Länkstig

Kommunikation som idé och praktik i en svensk myndighet

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för journalistik, media och kommunikation (JMG)

Kort beskrivning

Avhandlingsprojektet fokuserar på hur kommunikation tolkas, förhandlas och förstås som idé i processen av att konstruera en ny myndighet, samt hur dessa idéer får genomslag i verksamheten och vilka konsekvenser det får för beslutsfattande, aktiviteter och kommunikationsarbete.

Centrala frågeställningar handlar om hur mening förhandlas kring både myndigheten som aktör men också kring kommunikationens roll i denna organiseringsprocess.

Avhandlingen utgår från den skandinaviska institutionalismen och därmed läggs särskilt fokus på att studera hur idéer om kommunikation översätts i den specifika kontexten och hur idén bärs och manifesteras genom vissa artefakter, rutiner, relationer och diskurser knutna till kommunikation.

Materialet har samlats in genom etnografiskt inspirerade fältstudier i en myndighet, fältstudier som innefattat studier av olika slags möten, rutiner, workshops, sammankomster, events där olika aktörer deltar och förhandlar mening kring myndigheten och kommunikationens roll.