Göteborgs universitet
Länkstig

Mot en Göteborgsmodell för övningsskolor

I arbetet med övningsskolor har ett ramverk tagits fram där kriterier för koncentration, kontinuitet och samverkan förtydligas.

Ramverket bygger på att det på en blivande övningsskola finns vissa grundförutsättningar. Personalstyrka ska motsvara minst 10 heltidsanställda behöriga lärare med en behörighetsgrad om minst 60 procent.

I ramverket preciseras kriterier som innebär:

  • en koncentration om minst 0,3-0,5 studenter per behörig lärare och läsår
  • kontinuitet i mottagande genom att övningsskolan varje läsår tar emot minst fyra nya studenter. En student ska om möjligt placeras på samma övningsskola som ytterligare minst en student från samma program, inriktning och kull
  • samverkan med Göteborgs universitet vilket innefattar:
  1. nära samverkan mellan VFU-handledare och VFU-kurslärare
  2. formella och informella arenor för kollegialt erfarenhetsutbyte som dialogytor inför kursstarter, ”nätverksträffar”, praxisseminarier
  3. formaliserade rutiner för mottagande av studenter
  4. former för hur studenter ska kunna ges inblick i praktiknära forskning

Göteborgs universitet ansvarar vidare för att erbjuda relevant kompetensutveckling. Läs mer om Introduktion för VFU-handledare och Handledarutbildning

Kursansvarig institution ska eftersträva kontinuitet i VFU-kurslärarkollegiet så att samma lärare följer studenterna under samtliga VFU-kurser. VFU-kurslärare ska också arbeta med ett avgränsat antal övningsskolor och VFU-handledare.

Både skolor och universitetet ska utse en funktion med ansvar att vara kontaktyta för de övningsskolor som tar emot studenter och för de olika lärarprogrammen.