Länkstig

Profession möter management – en studie av värdegrunden i svenska nyhetsföretag

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
1 450 000
Projekttid
2014 - 2017
Projektägare
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Finansiär
Hamrins stiftelse för medieforskning och Wahlgrenska stiftelsen

Kort beskrivning

Den professionella journalistikens ideal måste ständigt balanseras mot nyhetsbranschens krav på ekonomisk lönsamhet. Ökad marknadsorientering framdriven av hårdare konkurrens, etablering av nya kommersiella medieaktörer, ny teknik och långtgående avregleringar har fått avgörande konsekvenser för journalistisk praxis och ideologi. Då nyhetsföretag kämpar för ekonomisk överlevnad riskerar journalistikens demokratiska uppdrag att hamna i skymundan. Bilden av vad journalistiken är och bör vara förändras i olika riktning mellan medarbetare på olika nivåer i medieföretagen.
Projektet studerar hur anställda vid nyhetsorganisationer ser på sitt gemensamma arbete i termer av ideal, normer och praktik, för att på så sätt undersöka hur värdegrund och drivkrafter skiljer sig åt mellan redaktionens journalister och dess ledare.

Journalistiken sägs ofta ha ett demokratiskt uppdrag – en samhällsbärande funktion som vi inte vill vara utan, men som idag tenderar att hamna i skymundan då nyhetsföretag kämpar för ekonomisk överlevnad.

Omorganisationer, sammanslagningar och liknande förändringsprocesser inom medieföretag leder ibland till konflikt då ägare och arbetsledning vill en sak och journalistkollegiet en annan. Vad som då uppstår är inte enbart en förhandling mellan olika grupper på företaget, utan också en förhandling i vidare bemärkelse; om vad journalistiken är och bör vara.

Inom ramen för projektet vill vi fånga upp konsekvenserna av denna utveckling och studera hur anställda vid nyhetsorganisationer ser på sitt gemensamma arbete i termer av ideal, normer och praktik. Fokus ligger på att undersöka huruvida värdegrund och drivkrafter skiljer sig åt mellan redaktionens journalister och dess ledare, liksom att klargöra vilka faktiska konsekvenser dessa föreställningar får för arbetet på redaktionen.

Utgångspunkten tas i samspelet mellan den professionella diskursen och managementdiskursen i svenska nyhetsföretag. Den professionella diskursen tar avstamp i normativa ideal om journalistikens roll i demokratiska samhällen. Managementdiskursen å andra sidan ger uttryck för ekonomiska och värdemässiga globaliseringstendenser på arbetsmarknaden. Managementdiskursen får implikationer på alla nivåer av nyhetsarbetet och pekar mot en ny form av publikanpassning där det i allt högre grad är publikens köpvilja som styr och allt mindre publicistiska visioner.

Målet med projektet är att bidra med ökad kunskap om hur marknadsmekanismer och ett förändrat ledarskap påverkar den professionella journalistikens autonomi, samt att mer specifikt bidra till en levande diskussion om journalistikens möjligheter att uppfylla sina demokratiska uppdrag så som de är formulerade idag.

Forskningsprojektet inleddes som ett pilotprojekt, ”Professionell journalistik möter management, vilket finansierades av Wahlgrenska stiftelsen under 2009-2010. Därefter vidareutvecklades det till ”Profession möter management” med finansiering från Hamrins stiftelse för medieforskning under perioden 2014-2017.