Bild
Länkstig

Statistik: Grundläggande

Kurspaket
STK10
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-18404
Ansökan stängd

Kort om kurspaketet

Statistik är läran om att dra slutsatser i osäkra situationer genom att identifiera mönster i stora, men också begränsade, datamängder. Den ger oss verktyg för att bedöma vilka slutsatser vi vågar dra, och hur säkra vi kan vara på dessa slutsatser.En grundkurs i statistik kan starkt rekommenderas till den som vill kunna skriva en kvantitativt inriktad c-uppsats av god kvalitet. Vanliga tillämpningsområden finns inom många typer av fenomen: mänskliga, samhälleliga, ekonomiska, medicinska och naturvetenskapliga.

Om utbildningen

Statistisk analys är viktig inom både näringsliv och offentlig sektor och är en grundpelare i mycket forskning. Ofta utgörs analysen av sambandsanalys, det vill säga hur olika saker hänger ihop och vilka slutsatser som kan dras om orsak och verkan.

Nästan all statistisk analys sker med hjälp av dator och all vår undervisning är starkt datorbaserad. Vår undervisning på grundnivå strävar efter att ha ett så praktiskt anslag som möjligt, med starkt fokus på praktiskt tillämpbara färdigheter, medan den underliggande teorin och matematiken hanteras mer översiktligt. På fortsättnings- och fördjupningsnivåerna, ökar däremot de matematiska inslagen och deras svårighetsgrad.

Kurspaket STK10 består av fyra kurser:

STK110 Statistik: Grundkurs 1 Introduktion

I denna kurs får studenten en introduktion till grundläggande statistik. Kursens huvudsakliga syfte är att studenten ska få insikt i den osäkerhet som alltid finns när beslut ska fattas baserat på begränsade undersökningar (”stickprov”), samt redskap att hantera denna osäkerhet på ett lämpligt sätt.

Kursen inleds med en genomgång av metoder för att beräkna, sammanställa och på ett tydligt sätt presentera information om stickprov. Eftersom resultaten från en undersökning av begränsad omfattning påverkas av slumpen, behandlar kursen även grundläggande sannolikhetslära, samt hur sannolikheter för olika utfall påverkas av en variabels fördelning. Efter dessa inledande delar behandlas grunderna i hur information från stickprov kan användas för att dra slutsatser om populationer. Detta görs genom hypotestest eller intervallskattning för en populations egenskaper, exempelvis medelvärde eller andel.

Vid analys av statistiska datamaterial är datorn ett naturligt hjälpmedel. I kursen ingår projektarbeten som består av ett antal inlämningsuppgifter, där studenten får både övning i och bedömning av arbete med datorbaserad statistisk analys.

Kursplan STK110

STK120 Statistik: Grundkurs 2 Regressionsanalys

Kursen lär ut grunderna i hur regressionsanalys kan användas för att analysera samband mellan två eller flera variabler i syfte att beskriva, dra slutsatser om orsakssamband, och göra prediktioner. I kursen läggs ett stort fokus på praktiskt tillämpbara färdigheter, på övning genom datoranalys av verkliga datamaterial, och på förståelse för de statistiska metodernas begränsningar.

Kursplan STK120

STK132 Statistik: Grundkurs 3

Kursen kompletterar och fördjupar de kunskaper som har inhämtats i de två första grundkurserna i statistik (STK110 och STK120). Huvudmoment i kursen inkluderar vanliga statistiska fördelningar och hur dessa kan användas i osäkerhetsberäkningar, styrkeberäkningar, icke-parametriska metoder, metoder för analys av kategoriska data, samt analys av tidsserier. I högre utsträckning än på tidigare kurser hanterar vi statistiken genom matematiken och ganska goda matematiska färdigheter behövs.

Kursplan STK132

STK141 Statistik: Grundkurs 4

Kursen innehåller metoder för att analysera och tolka linjära modeller och samband mellan två eller flera kvantitativa och/eller kvalitativa variabler. Speciellt syftar kursen till att ge en fördjupad kunskap linjära modeller. Metoder för att undersöka och hantera de vanliga problem som kan uppstå vid skattning av statistiska modeller ingår.

Dessutom innehåller kursen hur man planerar och genomför olika typer av statistiska undersökningar, samt metoder för att göra urval med stickprovsmetodik. Kursen belyser också etiska aspekter vid datainsamling och statistisk analys.

Kursplan STK141

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 3b eller 3c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Grundläggande kunskaper i statistik är starkt meriterande i många anställningar och de med examen i ämnet är hett efterfrågade på arbetsmarknaden. Inom alla områden av arbetslivet används statistiska metoder.
Marknadsanalyser av olika slag är ett vanligt användningsområde för
statistisk metodik. Tillverkningsindustrin använder statistik i
kvalitetsstyrningen. Statistiska metoder används för att mäta
arbetslöshet och konsumentprisindex. Läkemedelsindustrin och sjukvården tar hjälp av statistisk metodik för att utveckla nya läkemedel och för att förbättra behandlingsmetoder.

Så är det att plugga

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler