Länkstig

Miljödebattens mediespiraler

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för journalistik, media och kommunikation

Finansiär
Ridderstads stiftelse för historisk grafisk forskning och Wahlgrenska stiftelsen.

Kort beskrivning

I projektet Miljödebattens mediespiraler (Spirals of Attention. Environmental journalism in the Swedish Media) undersöks miljöjournalistikens framväxt och utveckling i televisionens och pressens nyhetsjournalistik från 1961 och framåt.

Mediernas bevakning av miljöfrågor både påverkas av och avspeglas i samhällsdebatten. Det var under 1960-talet som intresset för miljöfrågor väcktes i västvärlden och vid början av 1970-talet hade miljöfrågorna etablerats i såväl den politiska debatten som på mediernas dagordning. I den svenska valrörelsen 1988 – det så kallade miljövalet – utgjorde miljöfrågorna de viktigaste på dagordningen hos såväl partier, allmänheten och medierna.

Efter slutet av 1980-talet började dock allmänhetens intresse för miljöfrågor sjunka. En rad opinionsundersökningar under 1990-talet och början av 2000-talet visade att allt färre såg miljöfrågorna som viktiga politiska frågor. Detta opinionsras skedde parallellt med att massmediernas bevakning av miljöfrågor minskade och miljöjournalistiken på redaktionerna nedrustades. Idag tycks dock opinionen ha svängt och miljöfrågorna har åter kommit i fokus i den offentliga debatten, i synnerhet när det gäller klimatfrågorna, även om den ekonomiska krisen 2008 bidragit till att dämpa intresset. Vi vet av tidigare forskning att både allmänhetens och politikers bedömningar av verkligheten påverkas starkt av massmediernas prioriteringar. Vi vet betydligt mindre om hur och varför miljöjournalistiken förändrats när det gäller inriktning på 2000-talet, eller om och hur bilden av miljöfrågorna idag skiljer sig från den som förmedlades i 1960- och 1970-talets nyhetsjournalistik.

I projektet Miljödebattens mediespiraler (Spirals of Attention. Environmental journalism in the Swedish Media) undersöks miljöjournalistikens framväxt och utveckling i televisionens och pressens nyhetsjournalistik från 1961 och framåt. Några av de centrala forskningsfrågorna är: Vilken uppmärksamhet har miljöfrågorna fått under det halvsekel som gått sedan miljöfrågorna först gjorde sitt inträde i samhällsdebatten? Vilken bild av miljöproblemens orsaker, konsekvenser och lösningar har dominerat under olika tidsperioder?