Länkstig

Statistik: Grundkurs 1 Introduktion

Kurs
STK110
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

I denna kurs får studenten en introduktion till grundläggande statistik. Kursens huvudsakliga syfte är att studenten ska få insikt i den osäkerhet som alltid finns när beslut ska fattas baserat på begränsade undersökningar (”stickprov”), samt redskap att hantera denna osäkerhet på ett lämpligt sätt.

Kursen inleds med en genomgång av metoder för att beräkna, sammanställa och på ett tydligt sätt presentera information om stickprov. Eftersom resultaten från en undersökning av begränsad omfattning påverkas av slumpen, behandlar kursen även grundläggande sannolikhetslära, samt hur sannolikheter för olika utfall påverkas av en variabels fördelning.

Efter dessa inledande delar behandlas grunderna i hur information från stickprov kan användas för att dra slutsatser om populationer. Detta görs genom hypotestest eller intervallskattning för en populations egenskaper, exempelvis medelvärde eller andel.

Vid analys av statistiska datamaterial är datorn ett naturligt hjälpmedel. I kursen ingår därför projektarbeten som består av ett antal inlämningsuppgifter, där studenten får både övning i och bedömning av arbete med datorbaserad statistisk analys.

Kursen kan även sökas inom Kurspaketet STK10 Statistik: Grundläggande, 30hp.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 3b eller 3c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2