Göteborgs universitet
Länkstig

Väststroke

Väststroke är ett lokalt kvalitetsregister för stroke och TIA som kompletterar det nationella kvalitetsregistret Riksstroke.

Vad är Väststroke?

Väststroke är ett unikt regionalt register som kompletterar det nationella kvalitetsregistret Riksstroke och som syftar till att vara en resurs för klinisk strokeforskning och kvalitetsutveckling av hela den multidisciplinära vårdkedjan, från prehospital vård som startar vid kontakt med SOS-alarm till den första tiden efter utskrivning från sjukhus.

Om registret

Under åren 2013-2019 registrerades samtliga patienter med stroke eller TIA som vårdats vid strokeenheterna vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Väststroke, totalt drygt 14,000 vårdtillfällen. Därtill innehåller registret prehospitala data för ytterligare ca 5,600 med TIA och stroke som i det akuta skedet, under perioden 2013-2015, transporterats med ambulans till övriga sjukhus i regionen, förutom Södra Älvsborgs sjukhus. Under åren 2014-2022 registrerade arbetsterapeuter och fysioterapeuter vid Sahlgrenska Universitetssjukhusets strokeenheter, i Väststroke. Variabler om rehabilitering registrerades för kvalitetsuppföljning med fokus på patienters fysiska och kognitiva funktioner och de bedömningar som görs vid strokerehabilitering.

Fyra årsrapporter har publicerats. Resultaten visar på förbättrad kvalitet i såväl den prehospitala vårdkedjan som på strokeenheterna avseende identifiering av stroke redan innan ankomst till sjukhus, trycksår på strokeenheten, fallprevention och logopedbedömningar, samtliga som en konsekvens av riktade förbättringsprojekt som har tagit avstamp i rapporterna från Väststroke.

Ansökan om datauttag från Väststroke

Forskare som önskar använda data som registrerats i Väststroke kan ansöka till registrets styrgrupp om datauttag, förutsatt att det aktuella projektet har prövats och godkänts av etikprövningsmyndigheten. Ansökningsblankett finns under fliken ”ansökan om datauttag”.

Forskning

Forskningen som utgår från Väststroke har hittills koncentrerats kring frågeställningar om samband mellan fysisk aktivitet och svårighetsgrad av stroke, studier av den prehospitala vårdkedjan, analys av faktorer som har betydelse för fallhändelser under vård på strokeenhet samt betydelse av undersökning av kognitiva funktioner i tidigt skede efter ett strokeinsjuknande.

Några av dessa artiklar har blivit mycket uppmärksammade, dels en rapport som visar samband mellan mängden fysisk aktivitet under året innan stroke och strokens svårighetsgrad, där personer med stillasittande livsstil fick svårare stroke (Reinholdsson M et al. 2018), och dels en rapport om samband mellan socioekonomiska faktorer och kvaliteten på den prehospitala vårdkedjan vid stroke (Niklasson A et al. 2019). En nyligen publicerad artikel lyfter fram den prehospitala strokevårdens betydelse, inte bara för den efterföljande vårdkedjan, men även för utfallet efter stroke. Studien visar att prehospital identifiering av stroke, dvs. att ambulanssjuksköterskan misstänker stroke redan innan ankomst till sjukhus innebär betydligt kortare ledtider efter ankomst till sjukhus och till bättre överlevnad tre månader efter stroke (Magnusson C et al. 2022).

Flera projekt pågår, vilka inkluderar fortsatta studier av samband mellan fysisk aktivitet och stroke, studier av den prehospitala vårdkedjan, och analys av samband mellan luftföroreningar och svårighetsgrad av stroke. I ett annat pågående projekt avser vi att utveckla mer precisa prediktionsmodeller för utfall efter stroke vad gäller funktionshinder och återfall i vaskulära händelser genom att utnyttja moderna statistiska metoder för att analysera ett unikt detaljerat stort data-set där Väststroke länkas till andra kvalitetsregister och nationella register för hälsa och socioekonomiska faktorer. Ytterligare en studie länkad med Socialstyrelsens register, SCB och kvalitetsregistren Riksstroke/EVAS pågår.

Publikationer från Väststroke

Abzhandadze T, Reinholdsson M, Palstam A, Eriksson M, Sunnerhagen KS. Transforming self-reported outcomes from a stroke register to the modified Rankin Scale: a cross-sectional, explorative study. Sci Rep. 2020;10:17215.

Abzhandadze T, Reinholdsson M, Stibrant Sunnerhagen K. NIHSS is not enough for cognitive screening in acute stroke: A cross-sectional, retrospective study. Sci Rep. 2020 Jan 17;10(1):534. Erratum in: Sci Rep. 2020 Feb 27;10(1):3945.

Abzhandadze T et al. Barriers to cognitive screening in acute stroke units. Sci Rep. 2021;11:19621.

Abzhandadze T, Lundström E, Buvarp D, Eriksson M, Quinn TJ, Sunnerhagen KS. Development of a Swedish short version of the Montreal Cognitive Assessment for cognitive screening in patients with stroke. J Rehabil Med. 2023 Jun 13;55:jrm4442.

Alsholm L et al. Interrupted transport by the emergency medical service in stroke/transitory ischemic attack: A consequence of changed treatment routines in prehospital emergency care. Brain Behav. 2019;9:e01266.

Darehed D, Reinholdsson M, Viktorisson A, Abzhandadze T, Sunnerhagen KS. Death and ADL Dependency After Scoring Zero on the NIHSS: A Swedish Retrospective Registry-Based Study. Neurol Clin Pract. 2023 Oct;13(5):e200186.

Hagberg G, Ihle-Hansen H, Abzhandadze T, Reinholdsson M, Hansen HI, Sunnerhagen KS. Prognostic value of acute National Institutes of Health Stroke Scale Items on disability: a registry study of first-ever stroke in the western part of Sweden. BMJ Open. 2023 Dec 18;13(12):e080007.

Magnusson C et al. Difficulties in the prehospital assessment of patients with TIA/stroke. Acta Neurol Scand 2021;143:318-325.

Magnusson C et al. Prehospital recognition of stroke is associated with a lower risk of death. Acta Neurol Scand. 2022 Apr 6.

Niklasson A et al. Socioeconomic disparities in prehospital stroke care. Scand J Trauma Resusc Emerg Med 2019;27:53

Persson CU et al.Determinants of falls after stroke based on data on 5065 patients from the Swedish Väststroke and Riksstroke Registers. Sci Rep 2021 ;11(1):24035.

Reinholdsson M et al. Prestroke physical activity could influence acute stroke severity (part of PAPSIGOT). Neurology. 2018;91(16):e1461-e7.

Reinholdsson M et al.A register-based study on associations between pre-stroke physical activity and cognition early after stroke (part of PAPSIGOT). Sci Rep. 2022;12(1):5779.

Reinholdsson M, Grimby-Ekman A, Persson HC. Association between pre-stroke physical activity and mobility and walking ability in the early subacute phase: A registry-based study. J Rehabil Med. 2021 Oct 22;53(10 (October)):jrm00233.

Reinholdsson M, Palstam A, Jood K, S Sunnerhagen K. Associations between pre-stroke physical activity levels and health-related quality of life 3 months after stroke: A registry-based study (part of PAPSIGOT). Int J Stroke. 2023 Dec;18(10):1178-1185.

Salmantabar P, Abzhandadze T, Viktorisson A, Reinholdsson M, Sunnerhagen KS. Pre-stroke Physical Inactivity and Stroke Severity in Male and Female Patients. Front Neurol. 2022 Mar 11;13:831773..

Soomägi A, Viktorisson A, Sunnerhagen KS. Predictors of do-not-attempt-resuscitation decisions in patients with infratentorial or large supratentorial intracerebral hemorrhages and consequences thereafter: a register-based, longitudinal study in Sweden. BMC Neurol. 2023 Jan 16;23(1):19.

Susts J, Reinholdsson M, Sunnerhagen KS, Abzhandadze T. Physical inactivity before stroke is associated with dependency in basic activities of daily living 3 months after stroke. Front Neurol. 2023 Feb 7;14:1094232.

Viktorisson A, Buvarp D, Reinholdsson M, Danielsson A, Palstam A, Stibrant Sunnerhagen K. Associations of Prestroke Physical Activity With Stroke Severity and Mortality After Intracerebral Hemorrhage Compared With Ischemic Stroke. Neurology. 2022 Nov 8;99(19):e2137-e2148.

Viktorisson A, Buvarp D, Danielsson A, Skoglund T, S Sunnerhagen K. Prestroke physical activity is associated with admission haematoma volume and the clinical outcome of intracerebral haemorrhage. Stroke Vasc Neurol. 2023 Dec 29;8(6):511-520.

Zanin A, Reinholdsson M, Abzhandadze T. Association of cognitive function very early after stroke with subjective cognitive complaints after 3 months, a register-based study. PLoS One. 2023 Mar 29;18(3):e0283667.

Årsrapporter

Styrgruppen

Kontaktuppgifter