Länkstig

Kameraövervakning och artificiell intelligens i brottsutredningar

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
4540451
Projekttid
2023 - 2026
Projektägare
Göteborgs universitet

Finansiär
Vetenskapsrådet

Kort beskrivning

Detta forskningsprojekt ger kunskap om hur ökad användning av inspelningar från övervakningskameror – tillsammans med artificiell intelligens (AI) för att bearbeta inspelningar – påverkar polisens kapacitet att utreda och lösa brott samt hur det material som produceras faktiskt används och görs till bevis av brottsutredare. För att öka kapaciteten att utreda och lösa brott har Polismyndigheten anställt civila utredare och satt upp många fler övervakningskameror på offentlig plats.

Vi undersöker brottsutredarnas och bildanalytikernas sätt att hantera det snabba inflödet av inspelningar från övervakningskameror, ny övervakningsteknik och AI. Vårt empiriska material är policydokument, intervjuer och omfattande observationer av det dagliga arbetet. I vår analys kombinerar vi teorier om teknikanvändning med teorier om formellt och informellt arbete. Tillsammans kommer detta att ge empirisk och teoretisk kunskap om konsekvenserna av kameraövervakning och AI för brottsutredning.

Vårt projekt bidrar med kunskap för beslutsfattande om under vilka omständigheter kameraövervakning ska användas och hur utredningsarbetet bör organiseras. Mer generellt bidrar vi med ny kunskap om implementering av nya teknologier i arbetsorganisationer.

Projektledare: Christel Backman
Projektmedarbetare: Cecilia Hansen Löfstrand; GU; Corinna Kruse, Linköpings universitet
Samarbetspartners: Linköpings universitet