Bild
Studenter i ett klassrum som studerar på Kompletterande pedagogisk utbildning.
Länkstig

Kompletterande pedagogisk utbildning, Gymnasieskolan, ordinarie studiegång, ett ämne

Program
L1KPO-KP03
Grundnivå
1,5 år
90 högskolepoäng (hp)

Kort om inriktningen

Vill du bli ämneslärare? Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) är en kort utbildning för dig som redan har läst ett undervisningsämne på högskolenivå.

Programmet med inriktning gymnasiet, ordinarie studiegång går på helfart, dagtid i tre terminer och startar varje vårtermin. Du väljer om du vill studera på helfart på plats i Göteborg eller på helfart på distans. På distans förekommer obligatoriska träffar i form av salstentamen som du skriver i Göteborg eller på ett lärcentrum någon annanstans i landet.

Andra

Om utbildningen

KPU är en kort utbildning för dig som vill bli behörig ämneslärare och som redan har läst minst 90/120 hp i ett skolämne. Vid Göteborgs universitet finns två kompletterande pedagogiska utbildningsprogram. 

  • KPU, ordinarie studiegång med studietakt 100 procent under tre terminer. Du kan söka med en mängd ämnen som finns i grundskolan eller gymnasiet. 
  • KPU med förhöjd studietakt, studietakt 125 procent under ett år
    med studier under sommaren. Du kan söka med något av ämnena bild, musik, slöjd, franska, spanska, tyska, biologi, fysik, kemi, matematik eller teknik. 

Om inriktningen gymnasieskolan, ordinarie studiegång

Vid Göteborgs universitet startar denna inriktning på vårterminer. Det är en utbildning med studietakt 100 procent i tre terminer. Från och med våren 2023 kan du välja om du vill studera på campus eller på distans.

Om utbildningen på distans

Även om du studerar på distans sker den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) alltid på plats i en skola, om möjligt nära din hemort. Det ingår också tre obligatoriska platsförlagda examinationer som är möjliga att genomföra på några olika platser runt om i landet. Salstentamen erbjuds i Göteborg. Det finns även möjlighet att skriva salstentamen på annan ort än i Göteborg. Du som student får då stå för eventuella kostnader.

Ämnen du kan söka med

Med följande ämnen kan du söka till KPU, ordinarie studiegång inriktning gymnasiet: bild, biologi, dans (ämnet ges ej inom KPU VT24), design, engelska, film- och tv-produktion, filosofi, fotografisk bild, franska, fysik, företagsekonomi, geografi, historia, idrott- och hälsa, juridik, kemi, latin, ljudproduktion, matematik, musik, naturkunskap, pedagogik, psykologi, religionskunskap, samhällskunskap, sociologi, spanska, specialidrott, svenska, svenska som andraspråk, teater (ämnet ges ej inom KPU VT24), teknik och tyska.

Utbildningsvetenskaplig kärna

Den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar centrala och generella kunskaper för läraryrket och är indelad i följande områden:

  • Lärande, utveckling och didaktik
  • Läroplansteori, organisation, uppföljning och analys av lärande och utveckling
  • Ledarskap, specialpedagogik, sociala relationer och konflikthantering,
  • Självständigt arbete (examensarbete)

Självständigt arbete (examensarbete)

Du skriver ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp på grundnivå. Arbetet utförs under programmets sista termin och föregås av en metodkurs, samt sista perioden inom verksamhetsförlagd utbildning. Ett övergripande mål med examensarbetet är att du ska planera och genomföra ett utbildningsvetenskapligt arbete med didaktisk inriktning för att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till och i det kommande yrket.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Det ingår 20 veckor VFU, verksamhetsförlagd utbildning, fördelad på tre tillfällen med en VFU-period varje termin.

Behörigheter och urval

Behörighet

Grundläggande behörighet.

Därutöver finns följande särskilda behörighetskrav: Det krävs högskolestudier om minst 90 hp för antagning till inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7?9 och 120 hp för antagning till inriktning mot arbete i gymnasieskolan, i ett undervisningsämne i grund- och/eller gymnasieskolan.

De särskilda förkunskapskraven för respektive undervisningsämne framgår i *Sammanställning av särskilda förkunskapskrav för Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), ordinarie studiegång* fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen.

För sökanden som avlagt examen utomlands, ska utbildningen motsvara vad som krävs av sökanden med svensk utbildning.

Instruktioner för ansökan

Sök på antagning.se under aktuell ansökningsperiod. Bifoga enligt instruktion bilagan med vilket ämne/vilka ämnen du söker och har behörighet för. Skickar du ingen bilaga behandlas inte din ansökan. Du hittar bilagan via länken nedan.

Komplettering av ämnesstudier efter ansökan

Om du vid ansökan inte har de poäng som krävs, men under pågående termin är registrerad på utbildning som gör dig behörig, kan du bli villkorligt antagen till KPU. Definitiv antagning görs förutsatt att alla nödvändiga kurser är gjorda senast vid programstart och max 15 hp återstår att rapportera i Ladok. Ämneslärarexamen kan inte utfärdas förrän samtliga ämneskurser är slutrapporterade i Ladok.

More information about Instruktioner för ansökan

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

I din utbildning ingår 20 veckors obligatorisk verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Med stöd av din VFU-handledare på skolan får du möjlighet att omsätta dina tidigare erfarenheter och kunskaper i utbildningen till att kunna planera, genomföra och leda pedagogisk verksamhet. Det är tre VFU-perioder.

Du blir tilldelad en VFU-plats baserad på din inriktning och ämnesbakgrund. I normalfall behåller du samma VFU-plats under hela din utbildning. Placeringar i campusförlagd KPU sker inom hela Göteborgsregionen, viktigt att du är förberedd på att VFU kan innebära en viss restid. I KPU på distans har du, i mån av tillgängliga VFU-platser, möjlighet att göra VFU även på andra orter i Sverige.

Innan du kommer till din VFU-plats ska du ha beställt och mottagit ett utdrag ur polisens belastningsregister. Särskilda krav på klädsel kan förekomma på VFU-platsen.

More information about Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Efter studierna

Med en examen mot gymnasiet blir du behörig i gymnasiet och i åk 7-9 (om ämnet finns där). I ämnena bild, idrott och hälsa och musik blir du behörig även i årskurs 1-6.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden varierar mellan ämnen och skolformer men generellt sett är den god.

Utöka din behörighet i fler ämnen

Din examen från KPU vid Göteborgs universitet kan innehålla ett ämne. Din lärarlegitimation kan däremot innehålla fler ämnen. Genom att läsa till undervisningsämnen kan du bli behörig i fler ämnen och öka dina chanser till jobb. Det är Skolverket som beslutar om behörighet utöver examen.

Så är det att plugga

Undervisningen

Utbildningen innehåller både högskoleförlagd utbildning och verksamhetsförlagd utbildning som förbereder dig för ditt kommande yrke.

Om KPU på distans

Du studerar på distans men det ingår tre obligatoriska platsförlagda examinationer i utbildningen. Salstentamen erbjuds i Göteborg, men är även möjlig att genomföra på annan ort. Du som student står då för eventuella kostnader. Även den verksamhetsförlagda utbildningen sker på plats i en skola, om möjligt nära din hemort. Det är inte möjligt att genomföra VFU i egen tjänst.

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader: A-huset på Västra Hamngatan 25, B-huset på Läroverksgatan 15 och C-huset på Läroverksgatan 5.  

Några kurser under utbildningen sker på andra institutioner på Göteborgs universitet.