Bild
Deltagare sitter runt bord i en stor sal och diskuterar
Deltagare på pilotkonferensen lyssnar när en av pilotskolorna presenterar sig.
Foto: Heléne Norling
Länkstig

Övningsskolor ska utveckla VFU på lärarutbildningar

Publicerad

Göteborgs universitet har i samarbete med 11 skolor startat en pilotverksamhet för att utveckla övningsskolor. Syftet är att samtidigt förbättra lärarstudenternas VFU och bidra till skolutveckling. Samarbetet startade nyligen med en stor konferens.

På sikt ska alla lärarstudenter genomföra sin VFU (verksamhetsförlagd utbildning) på så kallade övningsskolor. Det är skolor som bedriver undervisning av hög kvalitet, har många lärare som är utbildade i att handleda studenter, och kontinuerligt tar emot många lärarstudenter. Tanken är att en ökad koncentration av handledare och studenter på dessa skolor skapar en miljö som genererar högre kvalitet i studenternas praktik, fördjupat samarbetet mellan akademin och skolan, samt skolutveckling i och med att lärarna får fortbildning och samverkansytor med universitet. Ett bättre mottagande av studenter kan förhoppningsvis också bidra till skolornas kompetensförsörjning.

Bild
Porträtt på Anna Brodin.
Anna Brodin.
Foto: Maja Kristin Nylander

– Övningsskolor kan ses som en utvecklingsmotor. Det är en modell som kommer att öka samverkan mellan akademin och skolor, och i den samverkan öppnas många möjligheter. Utöver alla lärarprogram har vi på Göteborgs universitet också forskarskolor för lärare och bedriver praktiknära forskning i samverkan med skolor, sa Anna Brodin, föreståndare för Centrum för skolsamverkan vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten, i sitt inledningstal på konferensen som hölls den 29–30 september.

Startskott för pilotverksamhet

Konferensen var startskottet för en pilotverksamhet som ska utveckla en ”Göteborgsmodell” för övningsskolor. Sedan 2014 har det pågått flera försöksverksamheter med övningsskolor runt om i landet och efter att utvärderingar pekat på positiva effekter trädde en ny förordning i kraft den 1 juli tidigare i år. Den slår fast att samtliga lärarutbildningar ska utveckla och använda övningsskolor och -förskolor som huvudsaklig modell för VFU.

I Göteborgsregionen har det tidigare funnits en försöksverksamhet med övningsförskolor. Den är nu permanent och har bland annat lett till att 90 procent av de förskollärare som handleder studenter har genomgått en särskild handledarutbildning viket har skapat en bättre och mer likvärdig VFU. Den modell som utvecklats i det arbetet har inspirerat den ”Göteborgsmodell” som nu även ska användas för övningsskolor.

Erfarenhetsutbyte och diskussioner

Drygt 60 personer deltog på konferensen. De representerade olika roller som alla är viktiga för en VFU av hög kvalitet. På ”skolsidan” var det skolförvaltningschefer, rektorer, VFU-samordnare och VFU-handledare. Från universitet var det bland annat programledare för lärarprogrammen, lärare på VFU-kurserna och VFU-handläggare (som placerar studenter på olika skolor) . För båda parterna fanns också den nya funktionen som kontaktperson representerad. Det är en roll som ska underlätta och stärka samarbetet mellan akademi och skola.

Den första delen av konferensen ägnades åt att lägga en gemensam grund. Det var presentationer av bakgrunden till förordningen om övningsskolor, av den tidigare försöksverksamheten för övningsförskolor i Göteborgsregionen, av den nya handledarutbildningen som ges vid Göteborgs universitet från och med våren 2023, och av Göteborgsmodellen för övningsskolor.

Den andra delen ägnades åt erfarenhetsutbyte och diskussioner om det fortsatta arbetet. Dessutom fick pilotskolorna presentera sig för varandra. En av pilotskolorna är Hedeskolan F-9 i Kungsbacka.

­– Vi hoppas att vi kan bidra och hjälpa lärarstudenter. VI har många skickliga lärare som jag verkligen tror kan hjälpa till att utbilda framtidens lärare. Jag tror också att det kommer att berika vår skola, att vi får input som vi kan ta tillvara på. Dessutom är det ett sätt att visa på vår skola och vår kommun, så att fler kanske vänder sig till oss när de söker jobb, sa rektorn Emma Dahl.

En annan pilotskola är Angeredsgymnasiet.

– Vi har tagit emot VFU-studenter under lång tid. Vi är bra på det och hoppas att vi ska bli ännu bättre nu och att vi som skola ska utvecklas. Vi har ett kollegialt lärande sedan många år där lärarna forskar i sin egen praktik och handleds av personer som utbildats på universitetet, sa rektorn Agneta Wessman Alsin.

Bild
Daniel Berlin står vid en pulpet och föreläser.
Daniel Berlin berättade om bakgrunden till övningsskolor.
Foto: Heléne Norling
Göteborgsmodell för övningsskolor

Övningsskolor

Enligt ”Förordning för utbildning av lärare och förskollärare” som trädde i kraft den 1 juli 2022 ska samtliga lärosäten utveckla och använda övningsskolor och övningsförskolor som huvudsaklig modell för VFU.

En övningsskola är en skola (eller flera skolenheter som samarbetar), som:

  • har en skolledning, organisation och undervisning av hög kvalitet,
  • har en hög koncentration av studenter och särskilt yrkesskickliga lärare som också är utbildade handledare,
  • tar emot studenter kontinuerligt och,
  • har en fördjupad samverkan med lärarutbildning runt kursinnehåll och kompetensutveckling.

Syftet är att skapa former för samverkan som bidrar till både högre kvalitet i lärarutbildning och till skolors utveckling och kompetensförsörjning.

En Göteborgsmodell för övningsskolor

För att en skola i samverkan med Göteborgs universitet ska bli ”övningsskola” krävs att den har minst 10 heltidsanställda behöriga lärare och att andelen behöriga lärare är minst 60 procent. Skolor från samma kommun och stadie kan utveckla ett formaliserat samarbete för att uppnå kravet.

Dessutom krävs, utifrån de nyckelbegrepp (”koncentration/kontinuitet”, ”kompetens” och ”samverkan”) som används för att beskriva övningsskolor:

  • Koncentration, att övningsskolan har minst 0,3–0,5 studenter per behörig lärare och läsår. Kontinuitet, att övningsskolan varje läsår strävar mot att ta emot minst fyra nya studenter.
  • Kompetens, att VFU-handledare och VFU-kurslärare har rätt kompetens för sitt uppdrag.
  • Samverkan, att övningsskolor och Göteborgs universitet tillsammans ansvarar för att utveckla: nära samverkan mellan VFU-handledare och VFU-kurslärare, formella och informella arenor för kollegialt erfarenhetsutbyte, formaliserade rutiner för mottagande av studenter och former för hur studenter ska kunna ges inblick i praktiknära forskning.