Göteborgs universitet
Länkstig

Handledarutbildning 7,5 hp

I arbetet med övningsskolor utgör handledarutbildningen en av de viktigaste framgångsfaktorerna för ökad kvalitet i VFU.

Lärarutbildning är en gemensam angelägenhet för skolhuvudmän i Göteborgsregionen och Göteborgs universitet och parterna har ett gemensamt ansvar för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom lärarutbildning. Att utbilda blivande lärare är ett viktigt samhällsuppdrag och den handledning av lärarstudenter som sker i skolor och förskolor är en viktig del av lärar- och förskolläraruppdraget.

Enligt VFU-avtal mellan Göteborgs universitet och medverkande skolhuvudmän ska VFU-handledare genomgå handledarutbildning om 7,5 hp. Göteborgs universitet erbjuder en kostnadsfri handledarutbildning speciellt framtagen för de lärare och förskollärare som medverkar som VFU-handledare inom lärarutbildning. Kursen ges av institutionen för didaktik och pedagogisk profession i samarbete med ett flertal andra institutioner.

I arbetet med övningsskolor utgör handledarutbildningen en av de viktigaste framgångsfaktorerna för ökad kvalitet i VFU. Läs mer om fördelarna i Universitetskanslersämbetets utvärdering av övningsskolor.

Varför handledarutbildning?

Den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildning är central och uppskattad av lärarstudenterna. En avgörande faktor för en lyckad VFU är VFU-handledaren som bidrar med en stor del av lärarstudenternas utveckling i sin framtida yrkesroll. VFU-studenter är också en viktig rekryteringskälla för framtida kompetensförsörjning inom såväl skola som förskola. Många studenter som tidigare genomfört VFU vid Göteborgs universitet arbetar idag efter sin examen på samma skola som de gjorde VFU på, mycket tack vare initierade och handledarutbildade VFU-handledare som fungerat som inspirationskällor.

Kursdeltagarna på handledarutbildningen ges bland annat möjlighet att problematisera olika handledningsstrategier som verktyg för professionsutveckling, arbeta med strukturerad handledning med särskilt fokus på utveckling av didaktisk förmåga hos lärarstudenter, genomföra handledningssamtal utifrån olika principer, samt observera, analysera och återkoppla lärarstudenters agerande under VFU i relation till lärarutbildningens examensmål. Kursen ger också stöd i arbetet med underlag för bedömning utifrån kursmål inom VFU. 

Slutligen ger handledarutbildningen en möjlighet att själv utvecklas i sin yrkesroll vilket kan stimulera till utvecklingsarbete i den egna verksamheten.

Innehåll

Den första delkursen Generell professionshandledning, 4,5 hp
behandlar olika strategier för handledning och hur professionell återkoppling kan ges under handledningssamtal. Frågeställningar och begrepp belyses utifrån handledningens professionsutvecklande betydelse och fokus ligger på att handleda studenter mot en god didaktisk och ämnesdidaktisk kompetens.

I den andra delkursen Program- och examensspecifik professionshandledning, 3hp behandlas lärarstudentens progression mot examensmål och hur dessa synliggörs i programmens olika VFU-kurser. Vidare behandlas hur handledaren förutom att stötta studentens utveckling också ger underlag för bedömning av lärarstudenter.

Vad kan handledarutbildningen ge dig som lärare och VFU-handledare?

Handledarutbildningen ger kursdeltagarna:

  • Utveckling av handledarskap och ledarskap på universitetsnivå
  • Kompetensutveckling inom centrala områden för verksamhet inom skola och förskola och därmed möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll.
  • Tillfällen att reflektera över olika pedagogiska utmaningar och relatera den egna verksamheten
  • Pedagogiska möten mellan olika skolformer samt mellan skola och universitet

Ansökan

Mer information om kursen finns på universitetets webbsidor. Du ansöker till kursen på antagning.se