Länkstig

PCPC - Personcentrerad psykosvård

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
5000000
Projekttid
2013 - 2022
Projektägare
Psykiatri och neurokemi, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Finansiär
FORTE (anslag 2014-4510), GPCC, Dahréns fond, Sahlgrenska Universitetsjukhuset; Psykiatri Psykos, ALF

Kort beskrivning

Projektet PCPC syftade till att öka personcentreringen inom Göteborgs psykosslutenvård. Startpunkten var en utbildningsintervention där slutenvårdspersonal gjordes till medskapare i förändringsarbetet. Personalen engagerades i både teoretisk bearbetning och praktiskt testning av personcentrering för att utveckla det personcentrerade tänkandet. De coachades att skapa och testa utvecklingsprojekt anpassade för sina avdelningar som på olika sätt adderade till ökad personcentrering.
Projektet utvärderades med en forskningsansats där patientrapporterade utfall och vårdkonsumtion mättes, samt patienter, närstående och personals erfarenheter utforskades kvalitativt.

Kort beskrivning av huvudsakliga resultat

PCPC kunde inte associeras med ökad känsla av egenmakt hos patienter (empowerment)

Patienters nöjdhet med vården var högre efter interventionen.

Personals beskrivningar visar på en god teoretisk förståelse av personcentrering samt hur den omsattes i praktiken. Positiva förändringar beskrivs både i roller, relationer och vårdmiljön. Organisatoriska och praktiska faktorer lyftes fram som hinder för implementering.

Dokument/artiklar

Goulding, A., Allerby, K., Ali, L., Gremyr, A., & Waern, M. (2018). Study protocol design and evaluation of a hospital-based multi-professional educational intervention: Person-Centred Psychosis Care (PCPC). BMC Psychiatry, 18(1), 269. doi:10.1186/s12888-018-1852-2 https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-018-1852-2

Allerby, K., Goulding, A., Ali, L., Waern, M. (2020). Striving for a more person-centered psychosis care: Results of a hospital-based multi-professional educational intervention. BMC Psychiatry 20:523. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33148190/

Allerby, K., Ali, L., Goulding, A., Waern, M. (2022). Increasing person-centeredness in psychosis inpatient care: staff experiences from the Person-Centered Psychosis Care project (PCPC). BMC Health Services Research 22:596. https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-022-08008-z

Exploring person-centered care in acute psychosis care settings. Findings from the Person-Centered Psychosis Care project. Thesis based on the PCPC project. https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/72054

Fler artiklar har submittats och inväntar publicering.

Rapport Audit av slutenvårdens vårdplaner: En granskning avseende personcentrerad psykosvård

Rapport Audit vårdplaner slutenvård (pdf)

Forskare

Katarina Allerby

Anneli Goulding

Lilas Ali

Andreas Gremyr

Margda Waern