Länkstig

PINCORE – Personcentrerad information och kommunikation i kolorektal cancervård

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2010 - 2019
Projektägare
Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet

Finansiär
Centrum för personcentrerad vård GPCC, Regionala FOU medel Västra Götalands regionen, Lokala Fou medel Västra Götalandsregionen

Kort beskrivning

En intervention med personcentrerat förhållningssätt till information och kommunikation utformades för patienter som diagnostiserats med kolorektal cancer, och som genomgår operation. Det genomfördes i ett deltagarorienterat aktionsforskningsprojekt med flera delstudier i samarbete mellan vårdpersonal, patienter och forskarna. Ett frågeformulär utarbetades och testades om patienters förbereddhet inför operation och återhämtning. Interventionen utvärderades genom att vid tre kirurgkliniker jämföra 488 patienters förbereddhet, uppdelade i en kontroll- och en interventionsgrupp. Hur information och kommunikation tillämpades av personalen undersöktes också genom inspelning av samtal mellan patient och personal samt med intervjuer med personal.

Kort beskrivning av huvudsakliga resultat

Projektet startades genom fördjupade undersökningar om information och kommunikation inom kolorektal cancervård, som visade flera utmaningar och inte gör patienter förberedda (1-7, 15). Det nya skriftliga informations- och samtalsstödet utformades för att stödja personcentrerad kommunikation (3). Inför utvärderingarna utvecklades ett frågeformulär om förbereddhet (6, 7) och distresstermometern översattes och anpassades (12).

Interventionen förbättrade patienternas sökande och tillgodogörande av information och förståelse av återhämtningsprocessen samt att de i högre grad visste vilka de skulle kontakta i vården när de behövde stöd (19). Analyser av samtal mellan patient och personal visade betydelen av att tala med och inte till patienten (18). Personal sa att det nya skriftliga informations- och samtalsstödet blivit ett viktigt redskap vid samtal med patienter och närstående, men att den personcentrerade kommunikationen inte tillämpades helt konsekvent (18). Personalen talade om utmaningar kopplat till hur de ser på sitt eget uppdrag och organisatoriska förutsättningar för sitt arbete (17).

Publicerade vetenskapliga artiklar och annan medial output

1.    Carlsson E, Pettersson M, Hydén LC, Öhlén J, Friberg F. Structure and content in consultations with patients undergoing surgery for colorectal cancer. European Journal of Oncology Nursing. 2013;17(6):820-6.

2.    Öhlén J, Wallengren Gustafsson C, Friberg F. Making sense of receiving palliative treatment: its significance to palliative cancer care communication and information provision. Cancer nursing. 2013;36(4):265-73.

3.    Smith F, Carlsson E, Kokkinakis D, Forsberg M, Kodeda K, Sawatzky R, et al. Readability, suitability and comprehensibility in patient education materials for Swedish patients with colorectal cancer undergoing elective surgery: a mixed method design. Patientient Education and Counseling. 2014;94(2):202-9.

4.    Öresland S, Friberg F, Määttä S, Öhlén J. Disclosing discourses: biomedical and hospitality discourses in patient education materials. Nursing inquiry. 2015;22(3):240-8.

5.    Friberg F, Lidén E, Håkanson C, Öhlén J. Communicating bodily changes: physicians' ways of enabling patient understanding in gastrointestinal cancer consultations. Palliative & supportive care. 2015;13(3):661-71.

6.    Carlsson E, Pettersson M, Öhlén J, Sawatzky R, Smith F, Friberg F. Development and validation of the preparedness for Colorectal Cancer Surgery Questionnaire: PCSQ-pre 24. European Journal of Oncology Nursing. 2016;25:24-32.

7.    Sawatzky R, Russell L, Friberg F, Carlsson EK, Pettersson M, Öhlén J. Longitudinal person-centered measurement: A psychometric evaluation of the Preparedness for Colorectal Cancer Surgery Questionnaire (PCSQ). Patient education and counseling. 2016.

8.    Öhlén J, Carlsson G, Jepsen A, Lindberg I, Friberg F. Enabling sense-making for patients receiving outpatient palliative treatment: A participatory action research driven model for person-centered communication. Palliative & supportive care. 2016;14(3):212-24.

9. Smith F. Patient education materials from a person-centred perspective - coping and codesign in colorectal cancer care. Institute of Health and Care Sciences at Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg. Gothenburg, Sweden 2016.

10.  Öhlén J. Personcentrerad kommunikation – samtal och dialog. In: Dahlberg K, Ekman I, editors. Vägen till pati-entens värld och personcentrerad vård Att bli lyssnad på och förstådd. Stockholm: Liber,; 2017. p. 337-56.

11. Pettersson ME, Öhlén J, Friberg F, Hydén LC, Carlsson E. Topics and structure in preoperative nursing consultations with patients undergoing colorectal cancer surgery. Scand J Caring Sci. 2017;31(4):674-86.

12. Smith F, Wallengren C, Öhlén J. Participatory design in education materials in a health care context. Action Research. 2017;15(3):310-36.

13.  Sarenmalm EK, Nasic S, Håkanson C, Öhlén J, Carlsson E, Pettersson ME, et al. Swedish Version of the Distress Thermometer: Validity Evidence in Patients With Colorectal Cancer. Journal of the Natlonal Comprehensive Cancer Network. 2018;16(8):959-66.

14.  Smith F, Öhlén J, Persson LO, Carlsson E. Daily Assessment of Stressful events and Coping in early post-operative recovery after colorectal cancer surgery. European journal of cancer care. 2018;27(2):e12829.

15.  Carlsson E, Pettersson ME. Communicative and pedagogical strategies in nurses' and surgeons' discharge consultations with patients undergoing surgery for colorectal cancer. Journal of advanced nursing. 2018;74(12):2840-50.

16.  Wallengren C, Rosengren K, Sawatzky R, Öhlén J. Challenges When Translating and Culturally Adapting a Measurement Instrument: The Suitability and Comprehensibility of Materials (SAM+CAM). Global qualitative nursing research. 2018;5:2333393618807380.

17.  Friberg F, Wallengren C, Håkanson C, Carlsson E, Smith F, Pettersson M, et al. Exploration of dynamics in a complex person-centred intervention process based on health professionals' perspectives. BMC health services research. 2018;18(1):441.

18.  Pettersson ME, Öhlén J, Friberg F, Hydén LC, Wallengren C, Sarenmalm EK, et al. Prepared for surgery - Communication in nurses' preoperative consultations with patients undergoing surgery for colorectal cancer after a person-centred intervention. Journal of clinical nursing. 2018;27(13-14):2904-16.

19. Öhlén J, Sawatzky R, Pettersson M, Kenne Sarenmalm E, Larsdotter C, Smith F, Wallengren C, Friberg F, Kodeda K & Carlsson E. Preparedness for colorectal cancer surgery and recovery through a person-centred information and communication intervention–A quasi-experimental longitudinal design. PloS One. 2019;14(12): e0225816.

20. Smith F, Öhlén J, Carlsson E, Friberg F & Forsberg M. Ny studie visar hur information till patienter med kolorektal cancer kan förbättras. Cancervården. 2012; 18-21.

21. Omvårdnadsmagasinet 2014 nr 6. Porträttet: Frida Smith. Prisad aktionsforskning.

Navigate to video: Personcentrerade samtal - exempel från kirurgisk vård
Video (07:59)
Personcentrerade samtal - exempel från kirurgisk vård

Forskare

Joakim Öhlén, Professor, Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa och Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs Universitet (GPCC)

Febe Friberg, Professor, Universitetet i Stavanger, Norge

Eva Carlsson,  Docent, Adjungerad lektor, Kirurgiska kliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra & Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa och Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs Universitet (GPCC)

Monica Pettersson, Docent,  Sektionschef läranande och ledarskap, Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa och Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs Universitet (GPCC)

Frida Smith, Forskningsledare, Adjungerad universitetslektor, Chalmers Tekniska Högskola, Regionalt Cancercentrum Väst , frida.smith@chalmers.se
Catarina Wallengren, Docent,  Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa och Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs Universitet (GPCC)

Elisabet Kenne Sarenmalm, Docent, Verksamhetschef Forskningsenheten, Skaraborgs sjukhus, Skövde

Cecilia Larsdotter, Docent, Prefekt, Sophiahemmets högskola Inst för omvårdnadsvetenskap, Stockholm

Lars- Christer Hydén, Professor, Institutionen för kultur och samhälle, Avdelningen för åldrande och social förändring,  Linköpings universitet

Matilda Örn, specialistsjuksköterska, stomiterapeut , kirurgiska kliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra