Bild
Stängsel
Länkstig

Utlokalisering av migrationskontroll

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2020 - 2024
Projektägare
Institutionen för globala studier

Kort beskrivning

Sedan ”flyktingkrisen” 2015-16 har en mängd ansträngningar gjorts för att minska mängden flyktingar som når EU:s yttre gränser och EU har flyttat en stor del av hanteringen och kontrollen av flyktingar och migranter utanför sitt eget territorium. Syftet med projektet är att bidra med ny kunskap om EU:s utlokalisering av migrationskontroll, med särskilt fokus på implementering och ansvarsfrågor.

Bakgrund

En av EU:s största utmaningar består i att hantera det ökade antalet människor som söker skydd, uppehälle och möjligheter i Europa. Sedan ”flyktingkrisen” 2015-16 har en mängd ansträngningar gjorts för att minska mängden flyktingar som når EU:s yttre gränser. Som ett led i detta har en avsevärd del av de politiska och ekonomiska satsningar som gjorts riktats mot stater och områden utanför EU:s gränser. Via omformulering av befintliga biståndsavtal, liksom genom inrättandet av speciella fonder (som European Trust Fund for Africa, EUTF) har EU flyttat en stor del av hanteringen och kontrollen av flyktingar och migranter utanför sitt eget territorium. Denna utlokalisering av EU:s migrationskontroll innefattar två huvudkomponenter: För det första innebär det en överföring av kontroll till andra stater (offshoring), och för det andra innebär det en förskjutning i hanteringen av migrations- och flyktingfrågor till icke-statliga och kommersiella aktörer (outsourcing).

Syfte

Syftet med projektet är att bidra med ny kunskap om EU:s utlokalisering av migrationskontroll, med särskilt fokus på implementering och ansvarsfrågor. I projektet knyter vi samman forskning inom olika akademiska discipliner samt expertis när det gäller EU:s relation till Afrikanska stater och organisationer, privatisering/outsourcing, styrning av migration och migrationspolitik

Forskningsfrågor och metoder

Projektet utgår ifrån frågorna:

  • Vilka mekanismer finns på plats inom EU för att utvärdera och säkerställa hur externa aktörer (statliga, icke-statliga; nationella, regionala, internationella) implementerar EU:s gräns- och migrationskontroll i Afrika? I vilken utsträckning sammanfaller dessa externa aktörers handlande i Afrika med EU:s mål och planer kring utlokalisering?
  • Vilka metoder och mekanismer finns på plats inom EU för att utvärdera och säkerställa transparens och ansvarsutkrävande i utlokaliseringsprocesser och avtal? I vilken utsträckning och på vilket sätt är dessa utlokaliseringsprocesser underställda en genomlysning och kontroll ifrån beslutande organ inom EU och i Afrika – på internationell, supranationell och nationell nivå?

I projektet används en kombination av i huvudsak kvalitativa metoder för datainsamling och analys. Vi kommer i första steget att fokusera på en kartläggning av projekt och aktörer inom EU Emergency Trust Fund for Africa (EUTF). Förutom offentliga dokument genomförs också intervjuer. I andra steget kommer vi att genomföra fyra djupare fallstudier av program eller projekt kopplade till EUTF. 

Deltagare