Länkstig

Arbetsvetenskap, magisterprogram

Program
S2ARB
Avancerad nivå
1 år
60 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A75A
Ansökan stängd

Kort om programmet

Magisterprogrammet i arbetsvetenskap utvecklar din vetenskapliga förmåga att undersöka och hantera frågor som rör organisationsförändringar inom privat och offentlig verksamhet, samt förändringar på arbetsmarknaden. Utbildningen ger dig fördjupad kunskap om aktuella utvecklingskoncept nationellt och internationellt samt ett kritiskt analytiskt förhållningssätt till förändringarna. Programmet ger dig kunskaper i att identifiera och analysera problem i arbetslivet samt att hantera förändringsarbete inom arbetsorganisation och kompetensfrågor.

Om utbildningen

Globalisering och samhällsomvandling håller på att förändra förutsättningarna för arbetslivet på 2000-talet. Arbete inom industri och offentliga verksamheter organiseras på nya sätt vilket även påverkar anställningsförhållanden och relationerna mellan arbetsmarknadens parter.

Magisterprogrammet i arbetsvetenskap utvecklar din vetenskapliga förmåga att undersöka och hantera frågor som rör organisationsförändringar inom privat och offentlig verksamhet, samt förändringar på arbetsmarknaden.

Utbildningen ger dig både fördjupad kunskap om aktuella utvecklingskoncept nationellt och internationellt samt ett kritiskt analytiskt förhållningssätt till förändringarna. Programmet ger dig även kunskaper i att identifiera och analysera problem i dagens arbetsliv samt att hantera förändringsarbete inom arbetsorganisation och kompetensfrågor.

Du läser organisations- och arbetsmarknadsteoretisk litteratur, diskuterar metodologiska utgångspunkter och skriver ett examensarbete.

Innehåll

1) Organisations- och ledarskapstrender i ett hållbarhetsperspektiv, 15 hp. I denna kurs studeras hur olika organisations- och ledarskapsmodeller sprids, anammas och implementeras nationellt och internationellt. Olika organisations- och ledningsmodeller problematiseras med avseende på ekonomisk effektivitet och social hållbarhet för både företag/verksamhet och individ. (Högskolan i Borås)

2) Arbetsmarknad i nationellt och internationellt perspektiv, 15 hp. Kursen behandlar anställnings- och arbetsmarknadsförhållanden i Sverige och andra länder. Det svenska arbetsmarknadssystemet analyseras med hjälp av olika teoretiska förklaringsmodeller och sätts in i ett internationellt perspektiv. (Göteborgs universitet)

3) Forskningsmetoder, 15 hp. Kursen förmedlar vetenskapsteoretiska och praktiska kunskaper om kvalitativ och kvantitativ metod. (Karlstads universitet)

4) Examensarbete, 15 hp. Självständigt arbete under handledning av forskare. (Göteborgs universitet)

Magisterprogrammet vid Göteborgs universitet är unikt genom att du får möta de bästa forskarna och lärarna i arbetsvetenskap vid tre universitet och högskolor i västra Sverige: Göteborg, Borås och Karlstad. Programmet ges på distans med inslag av obligatoriska campusträffar. Varje kurs avslutas med ett slutseminarium i form av en campusträff (max 2/termin) som kommer ske även på annan ort än Göteborg. Du kommer därigenom att bygga upp ett unikt nätverk med forskare och magisterstudenter i regionen under programmet.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Samhällsvetenskaplig kandidatexamen omfattande 180 hp. Därutöver krävs språkkunskaper motsvarande Svenska 3/Svenska B.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

En magisterexamen i arbetsvetenskap ger dig möjligheter till kvalificerat utvecklings- utrednings- och utvärderingsarbete inom företag, myndigheter och organisationer. Magisterexamen ger dig också möjlighet att söka in på forskarutbildning för att därigenom uppnå doktorsexamen i arbetsvetenskap.

Så är det att plugga

Undervisningen

Magisterprogrammet vid Göteborgs universitet är unikt genom att du får möta de bästa forskarna och lärarna i arbetsvetenskap vid tre universitet och högskolor i västra Sverige: Göteborg, Borås, och Karlstad. Du kommer därigenom att bygga upp ett unikt nätverk med forskare och magisterstudenter i regionen under programmet. Programmet ges på distans med inslag av obligatoriska campusträffar (max 2 per termin).

Lokaler

Undervisningen sker i samhällsvetenskapliga fakultetens lokaler i stadsdelen Haga i centrala Göteborg. Inom ”Campus Haga” finns undervisningslokaler i husen Dragonen, Sappören (vid Sprängkullsgatan) och Husaren (Husargatan). 

Läs mer om lokaler