Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Väststroke

Väststroke är ett lokalt kvalitetsregister för stroke och TIA som kompletterar det nationella kvalitetsregistret Riksstroke.

Vad är Väststroke?

Väststroke är ett lokalt kvalitetsregister för stroke och TIA som kompletterar det nationella kvalitetsregistret Riksstroke. Syftet är att ge ett utökat underlag för verksamhetsnära utveckling och kvalitetssäkring genom att komplettera Riksstroke med mer detaljerade process- och utfallsmått för hela den multidisciplinära vårdkedjan, från de tidiga prehospitala insatserna till fortsatt vård efter utskrivning från akutsjukhuset. Registret har varit i fullt bruk vid Sahlgrenska universitetssjukhusets strokeenheter sedan november 2014.

Om registret

Registret ger förutsättningar för verksamhetsnära utvecklingsarbete och forskning där fokus är nytta för patienterna. Särskilt värdefullt är att Väststroke uppmärksammar den prehospitala vårdkedjan eftersom de nya akuta behandlingsmöjligheterna ställer allt högre krav på tidig identifiering och triagering, samt att registret systematiskt dokumenterar patienternas funktionsnedsättningar och behov av fortsatt vård vid utskrivning från sjukhuset eftersom övergången mellan den akuta vården på sjukhus och fortsatt rehabilitering och uppföljning har uppfattats som den svagaste länken i vårdkedjan.

Ansökan om datauttag från Väststroke

Hittills har mer än 18 000 patientprocesser registrerats i Väststroke. Forskare som önskar använda data som registrerats i Väststroke kan ansöka till registrets styrgrupp om datauttag, förutsatt att det aktuella projektet har prövats och godkänts av etikprövningsmyndigheten. Ansökningsblankett finns under fliken ”ansökan om datauttag”.

För närvarande pågår ett antal studier baserade på Väststrokedata. I flera projekt har data lagts samman med andra register, tex det nationella kvalitetsregistret Riksstroke.

Publicerade studier

Den första studien som baseras på data från Väststroke blev mycket uppmärksammad i media och publicerades i den internationellt mycket välrenommerade tidskriften Neurology (Reinholdsson et al, Neurology 2018;91:e1461-e1467). Studien analyserade effekten av fysisk aktivitet vid stroke och visade att personer som hade ägnat sig åt fysisk aktivitet på fritiden motsvarande 4 timmars promenad per vecka eller regelbunden måttlig fysisk aktivitet och träning under minst 2 till 3 timmar per vecka fick lindrigare stroke jämfört med de som var mindre fysiskt aktiva. Det är sedan länge känt att fysisk aktivitet minskar risken att drabbas av stroke men att fysisk aktivitet också verkar skydda hjärnan vid stroke är nytt.

Nyligen publicerades två studier baserade på Väststroke rörande den prehospitala vårdkedjan. Den ena studien visar att den akuta vårdkedjan fungerar sämre för patienter från socioekonomiskt utsatta områden (Niklasson et al Scand J Trauma Resusc Emerg Med 2019;27:53).

Den andra studien visar att strokekedjan avbryts redan vid insjuknandet för en liten andel (2,6%) av patienterna då ambulanspersonalen av olika skäl inte transporterar in patienten akut trots att ambulans har åkt ut till patienten (Alsholm et al Brain Behav. 2019 Apr 13:e01266). Orsakerna kunde vara att ambulanspersonalen inte misstänkte allvarlig sjukdom, eller att patienten eller anhöriga ville avvakta, och flertalet uppvisade mer ospecifika strokesymtom, tex yrsel. Bägge studierna pekar således på konkreta områden där den prehospitala vårdkedjan brister och som bör bli föremål för vidare analys och åtgärder.

Årsrapporter

Styrgruppen

Kontaktuppgifter

 • Katarina Jood, ordförande, registerhållare. katatrina.jood@neuro.gu.se
 • Johan Herlitz, prehospital vård. johan.herlitz@hb.se
 • Annika Nordanstig, överläkare strokeenheten Sahlgrenska. annika.nordanstig@vgregion.se
 • Per-Olof Hansson, överläkare strokeenheten Östra. per-olof.hansson@vgregion.se
 • Carolina Sixt, överläkare strokeenheten Mölndal. carolina.sixt@vgregion.se
 • Emma Eriksson, logopedi. emma.eriksson@vgregion.se
 • Linda Alsholm, omvårdnad. linda.alsholm@vgregion.se
 • Malin Reinholdsson, fysioterapi. malin.reinholdsson@vgregion.se
 • Linda Kristensson, arbetsterapi. linda.m.kristensson@vgregion.se
 • Christina Jern, Strokecentrum väst. christina.jern@gu.se
 • Lars Rosengren, Regionala strokerådet. lars.rosengren@neuro.gu.se