Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram termin 1-6

Kursupplägg

Termin Kurser

Termin 1

Miljövetenskaplig baskurs, 15 hp

Naturresurshushållning, 15 hp

Termin 2

Processer i miljön, 7,5 hp

Strategier för hållbar utveckling, 7,5 hp

Grundkurs i statistik med miljö- och logistiktillämpningar, 15 hp 

Termin 3-4

Företagsekonomi/Nationalekonomi/
Kulturgeografi/Statsvetenskap/Humanekologi, 60 hp

Termin 5

Miljövetenskap1, 30 hp

Termin 6

Uthålligt företagande/Miljöekonomi/
Miljöplanering/Miljöpolitik/Humanekologi, 15 hp Examensarbete 15 hp

1Miljövetenskap, 30 hp välj bland miljövetenskapliga kurser nedan (Termin 5). Studenter antagna före ht 2020 ska läsa minst 15 hp miljövetenskap. Övriga poäng är helt valfria.

Kort beskrivning av kurserna, för en mer utförlig beskrivning, se respektive kursplan (länkat).

Termin 1-2

Miljövetenskaplig baskurs, 15 hp

Denna kurs ger en bred introduktion till miljövetenskapen vilket innebär att såväl naturvetenskapliga samt samhällsvetenskapliga inslag ingår i kursen. Kursen presenterar miljövetenskapens vidd samt dess multidisciplinära angreppssätt. Kursen läses ihop med studenter på det naturvetenskapliga miljövetarprogrammet. Den består av två delar; Allmän miljövetenskap-miljöproblem 10 hp samt Miljövetenskaplig kunskapsbildning, 5 hp. För mer information om innehåll, se kursplan.

Processer i miljön, 7,5 hp

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om de processer och lagbundenheter i naturen som används för att med naturvetenskapliga metoder analysera miljöproblem. För mer information om innehåll, se kursplan.

Strategier för hållbar utveckling, 7,5 hp

Kursens syfte är att med utgångspunkt från en studentstyrd problemidentifiering kunna ge en teoretisk och praktisk mångvetenskaplig introduktion till och fördjupning av de fem profilämnena och det samhällsvetenskapliga kunskapsområdet. För mer information om innehåll, se kursplan.

Naturresurshushållning 15 hp

Kursens övergripande mål är att utveckla förmåga att förstå och analysera samhällets hantering av naturresurser. Kursen läses ihop med studenter på det naturvetenskapliga miljövetarprogrammet samt Geovetarprogrammet. Kursen ges även som fristående kurs. För mer information om innehåll, se kursplan.

Grundkurs i statistik med miljö- och logistiktillämpningar, 15 hp

Denna kurs syftar till att ge de grundläggande kunskaper som behövs för planering, insamling, bearbetning och analys av data vid olika typer av undersökningar samt på ett sakligt och kritiskt sätt granska uppgifter som förekommer i olika rapporter, utredningar och andra statistikkällor. Kursen ges även som fristående kurs. För mer information om innehåll, se kursplan. 

Termin 3

Grundkurs i nationalekonomi, 30 hp

Grundkurs i företagsekonomi, 30 hp

Grundkurs i kulturgeografi, 30 hp

Humanekologi:

Från lokala naturresurser till global konsumtion, 15 hp
Hållbara städer, 15 hp

Statsvetenskap:

Institutioner och aktörer i demokratin, 15 hp
Politisk teori, 7,5 hp
Internationell politik, 7,5 hp

Termin 4

Fortsättningskurs i nationalekonomi, 30 hp

Fortsättningskurs i företagsekonomi, 30 hp

Fortsättningskurs i kulturgeografi, 30 hp

Humanekologi:

Miljörörelser och miljöpolitik, 15 hp
Hållbar utveckling - Historia och nuvarande kontext, 15 hp

Statsvetenskap kurspaket:

Demokrati och demokratisering i ett jämförande perspektiv, 15 hp
Miljöpolitikens villkor, 15 hp

Termin 5

Miljöpolitik i teori och praktik 7,5 hp

Kursens övergripande syfte är att utveckla djupare teoretisk förståelse att analysera miljöpolitiska utmaningar utifrån statsvetenskapliga perspektiv. Kursen fokuserar på fyra tematiska områden som relateras till miljöpolitiska utmaningar; kollektivt handlande och politiska institutioner, olika diskurser kring miljö och utveckling (däribland ekologisk modernisering), global politik och det internationella systemet, samt politisk teori (inklusive texter med en normativ ansats). För mer information om innehåll, se kursplan.

Svensk miljöpolitik i ett jämförande perspektiv 7,5 hp

Kursen ger deltagarna de analytiska redskapen att förstå dynamiken kring svensk miljöpolitik i ett jämförande perspektiv. Den tar ett historiskt grepp, ger inblickar i både ”input” och ”output” sidorna av det svenska politiska systemet med relevans för miljöpolitik, samt ger en bild av hur nationella miljöpolitiska policyinstrument relateras till Sveriges roll inom EU och på den internationella arenan. Kursens individuella uppgift fokuserar på att jämföra hur två sådana policyinstrument förhåller sig till de olika nivåerna av det svenska politiska systemet. För mer information om innehåll, se kursplan.

Tillämpad miljörätt, 15 hp

Kursen ger kunskaper om rättsfrågor rörande skyddet av den yttre miljön; olika former av miljöpåverkan, naturvård och biologisk mångfald, hushållning med naturresurser, kemiska produkter, avfall och transporter. Kursen lägger tonvikten på den svenska miljörätten men syftar även till att ge orientering om EU:s miljörätt, internationell miljörätt och förvaltningsrätt, se kursplan.

Miljöpsykologi, Interaktion mellan människa och miljö - en introduktion, 15 hp

Kursen ger grundläggande kunskaper om betydelsen av psykologiska faktorer för mänskligt beslutsfattande i miljörelaterade situationer. Inom kursen behandlas miljöproblemens art ur ett psykologiskt perspektiv och hur människors agerande kan påverkas bland annat av deras värden, attityder, motiv och vanor. Dessa kunskaper tillämpas på ett eget valt miljöproblem. För mer information om innehåll, se kursplan.

Miljöpsykologi: Interaktion mellan människa och miljö, 30 hp

Syftet med kursen är att öka deltagarnas kunskap om varför människor i miljörelevanta situationer ibland agerar miljövänligt och varför de vid andra tillfällen inte gör så. Kursen ger grundläggande kunskaper om hur värden, attityder och vanor påverkar människors miljörelaterade handlingar. Kursen ger också grundläggande kunskaper om hur olika miljöer (t.ex. natur jämfört med byggd miljö) påverkar stress och återhämtning. Vi diskuterar också hur olika mål såsom människors välbefinnande och strävan mot ett ekologiskt hållbart samhälle ska kunna nås. Kursen omfattar teorier och metoder i aktuell relevant psykologisk forskning samt strategier som i olika situationer syftar till att påverka mänskligt beteende i en mer miljövänlig riktning. Se kursplan.


Environmental Economics*, 15 hp (får ej räknas in i examen för dig som läser miljöekonomisk inriktning)

The overall objective of the course is to introduce how environmental problems are analyzed in economics, primarily for students without a background in economics. The course starts with a presentation of the welfare theoretic foundations, different types of regulations of environmental and resource problems, properties of different policy instruments as well as actual implementation of these instruments. The second part of the course is an introduction to a social cost-benefit analysis of environmental problems. Different methods for environmental valuation are of particular importance in this part of the course. More information.

Miljökonsekvensanalys, 15 hp

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om metoder för att identifiera,analysera och värdera miljökonsekvenser av olika mänskliga aktiviteter samt metoder för att ta fram underlag i samband med beslut för att hantera miljökonsekvenser.Under kursen lär du dig bland annat att redogöra utförligt för arbetsgången i en miljökonsekvensanalys, redogöra översiktligt för den samhälleliga och juridiska bakgrunden till miljökonsekvensanalys nationellt och internationellt, redogöra för olika typer av miljöriskanalyser samt utföra enklare sådana analyser samt medverka aktivt i grupp vid framtagandet av en miljökonsekvensanalys. För mer information om innehåll och förkunskapskrav, se kursplan.

Geografiska informationssystem (GIS) 2 - Rumsliga analysmetoder, 7,5 hp

Denna kurs består av ett antal datorbaserade övningar i GIS-programvara. Övningarna behandlar olika metoder för geografisk analys och visualisering. Varje övning introduceras genom en föreläsning som behandlar de metoder som fokuseras i övningen, se kursplan.

Geografiska informationssystem (GIS) 3 - Projektarbete, 7,5 hp

Kursen utförs i form av ett av den enskilda studenten formulerat och avgränsat projekt vars huvudsakliga innehåll skall avspegla GIS-relaterade metodfrågor. I inledningen av kursen formulerar studenten ett projekt-PM som diskuteras med kursens lärare och övriga studenter vid ett seminarium. Under kursens gång driver sedan studenten
projektet framåt, se kursplan.

Miljöledningssystem, 15 hp

Kursen omfattar miljöstyrningssystem, miljörevision, EMAS, ISO14000 och tillämpningar av dessa. Stor vikt läggs vid hur det praktiska genomförandet går till. Kursen ges även som fristående kurs. För mer information om innehåll och förkunskapskrav, se kursplan.

Samhällsvetenskaplig miljöpraktik, 15 hp

Inom kursens ram planeras, genomförs och redovisas ett praktikarbete på en arbetsplats med anknytning till den studerandes miljövetenskapliga utbildning. Kursen ger studenten möjlighet att aktivt arbeta med miljövetenskapliga frågor inom verksamheter som t ex myndigheter, organisationer och företag i Sverige eller utomlands. Det är viktigt att praktiken relaterar till studentens utbildningsområde. Studenten skall själv söka praktikplats och denna skall godkännas av kursansvarig före praktikperiodens början. För mer information om innehåll och förkunskapskrav, se kursplan.

Samhällsvetenskaplig miljöpraktik**, 30 hp

Får endast läsas om praktikgivaren kräver att praktikperioden ska sträcka sig över en hel termin. se kursplan.

*Kan ej ingå i en examen i miljövetenskap med inriktning mot miljöekonomi

**Räknas ej som miljövetenskap, läser du den så välj ytterligare en kurs bland ovanstående.

Termin 6

Uthålligt företagande/Miljöekonomi/
Miljöplanering/Miljöpolitik/Humanekologi, 15 hp Examensarbete