Göteborgs universitet
Bild
Jenny Antonsson, lärare
Länkstig

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ULV

Kontakten med den svenska skolan är en central del av utbildningen inom ULV och inom ramen för studierna inom ULV ingår VFU, verksamhetsförlagd utbildning. Där får du använda dina yrkeskunskaper i svensk skola eller förskola och får möjlighet att omsätta ditt yrkeskunnande i praktiken.

Var du som student VFU-placeras beror på vilka möjligheter skolor i ditt geografiska område har att ta emot studenter från olika lärarprogram, inriktningar och ämnen. I första hand söker Göteborgs universitet alltid en placering med hänsyn tagen till din bostadsadress. Men då tillgången till VFU-platser är begränsad måste du vara beredd på att resa för att komma till din VFU-skola. I områden nära andra lärosäten med lärarutbildning, än Göteborgs universitet, kan svårigheterna vara så stora att avståndet till din VFU-skola kräver att du kan lösa ett boende på annan ort under VFU-kurserna.

VFU på arbetsplats

Du som är student inom ULV har möjlighet att ansöka om att göra VFU på din arbetsplats. Det innebär att du gör VFU vid den skola eller förskola där du redan har anställning. Vissa fastställda kriterier ska vara uppfyllda för att en sådan VFU ska godkännas och detta administreras av ULV-samordningen.

  • Anställningen ska gälla under minst 6 månader framåt.
  • Du är anställd i en omfattning av minst 50 procent.
  • Du har skickat med en kopia av anställningsavtalet.
  • Din anställning ska stämma överens med den inriktning och de ämnen studentens lärarexamen/behörighet riktar sig mot.
  • Den verksamhetsförlagda utbildningen ska godkännas av rektor.
  • Du ska tilldelas en handledare på skolan/förskolan. Handledaren ska ha en adekvat lärarexamen inom relevant inriktning och ämne.

Observera! Du kan inte genomföra VFU på din arbetsplats om du är anställd som något annat än lärare, exempelvis studiehandledare, resurspedagog mm. I förekommande fall får du en VFU-placering via Göteborgs universitet.

Viktigt - skaffa registerutdrag från polisen inför din VFU

Riksdagen har beslutat att lärarstudenter, som inom utbildningen genomför VFU, ska genomgå en registerkontroll. Denna kontroll görs för att öka barns och ungdomars skydd och minimera riskerna för att de utsätts för olika typer av kränkningar av personer som arbetar inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg.

Du som är lärarstudent måste så snart som möjligt ordna ett registerutdrag hos Polismyndigheten. Ansökningsblankett finns på polisens webbplats, www.polisen.se. Det tar ca en månad att få hem det. Utdraget ska du överlämna till rektor (eller motsvarande) för den verksamhet där du ska genomföra din VFU. Det är rektorn i verksamheten som avgör om du kan tas emot, inte universitetet.