Länkstig

Att översätta personcentrerad vård från teori till praktik

Forskningsgrupp
Avslutad forskning
Projektets storlek
6000000
Projekttid
2014 - 2021
Projektägare
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Kort beskrivning

Vid det nationella centret för personcentrerad vård (GPCC) har en teoretisk modell tagits fram för att kunna operationalisera personcentrerad vård och hälsa (gPCC). Grundpelare i gPCC-modellen är patientberättelsen, partnerskap och dokumentation. Tillsammans skapar dessa grundpelare ett terapeutiskt partnerskap mellan patient och den professionelle vårdaren. Detta partnerskap påbörjas genom personens berättelse av sin sjukdomsupplevelse och tillsammans med den professionelle vårdarens expertkunskap skapas en gemensam förståelseplattform för överenskommelsen som konstitueras i en personcentrerad Hälso- och vårdplan. Utmaningen inom klinisk patientnära forskning är att översätta teoretiska modeller till en operationaliserar intervention.

Projektet belyser förutsättningar och hinder för en implementering av personcentrerad vård i olika kontext (vårdnivå, professionell tillhörighet etc.)

Metod och analys

Studien har en kvalitativ ansats. Semi-strukturerade intervjuer, fokusgrupper, observationer, journalgranskningar samt workshops kommer att genomföra med ett strategiskt urval av patienter, vårdpersonal, forskningsledare, seniora/juniora forskare, doktorander från  projekt som jobbar med gPCC ramverk. Analysen syftar till att skapa en syntes över hur centrala tolkningar och koncept inom personcentrerad vård operationaliseras i praktiken.   

Förväntade resultat

För att underlätta implementering av forskning till praktik krävs transparens och förståelse för de processer som pågår inom de olika forskningsstudierna. Detta projekt kommer att syntetisera centrala erfarenheter, upplevelser och idéer av patienter, vårdpersonal, forskare i Sverige och UK. Forskargruppen spetskunskap samt erfarenheter kommer att kunna belysa både förutsättningar och hinder för att omsätta personcentrerad teori till praktik.

Artiklar

Naldemirci, Ö., Britten, N., Lloyd, H., & Wolf, A. (2019). The potential and pitfalls of narrative elicitation in person‐centred care. Health Expectations.

Naldemirci, Ö., & ed. Wolf, A. (2020). Challenges and Potential of Conducting Observational Study and Developing Vignettes to Strengthen the Validity of Results.

Naldemirci, Ö., Lydahl, D., Britten, N., Elam, M., Moore, L., & Wolf, A. (2018). Tenacious assumptions of person-centred care? Exploring tensions and variations in practice. Health, 22(1), 54-71.

Naldemirci, Ö., Wolf, A., Elam, M., Lydahl, D., Moore, L., & Britten, N. (2017). Deliberate and emergent strategies for implementing person-centred care: a qualitative interview study with researchers, professionals and patients. BMC health services research, 17(1), 527

Wolf, A., Moore, L., Lydahl, D., Naldemirci, Ö., Elam, M., & Britten, N. (2017). The realities of partnership in person-centred care: a qualitative interview study with patients and professionals. BMJ open, 7(7)

Moore, L., Britten, N., Lydahl, D., Naldemirci, Ö., Elam, M., & Wolf, A. (2017). Barriers and facilitators to the implementation of person‐centred care in different healthcare contexts. Scandinavian journal of caring sciences, 31(4), 662-673

Britten, N., Moore, L., Lydahl, D., Naldemirci, O., Elam, M., & Wolf, A. (2017). Elaboration of the Gothenburg model of person‐centred care. Health Expectations, 20(3), 407-418

Forskare

Forskningsledare

Axel Wolf

Nicky Britten

Forskare

Öncel Naldemirci

Helen Lloyd

Birgit Heckeman

Doris Lydahl