Länkstig

Om utbildningen

Kurspaket STK20 består av Statistik: Fortsättningskurs 1, 15hp (STK200) och Statistik: Fortsättningskurs 2, 15hp (STK250).

Statistik: fortsättningskurs 1, STK200, 15hp

Kursen bygger delvis på tidigare genomgångna kurser Statistik 1, Statistik 2A och 2B, totalt 30hp, och behandlar basal statistisk inlärning ur teoretiska och praktiska perspektiv. Kursen handlar till stor del om implementationer av statistik inlärning i ett icke-kommersiellt programpaket.

Statistik: fortsättningskurs 2, STK250, 15hp

STK250 ger fördjupade och breda kunskaper i sannolikhetsteori och statistisk inferensteori. Stor tyngdpunkt läggs vid användningen av sannolikhetsteoretiska och statistiska modeller för att analysera praktiska problem, samt att dra korrekta slutsatser av resultaten.

Eftersom kursen kräver mer avancerad matematik än vad som behandlats i tidigare kurser, inleds kursen med en kort introduktion till matematisk analys. Begrepp som behandlas i denna matematikintroduktion är funktioner, derivator, integraler, dubbelintegraler, samt optimering.

Efter matematikintroduktionen behandlas följande begrepp i kursen:

  • Grundläggande sannolikhetsteoretiska koncept, stokastiska variabler, olika diskreta och kontinuerliga fördelningar, multivariata fördelningar och betingade fördelningar.
  • Momentgenererande funktioner, stora talens lag och centrala gränsvärdessatsen.
  • Punktskattning såsom moment-, maximumlikelihood- samt minstakvadratmetoden och dess egenskaper.
  • Intervallskattning.
  • Hypotesprövning och Neymann-Pearsons lemma.
  • Likelihoodkvottest, icke-parametriska metoder samt Bayesiansk inferens.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kurspaketet krävs minst 30hp genomgångna kurser i statistik, varav minst 15hp ska vara godkända.

Efter studierna

Inom alla områden av arbetslivet används statistiska metoder. Marknadsanalyser av olika slag är ett vanligt användningsområde för statistisk metodik. Tillverkningsindustrin använder statistik i kvalitetsstyrningen. Statistiska metoder används för att mäta arbetslöshet och konsumentprisindex. Läkemedelsindustrin och sjukvården tar hjälp av statistisk metodik för att utveckla nya läkemedel och för att förbättra behandlingsmetoder.

Så är det att plugga

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler