Bild
HOPE project illustration by Alice Bontes
Länkstig

HOPE – Help Overcoming Pain Early

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Finansiär
GPCC

Kort beskrivning

Help Overcoming Pain Early (HOPE) utgår från en personcentrerad etik och syftar till att främja ungdomars tilltro till sin förmåga att hantera och påverka sina besvär med återkommande smärta. Interventionen är utvecklad utifrån intervjuer med ungdomar och skolsköterskor i västra och norra Sverige, samt en expertgrupp med skolsköterskor, hälsocoach, pediatriker och fysioterapeut med specialistkompetens inom mental hälsa. HOPE består av ett utbildningsprogram som avser stödja skolsköterskor att kunna möta ungdomar med återkommande smärtproblematik utifrån ett personcentrerat arbetssätt. Utbildningsmaterialet innefattar ett utbildningskompendium och videoinspelade föreläsningar som består av fyra områden: (1) Personcentrerade samtal; (2) Genusperspektiv; (3) Stress- och smärtfysiologi; samt (4) Stress- och smärthantering.

Help Overcoming Pain Early (HOPE) utgår från en personcentrerad etik och syftar till att främja ungdomars tilltro till sin förmåga att hantera och påverka sina besvär med återkommande smärta. Interventionen är utvecklad under perioden 2014-2016 utifrån intervjuer med ungdomar och skolsköterskor i västra och norra Sverige, samt en expertgrupp med skolsköterskor, hälsocoach, pediatriker och fysioterapeut med specialistkompetens inom mental hälsa. HOPE består av ett utbildningsprogram som avser stödja skolsköterskor att kunna möta ungdomar med återkommande smärtproblematik utifrån ett personcentrerat arbetssätt. Utbildningsmaterialet bygger på befintlig evidens för barn och ungdomar med återkommande smärta och innefattar ett utbildningskompendium och videoinspelade föreläsningar som består av fyra områden: (1) Personcentrerade samtal; (2) Genusperspektiv; (3) Stress- och smärtfysiologi; samt (4) Stress- och smärthantering.

HOPE interventionen har utvärderats inom elevhälsan med kvantitativ och kvalitativ data som är insamlad under perioden 2016-2019. I början av 2021 hade 5 artiklar publicerats utifrån studien. För tillfället analyseras aktuell data och resultatet kommer att presenteras i ett flertal vetenskapliga tidskrifter. Utvärderingen kommer att ligga till grund för en fortsättning där HOPE interventionen kommer att utvecklas och implementeras inom elevhälsan.

 

 

Forskare

Stefan Nilsson, Barnsjuksköterska, Docent, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Göteborg

Gösta Alfvén, Barnläkare, Docent, Stockholm

Kristina Dalenius, Sjuksköterska, Lerums kommun, Sektor lärande, Lerum

Andreas Fors, Sjuksköterska, Universitetslektor, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Göteborg

Marie Golsäter, Sjuksköterska, Fil Dr, Verksamhetsutvecklare för barnhälsovården i Region Jönköpings Län, Jönköping

Mike Kemani, Psykolog, Med Dr, Sektionschef, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Per-Åke Rosvall, Universitetslektor, Docent, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet, Umeå

Ulrika Wallbing, Fysioterapeut, Doktorand, Adjunkt, Sektionen för Fysioterapi, Karolinska Institutet, Stockholm

Helena Wigert, Barnsjuksköterska, Docent, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Göteborg

Mari Lundberg, Fysioterapeut, Prefekt, Professor, Institutionen för Hälsofrämjande vetenskap, Sophiahemmet, Stockholm, gästprofessor, sektionen för hälsa och rehabilitering, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet