Bild
Foto: Carina Gran
Länkstig

Statistik: Grundläggande

Kurspaket
STK10
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-28431
Ansökan stängd

Kort om kurspaketet

Statistik handlar om att effektivt samla in, utvärdera och analysera data. Den ger oss verktyg för att bedöma vilka slutsatser vi vågar dra och hur säkra vi kan vara på dessa slutsatser. Vår undervisning i statistik på grundnivå strävar efter att ha ett så praktiskt anslag som möjligt, med starkt fokus på praktiskt tillämpbara färdigheter, som är användbara i alla delar av arbetslivet, från ekonomi och marknadsföring till industri och sjukvård.

Om utbildningen

Statistik är ett viktigt verktyg i alla delar av arbetslivet. Oavsett om du arbetar med ekonomi, marknadsföring, industri, samhällsplanering, teknik eller hälso- och sjukvård, så har du stor användning av att kunna analysera data och dra slutsatser utifrån dem.

Statistik som universitetsämne handlar om att effektivt samla in, utvärdera och analysera data. Den ger oss verktyg för att bedöma vilka slutsatser vi vågar dra, och hur säkra vi kan vara på dessa slutsatser. 

Ofta utgörs analysen av sambandsanalys, det vill säga hur olika saker hänger ihop och vilka slutsatser som kan dras om orsak och verkan. Nästan all statistisk analys sker med hjälp av dator och all vår undervisning är starkt datorbaserad. Vår undervisning på grundnivå strävar efter att ha ett så praktiskt anslag som möjligt, med starkt fokus på praktiskt tillämpbara färdigheter, medan den underliggande teorin och matematiken hanteras mer översiktligt. På fortsättnings- och fördjupningsnivåerna, ökar däremot de matematiska inslagen och deras svårighetsgrad.

Statistisk analys är en grundpelare i mycket forskning och rekommenderas starkt till den som vill skriva en kvantitativt inriktad c-uppsats av god kvalitet.

Det finns möjlighet att läsa upp till en kandidatexamen vid institutionen.

Kurspaket STK10 består av fyra kurser:

STK110 Statistik: Grundkurs 1 Introduktion

Kursens ger en insikt i den osäkerhet som alltid finns när beslut ska fattas baserat på begränsade urval (stickprov), samt redskap att hantera denna osäkerhet på ett lämpligt sätt. Den inleds med en genomgång av metoder för att beräkna, sammanställa och presentera information om stickprov. En viktig del är grundläggande sannolikhetsläran eftersom många resultat påverkas av slumpen. Därefter behandlas grunderna i hur information från stickprov kan användas för att dra slutsatser om populationer. Detta görs genom hypotestest eller intervallskattning för en populations egenskaper, exempelvis medelvärde eller andel.

Vid analys av statistiska datamaterial är datorn ett naturligt hjälpmedel. I kursen ingår projektarbeten som består av ett antal inlämningsuppgifter, där studenten får både övning i och bedömning av arbete med datorbaserad statistisk analys.

STK120 Statistik: Grundkurs 2 Regressionsanalys

Kursen lär ut grunderna i hur regressionsanalys kan användas för att analysera samband mellan två eller flera variabler i syfte att beskriva, dra slutsatser om orsakssamband, och göra prediktioner. I kursen läggs ett stort fokus på praktiskt tillämpbara färdigheter, på övning genom datoranalys av verkliga datamaterial, och på förståelse för de statistiska metodernas begränsningar.

STK132 Statistik: Grundkurs 3

Här kompletteras och fördjupas innehållet i de två första grundkurserna i statistik (STK110 och STK120). Huvudmoment inkluderar vanliga statistiska fördelningar och hur dessa kan användas i osäkerhetsberäkningar, styrkeberäkningar, icke-parametriska metoder, metoder för analys av kategoriska data, samt analys av tidsserier. I högre utsträckning än på tidigare kurser hanterar vi statistiken genom matematiken och ganska goda matematiska färdigheter behövs.

STK141 Statistik: Grundkurs 4

Fokus är på metoder för att analysera och tolka linjära modeller och samband mellan två eller flera kvantitativa och/eller kvalitativa variabler. Metoder för att undersöka och hantera de vanliga problem som kan uppstå vid skattning av statistiska modeller ingår.

Dessutom ger kursen kunskap om hur man planerar och genomför olika typer av statistiska undersökningar, samt metoder för att göra urval med stickprovsmetodik. Kursen belyser också etiska aspekter vid datainsamling och statistisk analys.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 3b eller 3c

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

I Sverige är personer som har goda statistiska kunskaper i sin grundexamen eller högre examen mycket eftersökta på arbetsmarknaden. Statistiker finns inom det privata näringslivet – till exempel läkemedelsindustrin, i opinionsinstitut, i företag som arbetar med marknadsanalyser och vid de finansiella avdelningarna på banker – men också vid statliga och kommunala myndigheter.

I takt med ökad AI, machine learning och datorers förbättrade kapacitet blir statistiska metoder viktiga redskap inom en mängdskilda områden som medicin, pedagogik, psykologi, management, investeringsplanering, opinionsundersökningar, marknadsanalyser, statskunskap, ekonomiska prognoser, transportanalys, telekommunikation och juridik.

Så är det att plugga

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler