Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Doris Lydahl

Om Doris Lydahl

Doris Lydahl jobbar för närvarande inom ramen för en sk. Flexit-tjänst, i ett treårigt projekt som finansieras till 75% av Riksbankens Jubileumsfond, tillsammans med FoU Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund och Göteborgs Universitet. Forskningsprojektet heter Välfärdsteknikens värden i FoU i Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund – effektiv vård och hållbart arbetsliv eller avlägsen vård och övervakade anställda? Utifrån etnografiska, explorativa och praktiknära fallstudier undersöker detta projekt hur personal inom äldreomsorgen påverkas av och interagerar med välfärdsteknik när det introduceras på deras arbetsplatser. Doris fokuserar på vilka värden och förväntningar om välfärd, vårdarbete och teknologi som olika personalgrupper uttrycker när de pratar om välfärdsteknologi. Hur återspeglar sig dessa i användningen av nya tekniker? Hur reflekteras detta i hur olika personalgrupper gör motstånd mot eller accepterar tekniken, samt eventuell utveckling och anpassning av tekniken? Och hur beskriver personalen att deras arbetssätt och arbetsförhållanden har förändrats efter att man introducerat välfärdsteknik?

Mellan februari 2018 och maj 2019 var Doris Lydahl postdoktor vid Universitetet i Tampere. Som postdoktor arbetade hon i ett projekt som heter "Hembesökets geografi i välfärdens marginaler i Finland och Sverige", som leddes av professor Kirsi Juhila. I projektet undersöktes hembesök inom psykiatrisk vård, beroendevård och åtgärder mot hemlöshet genom observationsstudier. Föremål för observationer var samspelet mellan personal och klient/patient vid hembesöken och hemmet som miljö för möten mellan medarbetare och klienter. Syftet med projektet var att få kunskap om hur tjänster i hemmet tillhandahålls i praktiken och hur dessa kan förbättras.

Doris Lydahl har en masterexamen och en kandidatexamen i sociologi, båda erhållna vid Göteborgs Universitet. Hon disputerade i juni 2017 vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap med sammanläggningsavhandlingen Same and different? Perspectives on the Introduction of Person-Centred Care as Standard Healthcare. I sin avhandling undersökte Doris den komplexa relationen mellan personcentrerad vård, standardisering och evidensbaserade medicin genom att studera introduktionen av en specifik modell för personcentrerad vård. Genom att analysera intervjuer med forskare och hälso- och sjukvårdpersonal, och observationer av hälso- och sjukvårdspersonal och patienter i sammanhang där modellen introducerats så har hon kunnat dra slutsatsen att modellen har förhandlats och anpassats på en rad olika sätt. Hon studerar också de spänningar och antaganden modellen ger upphov till och hur dessa hanteras i vardaglig klinisk praktik. Hennes forskning befinner sig i skärningspunkten mellan teknik- och vetenskapsstudier, sociologi och vårdvetenskap.

Doris Lydahl tilldelades Torgny T. Segesteds pris för bästa artikel i Sociologisk Forskning år 2017 för artikeln "Visible persons, Invisible work? Exploring articulation work in the implementation of person-centred care on a hospital ward".

Forskningsintressen

Teknik- och vetenskapsstudier, vård och omsorg, värden, teknik i vård och omsorg, medicinsk sociologi, etnografi, och standardisering.

 

Undervisning

Doris har en bred erfarenhet av undervisning (som kursansvarig, föreläsare, seminarieledare och handledare) inom sociologi, socialt arbete, vetenskapsteori för för såväl lärare och naturvetare som folkhälsovetare, samt kvalitativ metod.