Göteborgs universitet

Pilotverksamhet

Under 2022 har arbete pågått med att utveckla ett ramverk för en kommande Göteborgsmodell för övningsskolor.

För att testa och utveckla ramverket har en pilotverksamhet initierats som kommer att pågå fram till slutet av 2023. I pilotverksamheten deltar grundlärar-, ämneslärar-, yrkeslärarprogrammen, KPU med både ordinarie och förhöjd studietakt samt ULV i utvecklingsarbete tillsammans med 15 skolor från fem av göteborgsregionens kommuner. Berörda programinstitutioner arbetar med att utveckla och säkra kompetens och kontinuitet hos VFU-kurslärare, utveckla dialogytor och nätverk för samverkan med skolor samt utse en kontaktfunktion per program.

Som utgångspunkt för pilotverksamheten har en nulägeskartläggning, VFU-barometern 2022, genomförts för att synliggöra hur VFU-verksamheten har sett ut i de berörda programmen och de aktuella pilotskolorna.

Från och med 2023 samordnar Centrum för skolsamverkan arbetet med pilotverksamheten och till stöd finns en referensgrupp bestående av representanter för programinstitutioner och skolhuvudmän i Göteborgsregionen.

De skolor som ingår i pilotverksamheten är:

Göteborg
- Långmosseskolan F-3
- Rävebergsskolan F-3
- Tretjärnsskolan F-3
- Lövgärdesskolan 4-9
- Angeredsgymnasiet

Kungsbacka
- Hedeskolan F-6
- Älvsåkersskolan F-6
- Björkrisskolan F-6
- Skårbyskolan 7-9

Lerum
- Lerums gymnasium

Partille
- Stadsparksskolan 7-9
- Lillegårdsskolan F-5

Öckerö
- Björkö skola F-6
- Hedens skola 4-9