Bild
Foto: Johan Werner Avby
Länkstig

Chefen avgörande för att sjuksköterskor ska stanna

Publicerad

Vårdenhetschefer har en central roll för att sjuksköterskor ska trivas på jobbet och vilja stanna kvar i sin anställning. Det visar forskning vid Göteborgs universitet som nu finns tillgänglig i bokform på svenska.

Det råder brist på sjuksköterskor på många håll i Sverige och deras arbetsmiljö har fått mycket uppmärksamhet. I ett forskningsprojekt på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet ges nu svar på vad som får sjuksköterskor att trivas och vilja stanna kvar på jobbet.

Boken ”Hälsobringande sjukvård – för personal och patienter” bygger på enkäter till 140 vårdenhetschefer och 1 800 sjuksköterskor på sjukhus i två olika regioner, samt djupintervjuer och fokusgruppsintervjuer. Ansvarig är Marianne Törner, forskare inom arbets- och miljömedicin på Institutionen för medicin.

Marianne Törner, Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.
Foto: Karin Allander

– Vi ville ta reda på om sjuksköterskornas upplevelse av stöd från organisationen påverkade deras hälsa, hur nöjda de var med arbetet och deras avsikt att stanna kvar i sin anställning. Vi ville också se om denna upplevelse påverkade vårdens effektivitet och patientsäkerhet, säger hon.

Viktigt bli sedd och uppskattad

Projektet visar att sjuksköterskor som känner att organisationen bryr sig om dem och uppskattar dem är mindre stressade, mer effektiva, upplever jobbet som mer meningsfullt och är mindre benägna att byta jobb. ­Det ger i sin tur positiva effekter som bättre teamarbete och ökad patientsäkerhet.

– Vi ser också att vårdenhetscheferna är centrala för att sjuksköterskorna ska uppleva ett bra organisatoriskt stöd. Deras närvaro och tillgänglighet för sin personal är extremt viktig, säger Marianne Törner.

För att vårdenhetschefer ska fungera bra behöver de ha kontor på sin vårdenhet, hög närvaro och synlighet i verksamheten, påverkansmöjligheter och stöd uppifrån, rimlig administrativ arbetsbörda och kontakt med en och samma HR-expert över längre tid.

– Ett bra stöd till vårdenhetscheferna ger ringar på vattnet. Det påverkar sjuksköterskornas psykosociala arbetsmiljö positivt, vilket i sin tur bidrar till ökad effektivitet och patientsäkerhet.

Minskar etisk stress

Forskningen utgår från begreppet Perceived Organizational Support (POS), som syftar på medarbetarnas uppfattning om i vilken grad organisationen värdesätter deras arbete och värnar deras välmående. Ju positivare uppfattning medarbetarna har, desto färre etiska värdekonflikter.      

Att inte kunna ge patienten bästa möjliga vård, och därmed gå emot sina djupaste värderingar i jobbet, leder till etisk stress, som i sin tur kan leda till utbrändhet och en vilja att lämna yrket. Sjuksköterskor som känner att de har gott stöd från chef, övrig ledning och kollegor upplever färre etiska konflikter.

– Vi ser att det är viktigt att det finns en ideologisk samsyn kring vårduppdraget i hela organisationen. Ideologisk samsyn innebär att man är överens om att patienternas behov är överordnade, snarare än till exempel att hålla nere kötider eller att utföra tvingande administrativa uppgifter, säger Marianne Törner.

– Vi hoppas att vår forskning ska göra skillnad. Syftet med boken är att göra forskningsresultaten tillgängliga för chefer, andra beslutsfattare och fackliga förtroendepersoner i vården, så att resultaten kan användas i organisationernas praktiska utvecklingsarbete, avslutar hon.

Bakom projektet står Göteborgs universitet, i samarbete med Högskolan Väst och Högskolan i Skövde, samt sjukhusvården i Region Jönköpings län (Höglandssjukhuset Eksjö, Länssjukhuset Ryhov, Värnamo sjukhus) och Skaraborgs sjukhus (Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde).

Läs boken digitalt: Hälsobringande sjukvård – för personal och patienter

Publicerade artiklar:

How do healthcare unit managers promote nurses' perceived organizational support, and which working conditions enable them to do so? A mixed methods approach (Scandinavian Journal of Psychology, 2022)

Preconditions for Nurses’ Perceived Organizational Support in Healthcare: A Qualitative Explorative Study (Journal of Health Organization and Management, 2021)