Göteborgs universitet
Länkstig

Bakgrund och syfte

Strokecentrum Väst (SCV) är en centrumbildning vid Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet som inrättades 2011 i syfte att kraftfullt stärka strokeforskningen i Göteborgsregionen och Västsverige. I styrgruppen finns representation från olika medicinska och vårdvetenskapliga professioner vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet och från tekniska professioner vid Chalmers Tekniska Högskola liksom representation från Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen och patientorganisationer. Därtill finns arbetsgruppen SCV-Inspirationsforum med sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut och logoped i syfte att väcka intresse för forskarutbildning inom strokefältet hos personer inom vården med liten eller ingen tidigare akademisk anknytning. SCV har även som syften att bidra till att ny kunskap från forskningen implementeras i hälso-och sjukvården och att bidra till kunskapsförmedlingen om stroke både till professionen och allmänheten. SCV verkar för att uppnå dessa syften genom att:

 • Fokusera på att kraftfullt stärka multidisciplinär klinisk strokeforskning, stimulera att kunskapsluckor inom strokevården beforskas och stimulera experimentell strokeforskning med translationell potential, det vill säga vars resultat på sikt kan omsättas i vården.
 • Generera nya och potentiera befintliga forskningsprojekt inom stroke.
 • Skapa kreativa mötesplatser och stimulera nya forskningssamarbeten.
 • Skapa en rekryteringsbefrämjande miljö med riktade åtgärder för att säkra tillväxten av yngre strokeforskare.
 • Generera nya och potentiera befintliga nätverk för olika yrkesgrupper inom hälso-och sjukvården som arbetar med stroke, både i akutfasen och under rehabilitering.
 • Stärka samverkan både lokalt och med andra lärosäten.
 • Erbjuda utbildning i form av regelbundna seminarier, möten och föreläsningar.
 • Bidra till ökad kunskap om stroke hos allmänheten genom massmedia, internet, utåtriktade event och bildningskampanjer.
 • Samverka med hälso-och sjukvården för att uppnå snabb implementering av forskningsresultat.
 • Tillsammans med industrin verka för att implementera och vetenskapligt utvärdera nya tekniker och behandlingar.
 • Verka för forskningsfinansiering

Verksamhet under 2022

Styrgruppsmöten

Styrgruppen har sammanträtt vid fem tillfällen: 2022-02-08, 2022-03-30, 2022-06-02, 2022-09-20 och 2022-12-06. Det första två mötet var digitala pga coronapandemin men därefter fysiska. Arbetsgruppen SCV-Inspirationsforum hade sex möten under året.

Utåtriktade aktiviteter

Vårt mål med dessa är att kontinuerligt stärka de regionala strokeforskningsnätverken (strokeforskare, potentiella forskare, läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logopeder, tekniker, ambulanspersonal och annan paramedicinsk personal som arbetar med stroke, respektive representanter från Västra Götalandsregionens 9 strokeenheter), primärvård och kommun. Genom seminarierna skapas kontakter, projekt initieras och leder till att nya medarbetare på olika nivåer rekryteras.
SCV har under året arrangerat följande heldagsseminarier:

 • Life after stroke – from acute care to rehabilitation. Strokeforskning både globalt och regionalt. Inbjuden gäst professor Caroline Watkins från Universitetet i Central Lancashire, England. 2022-10-05.
 • Inspirationsforum. Livet efter stroke utifrån olika perspektiv, uppföljning, långtidsprognos, medvetenhet, fysisk aktivitet, mental trötthet och dysfagi. Olika teman för olika professioner inom strokefältet med syftet att rekrytera till vidare utbildning och forskning. 2022-04-26.
 • Regional strokedag. Nya digitala verktyg. Samtliga strokeenheter i VGR presenterar sina förbättringsarbeten. Möjligheter till forskning. 2022-05-24.
 • Regional strokedag. Separat redovisning av samtliga strokeenheters utveckling de senaste tre åren enligt Socialstyrelsens Nationella indikatorer för vård av stroke och via det nationella strokeregistrat Riksstroke. Redovisning av uppföljning av vård kopplat till primärvården i VGR. Underlag för forskning. 2022-11-30

Vetenskaplig produktion och forskningsresultat

Avhandlingar

Två doktorander har framgångsrikt försvarat sina avhandlingar inom stroke:

 • Emma Kjörk – “A standardised follow-up model to support people after stroke“ 2022-11-18
 • Erik Lindgren – “Cerebral venous thrombosis - complications and outcomes“ 2022-05-17.

Vetenskapliga publikationer

SCV har sammanställt publicerade artiklar med relevans för stroke under 2022 från strokeforskare inom centrumet. Den samlade vetenskapliga produktionen 2022 finns på denna länk.  Artiklarna visar på den bredd som finns i strokeforskningen inom SCV och ger också exempel på studier utförda i nationell och internationell samverkan. De 74 vetenskapliga arbeten som publicerade 2022 är fler än 2021 (drygt 60) men något lägre än tidigare år. Under covidpandemin sattes många projekt i pausläge men från april 2022 upphörde restriktionerna inom sjukvården avseende Covid -19 och klinisk forskning. Men pandemin påverkade strokeenheterna fortsatt under året pga den personalbrist som uppstått.

Väststroke – ett lokalt kvalitets- och forskningsregister

Väststroke som delfinansierats av SCV är en hörnsten i Strokecentrum västs forskningsaktiviteter. Det är ett unikt regionalt register som kompletterar kvalitetsregistret Riksstroke och täcker hela vårdkedjan från prehospital vård, strokeenhetsvård, rehabilitering och uppföljning på längre sikt. Under åren 2013-2019 registrerades kliniska data i Väststroke från samtliga patienter med stroke eller TIA som vårdats vid strokeenheterna vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, totalt drygt 14 000 vårdtillfällen. Därtill innehåller registret prehospitala data för ytterligare ca 5 600 med TIA och stroke som i det akuta skedet transporterats med ambulans till övriga sjukhus i regionen. Väststroke är en hörnsten i Strokecentrum västs forskningsaktiviteter. Ett flertal vetenskapliga publikationer har utgått från Väststrokeregistret senare år och kontinuerligt skapas flera. Under 2022 baserades fyra publikationer på data ur Väst stroke (nr 43, 55, 58 och 70 i publikationslistan).

Forskare inom SCVs nätverk har under året arbetat med att koppla ihop Väststroke-registrets data med nationella register: SCB (Totalfolknings registret, LISA-registret) och SoS (Patientregistret, Dödsorsaksregistret, Läkemedelsregistret, SOL-registret). Etikansökan är godkänd. Under 2022 gjordes ansökningar för datauttag ur SCB och SoS och kontakter etablerades som gör att samkörning och statistisk bearbetning kommer bli möjlig under 2023. Riksstrokeregistret, EVAS och QRegPV kommer att kopplas till databasen. Se variabellista.

Genom den processen skapas en världsunik möjlighet att följa stroke och TIA-patienter ur oerhört många olika aspekter. Det samkörda registret kommer att vara tillgängligt för alla forskare i Strokecentrum västs forskningsnätverk.

Biobanking

Inom SCV forskningsnätverk genomförs biobankning av blod från patienter som genomgått stroke. Prover analyseras med avseende på olika biomarkörer där resultaten kombinerat med kliniska faktorer kopplas till subtyp av stroke och hur det går för patienten efter insjuknandet. Under 2022 slutfördes och publicerades två delprojekt inom SAHLSIS (Academy Study on Ischemic Stroke) som omfattar personer som insjuknat i stroke före 70 års ålder och matchade kontroller. I den ena studien (nr 62 i publikationslista) analyserades 65 olika inflammationsrelaterade proteiner (Olink® Inflammation Panel) akut efter stroke, efter 3 månader och för en subgrupp efter 7 år. Studien visade att ett stort antal av dessa biomarkörer på ett varierat sätt var stegrade efter insjuknandet och att det ofta skiljde sig åt beroende på subtyp av ischemisk stroke (orsakad av propp från hjärtat, åderförkalkning i hjärnas stora blodkärl, förändringar i hjärnans mindre blodkärl eller okänd orsak). I den andra studien (nr 38 i publikationslista) analyserades 91 neurobiologiska proteiner (Olink® Neurology Panel) i motsvarande material. Analyserna visade att en dryg tredjedel av markörerna som togs akut var associerade till svårighetsgraden i den akuta fasen efter stroke, och hälften till 3 och eller 7 års outcome. 1/10 av markörerna tagna vid 3 månader var associerade till svårighetsgraden efter 7 år.

Ytterligare studier behövs för att validera resultaten och identifiera nya markörer samt deras relation till ett utökat antal kliniska parametrar.

Kopplat till Väststroke har plasma från 1500 patienter biobankats. Under hösten 2022 gjordes en pilotstudie omfattande 200 prov från väststrokebiobanken. Drygt 3000 biomarkörsanalyser gjordes i varje prov (Olink® Explore 3072-protein panel). Resultaten sammanställs nu. Man planerar att analysera resterande prover under 2023/24. Med tanke på det samkörda registret enligt ovan kommer det ge unika möjligheter att finna nya samband mellan helt nya markörer och ett mångfald av olika kliniska utfall.

Tekniska lösningar för strokerehabilitering

De flesta som insjuknat i stroke överlever men är i behov av rehabilitering av olika slag som ibland kan vara livslång. Inom SCV forskningsnätverk har några studier kopplat till teknik publicerats. Ett nytt digitalt grafiskt uppföljningsverktyg, Rehabkompassen, har testats i en pilotstudie och har visat sig vara användbar ur patient- och vårdperspektiv (nummer 28 i publikationslistan). En nationell större studie pågår för att avgöra om det nya uppföljningsverktyget, tillsammans med ett vanligt kliniskt besök, leder till förbättrad funktion, aktivitet och hälsorelaterad livskvalitet hos personer med stroke genom en mer individanpassad rehabilitering.

En annan studie har utvärderat ett digitalt verktyg baserat på Poststrokechecklistan som kan användas inför ett uppföljande besök inom vården (nummer 34 i publikationslistan). Verktyget bedömdes som användbart och finns nu tillgängligt som formulär Strokehälsa på 1177 för utskick till patienter inför uppföljning.

Bland många olika funktioner som kan påverkas av stroke är nedsatt rörelseförmåga en av de vanligaste. Elektriska signaler från de försvagade musklerna kan utnyttjas för att ge en förstärkt feedback på rörelseutförandet. En metaanalys av metoden har genomförts (nummer 47 i publikationslistan) och nu pågår ett projekt i samverkan med Chalmers för att etablera ett sådant verktyg.

Andra projekt som involverat SCV forskningsnätverk sedan flera år är utvecklingen av metoder för objektiv utvärdering av arm och handaktiviteter med hjälp av 3D kamerabaserad analys. Metoden är numera internationellt etablerad och rekommenderad både för forskning och klinik för att mer detaljerat kunna identifiera och kvantifiera olika rörelsebegränsningar efter en skada. För närvarande vidareutvecklas metoden i samverkan med Chalmers för kliniskt bruk.

Ett annat projekt som involverat SCV forskningsnätverk är hur bärbara sensorer kan användas för att mäta hur mycket man använder sin arm eller ben i vardagslivet. I en pågående studie utvärderas om aktivitetsnivåerna förändras efter tonusreducerade behandling med Botulinumtoxin i kombination med sedvanlig träning efter stroke.

Utgifter

SCV har under 2022 beviljat projektet biobanking kopplat till Väststroke med 500 000:-

Lönekostnader för utåtriktade aktiviteter, administration, sjuksköterska mm: <100 000:-

Sammanfattning

Denna sammanställning beskriver SCVs huvudprojekt:

 • Väststroke registret (samkörning med andra register och statistisk analys)
 • Biobanking (analys av biomarkörer)
 • Nya tekniska lösningar för bättre strokerehabilitering (samverkan med Chalmers)

Ytterligare projekt har bedrivits och planeras utöver de som redovisas.

Per-Olof Hansson

Tf Ordförande SCV                                                      

             

Lars Rosengren

Föreståndare SCV