Men den måste också vara effektiv och innovativ. Forskning om arbetsmiljö, kvalitet respektive effektivitet i organisationer bedrivs vanligen i åtskilda forskningsfält och med ett antingen/eller-perspektiv. Praktisk implementering av forskningsresultat liksom måluppfyllelse i organisationer kräver istället ett både/och-perspektiv. Hur påverkar paradoxala krav och värdekonflikter arbetssäkerhet och hälsa? Hur kan organisationen understödja de anställda så att de förmår hantera värdekonflikter på ett sätt så att det gynnar såväl hälsa och säkerhet som effektivitet och kvalitet? Detta är frågor vi tar oss an i ett flertal av våra projekt som beskrivs nedan, inom industrin såväl som vården.

Forskningsprojekt

Här beskriver vi pågående och avslutade forskningsprojekt inom säkerhet, organisation och ledarskap. Klicka på respektive rubrik för att läsa mer. 

Bra säkerhetsklimat på arbetsplatser inom vård och omsorg är betydelsefullt för såväl patientsäkerhet som personalens säkerhet. Men hur förhåller sig dessa två typer av säkerhetsklimat till varandra och vilka organisatoriska förutsättningar krävs för att understödja utvecklingen av hög säkerhet för personal och patienter i denna sektor? Detta har vi undersökt i ett avslutat projekt.

Finansiärer: AFA Försäkring och Västra Götalandsregionen

Resultat: Redovisas i boken ”Säkerhetskultur i vård och omsorg”, som kan laddas ned genom länk, längst ner på sidan.

Sjukvården står inför stora utmaningar, att minska psykosocial ohälsa bland personalen, behålla sjuksköterskor, bli effektivare och förbättra patientsäkerheten. Vård och omsorg är en av de mest centrala funktionerna i en välfärdsstat, men problem med stress och psykisk ohälsa i vårdsektorn hotar personalförsörjningen. Vårdsektorn är stor och en stor andel av dem som arbetar där är kvinnor. Sektorn är även viktig för integrering av utomlandsfödda i svenskt arbetsliv. Krav på högre effektivitet och kvalitet skapar ofta etiska värdekonflikter i vården och därmed moralisk stress som befunnits vara en orsak till att sjuksköterskor lämnar yrket.

Vi undersöker:
1) om ett organisationsklimat av Perceived organizational support (POS) stöder sjuksköterskors förmåga att konstruktivt hantera värdekonflikter och därmed bidrar till deras psykisk arbetshälsa, mindre personalomsättning, men också effektivitet och patientsäkerhet.
2) Vilka konkreta förhållanden i vårdorganisationen som gynnar/hämmar utvecklingen av ett sådant klimat (POS).

Deltagare: Projektet genomförs i samarbete med Högskolan Väst och Högskolan i Skövde, samt sjukhusvården i Region Jönköpings län och Skaraborgs sjukhus.

Projekttid: 2018-2021

Finansiär: AFA Försäkring

Vården befinner sig i en situation där utveckling är centralt, och trots att det anses viktigt att utvecklingsarbete sker med involvering från alla vårdprofessioner är det ett återkommande problem att läkares engagemang i organisatoriskt utvecklingsarbete saknas eller uppfattas svagt. Den uppenbara risken om läkare inte är delaktiga är att såväl tid som energi läggs på att arbeta fram lösningar som inte till fullo fungerar för, eller är accepterade av, läkarna. I ett avhandlingsprojekt, med kvalitativ ansats, undersöktes hur läkarna själva uttrycker och uppfattar sitt engagemang för organisatoriskt utvecklingsarbete. Projektet strävade också efter att beskriva principer för organisering och ledning som främjar läkares engagemang. I ett pågående treårigt interaktivt projekt som görs tillsammans med Legeforskningsinstituttet i Oslo (LEFO), undersöks hur läkare erfar samspelet mellan professionell tillfredsställelse, organisatoriska faktorer och den kvalitet som skapas vid patientmötet. Den interaktiva ansatsen innebär ett nära samarbete med två kliniker i Norge och en klinik i San Fransisco. Förutom vetenskaplig publicering är ett syfte med projektet att stödja kliniknära utvecklingsprocesser.

Projekttid: 2016-2019

Uppförandet av Öresundsförbindelsen 1993-2000 gav möjlighet att i ett gemensamt anläggningsprojekt jämföra olycksförekomst bland svenskar och danskar i byggindustrin. Studien visade ca 4 gånger högre olycksförekomst bland danskar, även när svenskar och danskar arbetat tillsammans i samma fabriker. Nationell statistik visar generellt på stora skillnader i arbetsolycksfrekvens mellan Danmark och Sverige. Åren 1993-2012 var frekvensen arbetsrelaterade dödsolyckor på hela arbetsmarknaden 12% högre i Danmark än Sverige. Skillnaden kvarstod även efter hänsyn till skillnader i ålder kön, utbildning, bransch, yrke och företagsstorlek. Inom bygg och anläggning var frekvensen dödsolyckor under samma period 45% högre i Danmark. I ett dansk-svenskt forskarsamarbete (SveDan-projektet) har vi undersökt faktorer på makro-, meso- och mikronivå som kan förklara skillnaden, och som därmed ger unik möjlighet att belysa vilka faktorer som är av central betydelse för säkerhet på byggarbetsplatser.

Svensk finansiär: AFA Försäkring. 

Resultat: Redovisas bland anat i en avhandling om säkerhetsledarskap och i den populärvetenskaplig boken ”Säkra bygget” som båda kan laddas ned längst ner på sidan nedan.

Byggindustrin har fler och större arbetsmiljörisker än de flesta andra branscher. Stora infrastrukturprojekt involverar en kedja av underentreprenörer, som kan ha svårigheter att etablera ett systematiskt arbetsmiljöarbete. I ett pågående interventionsprojekt utvecklar och prövar vi en metodik för att få till stånd ett effektivt och uthålligt systematiskt arbetsmiljöarbete i mindre företag i entreprenadkedjor i bygg och anläggning. I studien, som genomförs inom ramen för ett stort infrastrukturprojekt i Göteborg, arbetar vi med upp till 20 mindre underentreprenörsföretag. Metodologin är grundad i teori om organisatorisk förändring och genomförs genom en serie workshops, där företagen erbjuds såväl processtöd, baserat på motivational interviewing metodologi (MI), som stöd från Arbets- och miljömedicinska klinikens vid Sahlgrenska universitetssjukhuset experter inom olika arbetsmiljöområden.

Finansiärer: AFA Försäkring, Trafikverket och Västra Götalandsregionen.

Ledarskapets betydelse för arbetssäkerheten i bygg- och anläggning framstod tydligt i SveDan-projektet (se ovan). Hur organisationer styrs och leds har även i annan forskning visat sig ha stor betydelse för såväl arbetsmiljö som produktivitet och effektivitet. Chefer är centrala aktörer i de flesta verksamheter och chefers ledarskap är därför ett viktigt fokusområde inom forskningsgruppen. Inom ramen för två interventionsprojekt, ett inom bygg- och anläggningsbranschen (finansierat av AFA Försäkring) och ett inom kommunal verksamhet (finansierat av FORTE) undersöker vi metoder för att förbättra chefers ledarskap genom att stödja chefer i att utveckla funktionella ledarbeteenden. Med hjälp av stringenta randomiserade kontrollerade studier genererar vi kunskap om hur chefers ledarbeteenden påverkar arbetssäkerhet, psykosocial arbetsmiljö och produktivitet. Ledarbeteenden som vi intresserar oss för inkluderar transformativt, aktivt transaktionellt, passivt/undvikande, regelorienterat och participativt (delaktigt) ledarskap.

Finansiärer: AFA Försäkring och FORTE

Ytterligare ett av gruppens forskningsområden avser ”security”, det vill säga där säkerheten för organisationers olika skyddsvärda objekt (information, människor, utrustning, etc.) äventyras av individer eller grupper med intention att skada. Att skapa organisationer som är motståndskraftiga mot denna typ av hot ställer höga och speciella krav på mänskligt samspel, där bland annat tillit och vaksamhet, regelföljsamhet och initiativtagande måste kunna kombineras. Gruppens arbete inom detta område har resulterat i ett enkätinstrument för att mäta organisationsklimat för högt luftfartsskydd vid flygplatsarbete. I ett annat projekt utvecklade vi ett enkätinstrument för att mäta organisationsklimat för hög flygsäkerhet vid flygplatsarbete. Rapporter om båda dessa projekt kan laddas ned via länkar längst ner på sidan. 

Ett annat forskningsfält inom security-området rör informationssäkerhet. Här var vi delaktiga i ett nyligen avslutat större forskningsprogram om Säkerhetskultur och informationssäkerhet, (Security Culture and Information Security, SECURIT. Finansiär: MSB). Programmet omfattade en rad delstudier. Vår forskargrupp ansvarade dels för utvecklingen av ett enkätinstrument för att mäta informationssäkerhetsklimatet i organisationer. Vi ansvarade även för en delstudie av hur värdekonflikter mellan informationssäkerhetsregler vid användning av elektroniska journaler, och andra viktiga värden i vården, hanterades inom ramen för professionskulturen bland läkare och sjuksköterskor. Resultaten från samtliga delstudier i SECURIT-programmet presenteras i antologin Säkerhetskultur och informationssäkerhet (Studentlitteratur, ISBN 978-91-44-12140-6).

I ett nytt forskningsprogram, Information Security Culture in Practice, tar forskarkonsortiet från SECURIT-programmet dessa resultat vidare mot fördjupade studier och mot praktisk tillämpning i form av genomförande och utvärdering av interventioner för att förbättra informationssäkerheten i organisationer. Forskningsprogrammet, som löper 2019-2023, finansieras av MSB.

Publikationer

Aktuella skrifter

Safety leadership in the construction industry – Managing safety at Swedish and Danish construction sites (PDF)
Författare: Martin Grill
Läs mer om avhandlingen i GUPEA: http://hdl.handle.net/2077/53619
Säkra bygget (PDF)
Om säkerheten i svensk och dansk byggindustri – och hur den kan förbättras

Författare: Marianne Törner, Kent Nielsen, Johnny Dyreborg, Martin Grill, Regine Grytnes, Claus D Hansen, Pete Kines, Anders Pousette
Airdrome Aviation Safety (ADASCQ) (PDF)
Utveckling av enkätinstrument för att mäta organisationsklimat för hög flygsäkerhet vid flygplatsarbete.

Författare: Törner M, Pousette A, Vega-Matuszczyk J, Björk K.
Organisationsklimat för högt luftfartsskydd vid flygplatsarbete (PDF)
Utveckling av Airdrome Security Climate Questionnaire (ADSECQ)

Författare: Marianne Törner, Anders Pousette, Josefa Vega-Matuszczyk, Kenneth Björk
Hälsa och framgång! Organisationsklimat för hälsa, säkerhet, innovation och effektivitet. Slutrapport. (PDF)
Författare: Törner M, Pousette A, Larsman P, Eklöf M, Hemlin S.

Läs mer om rapporten i GUPEA:
http://hdl.handle.net/2077/38573
Säkerhetskultur i vård och omsorg - stöd och hinder (PDF)
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Författare: Törner M, Eklöf M, Larsman P, Pousette A.
En "verktygslåda" för bättre personsäkerhet i bygg- och anläggningsarbete. (PDF)
Välkommen att kontakta Marianne Törner för beställning av boken. Pris 200 kr plus moms. 82 sidor.
Informationssäkerhetskultur i praktiken – delstudie om arbetsorganisatoriska och psykosociala faktorers betydelse för informationssäkerheten (PDF)
Författare: Marianne Törner, Kristina Gyllensten, Anders Pousette (2022)
Hälsobringande sjukvård - för personal och patienter (PDF)
Författare: Marianne Törner / Christian Gadolin / Pernilla Larsman
/ Anders Pousette / Axel Ros / Maria Skyvell Nilsson, 2022