Länkstig

Nationell och regional styrning mot personcentrerad vård i Sverige

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2019 - 2021
Projektägare
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet

Kort beskrivning

Det övergripande syftet med forskningsprojektet var att öka kunskapen om hur den nationella och regionala styrningen mot personcentrerad vård utformas och bedrivs samt vilka förutsättningar som staten och regionerna skapar för att underlätta implementeringen av personcentrerad vård. Styrning avser inte endast lagstiftning och regleringar utan även mer mjuka styrformer såsom överenskommelser, kunskapsdokument och handlingsplaner. Projektet har genomförts genom två delstudier, där den första delstudien undersöker styrningen på den nationella nivån och den andra delstudien undersöker styrningen på den regionala nivån. De metoder för insamling av data som använts är dokumentanalys och intervjuer.

Kort beskrivning av huvudsakliga resultat

Studierna visar att det uttrycks en tydlig viljeinriktning både på nationell och regional nivå kring att hälso- och sjukvården ska vara personcentrerad. Styrningen mot personcentrerad vård har accentuerats under de senaste åren, främst genom att den lyfts fram som en central utgångspunkt för omställningen till nära vård. Personcentrerad vård motiveras såväl utifrån en etisk som instrumentell argumentation och beskrivs både som ett mål i sig och ett medel för att uppnå andra värden, exempelvis ökad jämlikhet och effektivitet. Överlag kan styrningen beskrivas som mjuk, där verksamheternas egna drivkrafter är avgörande för vilken utveckling som sker. Omställningen till nära vård medför dock en tydligare styrning mot åtgärder som patientkontrakt och fast läkarkontakt för att göra vården mer personcentrerad, vilket kan bidra till konkretisering men också innebära en risk för ett för snävt fokus. Uppföljningen pekas ut som en nyckelfaktor i det fortsatta arbetet och fler indikatorer och kvalitativa metoder efterfrågas.

Publicerade vetenskapliga artiklar och annan medial output

Publicerat bokkapitel: Winblad, U., Fredriksson, M., Mankell, A., & Swenning, A.-K. (2020). Förutsättningar för personcentrerad vård: Hur sker den nationella styrningen? In I. Ekman (Ed.), Personcentrering inom hälso- och sjukvård - Från filosofi till praktik (2nd ed., pp. 106–125). Liber.

Två vetenskapliga artiklar är under utarbetande.

Deltagande i seminarier:

  • Presentation på GPCC:s jubileumskonferens den 6-7 februari 2020
  • Presentation på webbinarium med GPCC den 22 jan 2021
  • Presentation på seminarium i Almedalen den 5 juli 2021
  • Presentation för en forskargrupp vid Mälardalens högskola den 16 november 2021.

Undervisning:

Läkarprogrammets ledarskapsutbildning, termin 11

Projektdeltagare

Ulrika Winblad, professor, Uppsala universitet

Mio Fredriksson, docent, Uppsala universitet

Anna Mankell, doktorand, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Ylva Lindberg, forskningsassistent, Uppsala universitet

Anna-Karin Swenning, forskningsassistent Uppsala universitet

Rebecca Eriksson, forskningsassistent, Uppsala universitet