Göteborgs universitet
Länkstig

Väststroke

Väststroke är ett lokalt kvalitetsregister för stroke och TIA som kompletterar det nationella kvalitetsregistret Riksstroke.

Vad är Väststroke?

Väststroke är ett unikt regionalt register som kompletterar det nationella kvalitetsregistret Riksstroke och som syftar till att vara en resurs för klinisk strokeforskning och kvalitetsutveckling av hela den multidisciplinära vårdkedjan, från prehospital vård som startar vid kontakt med SOS-alarm till den första tiden efter utskrivning från sjukhus.

Om registret

Under åren 2013-2019 registrerades samtliga patienter med stroke eller TIA som vårdats vid strokeenheterna vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Väststroke, totalt drygt 14,000 vårdtillfällen. Därtill innehåller registret prehospitala data för ytterligare ca 5,600 med TIA och stroke som i det akuta skedet, under perioden 2013-2015, transporterats med ambulans till övriga sjukhus i regionen, förutom Södra Älvsborgs sjukhus.

Fyra årsrapporter har publicerats. Resultaten visar på förbättrad kvalitet in såväl den prehospitala vårdkedjan som på strokeenheterna avseende identifiering av stroke redan innan ankomst till sjukhus, trycksår på strokeenheten, fallprevention och logopedbedömningar, samtliga som en konsekvens av riktade förbättringsprojekt som har tagit avstamp i rapporterna från Väststroke.

Sedan starten av Väststroke och fortfarande pågående sker registreringar i Väststroke av arbetsterapeuter och fysioterapeuter vid Sahlgrenska Universitetssjukhusets strokeenheter som registrerar variabler för kvalitetsuppföljning med fokus på patienters fysiska och kognitiva funktioner och de bedömningar som görs vid strokerehabilitering.

Ansökan om datauttag från Väststroke

Forskare som önskar använda data som registrerats i Väststroke kan ansöka till registrets styrgrupp om datauttag, förutsatt att det aktuella projektet har prövats och godkänts av etikprövningsmyndigheten. Ansökningsblankett finns under fliken ”ansökan om datauttag”.

Forskning

Forskningen som utgår från Väststroke har hittills koncentrerats kring frågeställningar om samband mellan fysisk aktivitet och svårighetsgrad av stroke, studier av den prehospitala vårdkedjan, analys av faktorer som har betydelse för fallhändelser under vård på strokeenhet samt betydelse av undersökning av kognitiva funktioner i tidigt skede efter ett strokeinsjuknande.

Några av dessa artiklar har blivit mycket uppmärksammade, dels en rapport som visar samband mellan mängden fysisk aktivitet under året innan stroke och strokens svårighetsgrad, där personer med stillasittande livsstil fick svårare stroke (Reinholdsson M et al. 2018), och dels en rapport om samband mellan socioekonomiska faktorer och kvaliteten på den prehospitala vårdkedjan vid stroke (Niklasson A et al. 2019). En nyligen publicerad artikel lyfter fram den prehospitala strokevårdens betydelse, inte bara för den efterföljande vårdkedjan, men även för utfallet efter stroke. Studien visar att prehospital identifiering av stroke, dvs. att ambulanssjuksköterskan misstänker stroke redan innan ankomst till sjukhus innebär betydligt kortare ledtider efter ankomst till sjukhus och till bättre överlevnad tre månader efter stroke (Magnusson C et al. 2022).

Flera projekt pågår, vilka inkluderar fortsatta studier av samband mellan fysisk aktivitet och stroke, studier av den prehospitala vårdkedjan, och analys samband mellan luftföroreningar och svårighetsgrad av stroke. I ett annat pågående projekt avser vi att utveckla mer precisa prediktionsmodeller för utfall efter stroke vad gäller funktionshinder och återfall i vaskulära händelser genom att utnyttja moderna statistiska metoder för att analysera ett unikt detaljerat stort data-set där Väststroke länkas till andra kvalitetsregister och nationella register för hälsa och socioekonomiska faktorer. Projektet har nyligen erhållit godkännande från Etikprövningsmyndigheten. Ansökan om registerutdrag och länkning med Socialstyrelsens register, SCB och kvalitetsregistren Riksstroke/EVAS kommer att lämnas in under andra kvartalet 2022.

Publikationer från Väststroke

Reinholdsson M et al. Prestroke physical activity could influence acute stroke severity (part of PAPSIGOT). Neurology. 2018;91(16):e1461-e7.

Niklasson A et al. Socioeconomic disparities in prehospital stroke care. Scand J Trauma Resusc Emerg Med 2019;27:53

Alsholm L et al. Interrupted transport by the emergency medical service in stroke/transitory ischemic attack: A consequence of changed treatment routines in prehospital emergency care. Brain Behav. 2019;9:e01266.

Abzhandadze T, Reinholdsson M, Palstam A, Eriksson M, Sunnerhagen KS. Transforming self-reported outcomes from a stroke register to the modified Rankin Scale: a cross-sectional, explorative study. Sci Rep. 2020;10:17215.

Abzhandadze T et al. Barriers to cognitive screening in acute stroke units. Sci Rep. 2021;11:19621.

Abzhandadze T et al. Development of a short-form Swedish version of the Montreal Cognitive Assessment (s-MoCA-SWE): protocol for a cross-sectional study. BMJ Open. 2021;11:e049035.

Persson CU et al.Determinants of falls after stroke based on data on 5065 patients from the Swedish Väststroke and Riksstroke Registers. Sci Rep 2021 ;11(1):24035.

Magnusson C et al. Difficulties in the prehospital assessment of patients with TIA/stroke. Acta Neurol Scand 2021;143:318-325.

Magnusson C et al. Prehospital recognition of stroke is associated with a lower risk of death. Acta Neurol Scand. 2022 Apr 6.

Reinholdsson M et al.A register-based study on associations between pre-stroke physical activity and cognition early after stroke (part of PAPSIGOT). Sci Rep. 2022;12(1):5779.

Salmantabar P et al. Pre-stroke Physical Inactivity and Stroke Severity in Male and Female Patients. Front Neurol. 2022;13:831773.

Årsrapporter

Styrgruppen

Kontaktuppgifter

  • Katarina Jood, ordförande, registerhållare, överläkare strokeenheten Sahlgrenska katatrina.jood@neuro.gu.se
  • Johan Herlitz, prehospital vård. johan.herlitz@hb.se
  • Per-Olof Hansson, överläkare strokeenheten Östra. per-olof.hansson@vgregion.se
  • Emma Eriksson, logopedi. emma.eriksson@vgregion.se
  • Linda Alsholm, omvårdnad. linda.alsholm@vgregion.se
  • Malin Reinholdsson, fysioterapi. malin.reinholdsson@vgregion.se
  • Helga Hjort Buchholz, arbetsterap. helga.hjort@vgregion.se