Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Bild på Pusterviks exteriör

 3/9 | Kunskap, demokrati och fake news

Bild
Poster för evenemanget på Frihamnsdagarna

De senaste åren har kunskapsresistensen brett ut sig alltmer i den offentliga debatten. Många sätter helt enkelt den egna gruppens övertygelser och åsikter före fakta, något som till exempel märks i klimatdebatten, vaccinationsmotståndet och det ökade antalet konspirationsteorier. Andra menar att kunskapsresistensen ruckar på själva grunden för det öppna samtalet och därmed är ett hot mot demokratin.

Varför vill människor inte ta till sig viss kunskap? Vad krävs för att de ska ändra sig? Vilken roll spelar politiker, medier och utbildningsinstitutioner?

Välkommen på after work med forskare!

MEDVERKANDE
Marie Demker, professor i statsvetenskap och dekan vid Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet

Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet

Mikael Klintman, professor i sociologi vid Lunds universitet

MODERATOR
Mattias Hagberg, journalist och författare

After work med forskare är ett samarbete mellan Folkuniversitetet och Göteborgs universitet.

Samtalet är en del av Frihamnsdagarna 3–4 september. Frihamnsdagarna är gratis att besöka – både fysiskt på Bananpiren och digitalt via stream.

20/5 | Hur når vi klimatmålen?

Video (48:15)
AW online: Hur når vi klimatmålen?

Ökade utsläpp, stigande vattennivåer och avskogning. Trots nya, ambitiösa klimatstrategier från USA, EU och en rad andra länder ser Parisavtalets 1,5-gradersmål inte ut att kunna nås.

Vilka hinder finns för att nå klimatmålen? Vilka styrmedel, tekniska lösningar och investeringar krävs för att ställa om? Hur ska energiproduktion och transporter hanteras? Vilken roll har ledande politiker och företag? Vad krävs för att mänskligheten ska gå från ord till handling?

Samtalet livesändes i Facebook-event, direkt från Pustervik i Göteborg, och spelades in utan publik.

MEDVERKANDE
Frances Sprei, docent i fysisk resursteori, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers. Expert på hållbar mobilitet och innovativa rörlighetsformer.

Olof Johansson Stenman, professor i nationalekonomi, Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Expert på beteende- och miljöekonomi.

Göran Sundqvist, professor i vetenskaps- och teknikstudier, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Expert på samspelet mellan vetenskap och teknik och hur vetenskaplig kunskap får inflytande över politiskt beslutsfattande.

MODERATOR
Mattias Hagberg, journalist och författare

21/4 | Mäns våld mot kvinnor

Video (48:49)
AW online: Mäns våld mot kvinnor

Mordet på brittiska Sarah Everard har väckt starka känslor och lett till förnyad debatt om kvinnors säkerhet. Under hashtaggen #textmewhenyougethome delar kvinnor från hela världen vittnesmål om otrygghet och våld.

I Sverige, som har världens första feministiska regering med den uttalade politiska målsättningen att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, har vi bara under de senaste veckorna sett flera uppmärksammade fall av dödligt och sexuellt våld riktat mot kvinnor. Samtidigt finns det mycket som tyder på att kvinnors utsatthet har ökat under coronapandemin – och en ny undersökning bland skolungdomar visar att allt fler pojkar tycker att jämställdhet är mindre viktigt än tidigare.

Hur omfattande är våldet mot kvinnor i Sverige? Vad ska få män att sluta utsätta kvinnor för våld i ”världens mest jämställda land”?

Samtalet livesändes i Facebook-event, direkt från Pustervik i Göteborg, och spelades in utan publik.

MEDVERKANDE
Ninni Carlsson, universitetslektor, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. Expert på könsrelaterat våld, sexuella övergrepp och bearbetning av sexuella övergrepp.

Katarina Björkgren, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten. Expert på mäns våld mot kvinnor.

MODERATOR
Mattias Hagberg, journalist och författare

 

25/3 | Det korrupta Sverige

AW online, kl 17:30 - 18:15

Bild
Vinjett för AW med forskare, med Pustervik som bakgrund

Penningtvätthärvor, mutskandaler, vänskapskorruption, tveksamma tjänstetillsättningar, oklara upphandlingar, bonuskultur och makthavare som smiter före i vaccinationskön. Det är bara några exempel på det fiffel och båg som medierna rapporterat om det senaste året.

Trots att Sverige enligt Transparency International fortsätter att vara ett av världens minst korrupta länder uppmärksammas alltfler fall som riskerar att skapa revor i samhällsväven och skada förtroendet för stat, myndigheter, kommuner och företag.

Hur ser korruptionen i Sverige ut över tid? Hur bra är vi på att upptäcka den? Hur är det inom politiken? Vilka konsekvenser kan en ökad korruption få på sikt? Hur mår moralen i den svenska offentligheten egentligen?

Välkommen på after work med forskare online!

Samtalet livesänds i Facebook-eventet, direkt från Pustervik i Göteborg, och spelas in utan publik.

MEDVERKANDE

Andreas Bågenholm, universitetslektor i statsvetenskap, Göteborgs universitet. Programchef för the Quality of Government Institute och projektledare för det EU-finansierade ANTICORRP-projektet.

Tormod Johansen, doktor i offentlig rätt, Handelshögskolan, Göteborgs universitet. Ingår i forskningsprojektet ”Rättsliga förutsättningar för samhällsskydd och beredskap”.

Alexander Andersson, doktorand i praktisk filosofi, Göteborgs universitet. Ingår i den tvärvetenskapliga forskargruppen för finansiell etik vid Göteborgs universitet.

MODERATOR

Mattias Hagberg, journalist och författare

27/10 | Vem får säga vad?

AW online kl 17:30 - 18:15

Bild
Vinjett: AW med forskare på Pustervik

Kändisar, politiker, forskare, journalister, författare och artister … Listan över personer som har fått sina karriärer raserade på grund av sina åsikter och handlingar växer för varje dag.

Fenomen som ”call-out culture”, ”cancel culture, ”deplatforming” och andra former av offentligt skambeläggande, oftast i sociala medier, har under de senaste åren blivit allt vanligare och många menar att de är ett hot mot yttrandefriheten, demokratin och den öppna debatten.

Varför är de här fenomenen så aktuella just nu? Har de förekommit tidigare i historien? Vem använder dem? Är de befogade eller uttryck för mobbmentalitet och kränkthetskultur? Vilken koppling finns till språk och normer? Vem får säga vad i det offentliga rummet, och vilka kulturuttryck får existera?

Välkommen på after work med forskare online!

Samtalet livesänds i Facebook-eventet, direkt från Pustervik i Göteborg, och spelas in utan publik.

MEDVERKANDE

Ulla Carlsson, professor i medie- och kommunikationsforskning, Göteborgs universitet. Expert på yttrandefrihet.

Linnéa Lindsköld, lektor i biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås. Expert på kulturpolitik och censur i kultur och litteratur.

Tommaso Milani, professor i flerspråkighetsforskning, Göteborgs universitet. Expert på språk ur ett samhällsperspektiv och medieföreställningar om språk och identitet.

MODERATOR
Mattias Hagberg, journalist och författare

After work med forskare är ett samarbete mellan Folkuniversitetet och Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

Med reservation för ändringar.

 30/9 | Unga revolter och rörelser

AW online kl 17:30 - 18:15

Bild
Demonstranter med paroll om klimatet

Black Lives Matter, Fridays For Future och protesterna i Belarus, Chile, Hong Kong och Libanon är bara några exempel på de människorätts-, klimat- och demokratirörelser som präglar det politiska samtalet just nu.

Över hela världen demonstrerar folk mot de rådande maktstrukturerna, på gatorna och på nätet. De unga generationerna, uppväxta i den digitala världen och i skuggan av klimathotet, är ofta drivande.

Är detta början på en global politisk strukturomvandling? Vilka beröringspunkter och likheter finns mellan de olika rörelserna? Hur kommer de att utvecklas i framtiden? Vilka möjligheter har de att skapa bestående förändring?

Välkommen på after work med forskare online!

Samtalet livesänds i Facebook-eventet, direkt från Pustervik i Göteborg, och spelas in utan publik.

MEDVERKANDE

Maja Gustafsson, researcher, Resolution Foundation i London. Expert på sociala ojämlikheter mellan generationerna.

Hanna Leonardsson, doktor i freds- och utvecklingsforskning. Expert på fredsuppbyggnad och demokratisering.

Mattias Wahlström, docent i sociologi, Göteborgs universitet. Expert på nya sociala rörelser.

MODERATOR
Mattias Hagberg, journalist och författare

After work med forskare är ett samarbete mellan Folkuniversitetet och Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

Med reservation för ändringar.

Bild: Vincent M.A. Janssen, Pexels

21/9 | Arbetsmarknaden i kris och förändring

AW online kl 17:30 - 18:15

Bild
Vinjettbild

Krisen på arbetsmarknaden i coronapandemins efterföljd ser ut att bli långvarig. Många branscher har drabbats hårt, effekterna på svensk ekonomi är stora och arbetslösheten beräknas stiga till rekordhöga 11,4 procent under 2021.

Samtidigt talas det allt mer om ökad rörlighet och behov av ständig kompetensutveckling. Vissa menar att vi i framtiden kommer att byta jobb så ofta som vartannat eller vart tredje år.

Hur mår den svenska arbetsmarknaden just nu? Hur kommer den att se ut i framtiden? Kommer pandemin att stärka de strukturella förändringar som redan är i spel eller leda till något helt nytt? Vilka krav kommer att ställas på arbetsmarknadens parter, på utbildningsinsatser och på arbetstagaren själv?

Välkommen på after work med forskare online!

Samtalet livesänds här i Facebook-eventet, direkt från Pustervik i Göteborg, och spelas in utan publik.

MEDVERKANDE

Ola Bergström, professor i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Expert på omställning, neddragningar och nedläggningar i Sverige och Europa.

Tomas Berglund, professor i sociologi, Göteborgs universitet. Expert på arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor.

Annika Bergviken Rensfeldt, docent i pedagogik, Göteborgs universitet. Expert på utbildningsfrågor och utbildningsbehov kopplade till arbetslivet.

MODERATOR
Mattias Hagberg, journalist och författare

After work med forskare är ett samarbete mellan Folkuniversitetet och Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet.

Med reservation för ändringar.