Göteborgs universitet
Länkstig

Avslutade forskningsprojekt vid GPCC

Alla våra forskningsprojekt har personcentrering som utgångspunkt. Här finns samtliga våra avslutade forskningsprojekt listade i alfabetisk ordning. Vissa har länkar till enskilda projektwebbsidor som innehåller forskningsresultat och länkar till publikationer.

Att översätta personcentrerad vård från teori till praktik

Akut hjärtinfarkt - Trötthet och depression efter akut hjärtinfarkt

Andningsmönster & andningsmodulering

Ansvar inom personcentrerad vård Redogörande för ansvar och personcentrerad vård

Att följa processen personcentrerad vård – patientens och personalens perspektiv

Att organisera personcentrerad vård vid pediatrisk diabetes - kommunikation, beslutsfattande, etik och hälsa

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar - Barnet i fokus: att på bästa sätt tillvarata barnets behov och intressen vid neuropsykiatriska utredningar

Cancer - anhörigstöd - Optimera omfattningen av förberedelse inför en nära anhörigs död i cancer

Cancerteamets betydelse för personcentrerad vård till patienter med huvud- och halscancer

Care4ourselves (C4) - Personcentrerad informations- och kommunikationsteknologiskt (IKT) stöd till personer med kronisk hjärtsvikt och/eller kronisk obstruktiv lungsjukdom - En randomiserad, kontrollerad studie

En studie av kopplingen mellan symtom och hjärtfunktion hos vuxna med medfödda hjärtfel

En undersökning av vårddokumentationen i en personcentrerad vårdväg för personer med kroniska tillstånd

Funktionella somatiska symtom - Tolkning och förståelse av funktionella symtom i primärvården

HOPE – Help Overcoming Pain Early

IBS, irritable bowel syndrome - studier av kopplingen mellan symtom och tarmfunktion med särskild hänsyn till könsskillnader

Kronisk leversjukdom - Trötthet hos personer med kronisk leversjukdom

Metoder for valida och reliabla mätningar av personcentrering i vårdmiljöer för äldre personer

Motivation till fysiskt aktivitet Motivation till fysisk aktivitet hos personer med lindrig kognitiv störning (MCI)

Nationell och regional styrning mot personcentrerad vård i Sverige

Patientens delaktighet i patientsäkerhetsarbete

Patientmedverkan i behandling av högt blodtryck via mobiltelefon - MIHM

PCPC Personcentrerad psykosvård

Personcentrerad fysioterapi vid egentlig depression - en randomiserad kontrollerad studie

Personcentrerad hälsopromotion för att främja kapabilitet hos äldre personer som är födda utomlands - Implementering och RCT

Personcentrerad vård i Europeiska länder – beslutsfattares, praktikers och forskares perspektiv

Personcentrerad omsorg i praktiken (POP) med fokus på kontinensvård - en kontrollerad studie.

Personcentrerad vård för patienter med ledgångsreumatism (RA) som har en hög sjukdomsaktivitet - en kontrollerad studie.

Personcentrerad vård för vuxna med medfödda hjärtfel (PCC-GUCH)

Personcentrerad vård för vårdgivare

Personcentrerad vård i hemmet efter stroke  En randomiserad studie.

Personcentrerad vård och rehabilitering vid akut kompressionsfraktur i ryggen - En randomiserad, kontrollerad studie.

Personcentrerad vård, kontinuitet och tvärvetenskapligt samarbete i medicinsk pedagogik

Personcentrerat stöd till gravida kvinnor med BMI över 30, MoObese

Personcentrerat webbaserat stöd under förskoleåldern vid blåsdysfunktion - en interventionsstudie

Personcentrerat, webbaserat stöd vid graviditet och tidigt moderskap för kvinnor med typ 1-diabetes mellitus: en randomiserad kontrollerad studie

PINCORE – Personcentrerad information och kommunikation i kolorektal cancervård

Safe Hands at the Sharp End - Införande av aseptisk teknik vid vård av utsatta personer som genomgår akut höftkirurgi - en kontrollerad studie med en inbyggd processutvärdering

Schizofreni - Behandlingsföljsamhet, stigma och kognition hos personer med schizofreni (COAST)

Skriftligt informationsmaterial som kommunikativt redskap inom personcentrerad hälso- och sjukvård

Stroke - aspekter av och relationer mellan patienternas uppfattningar och objektiva mätningar - en utvärdering av patienters upfattning av sin arm-handfunktion efter stroke

Styrketräning vid fibromyalgi

Supporting participation and autonomy in neurological rehabilitation by a Virtual Reality system - PCC/ICT-services for care with the home as a base

Svensk nationell inventering av personcentrering, hälsa och livskvalitet i särskilda boenden för äldre - SVENIS

Svåra lungsjukdomar Systematisering av subjektiva hälsoförändringar och objektiva tecken före diagnos med svåra lungsjukdomar

Utvärdering av personcentrerad vård efter akut koronart syndrom - En randomiserad, kontrollerad studie

Utvärdering av personcentrerad vård vid reumatisk sjukdom

Webbaserat lärande - ett personcentrerat stöd vid kronisk sjukdom

Will it nudge: A feasibility study of PCC nudging to increase uptake of PCC practice

Övermedicinering och huvudvärk Psykosociala processer som leder till övermedicinering och huvudvärk