Bild
Foto: Oskar Bäcklin
Länkstig

Multifunctional blue-green infrastructure - optimizing socio-cultural and environmental aspects for sustainable urban development

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för geovetenskaper

Kort beskrivning

Syftet med detta interdisciplinära projekt är att utveckla kunskap och metoder som möjliggör en samlad bedömning av olika typer av Blå-grön infrastruktur (BGI), tänkta att användas av lokala aktörer och planerare för att välja den mest hållbara blå-gröna lösningen. Olika typer av BGI kommer att utvärderas med avseende på dagvattenhantering, vattenkvalité, utomhus- och inomhusklimat, energianvändning, rekreation och social inkludering i olika urbana miljöer på kort och lång sikt samt ur ett livscykel-och socioekonomiskt perspektiv. Multikriterieanalys understödd av ett användarperspektiv kommer ligga till grund för utveckling av rekommendationer för optimering av BGI den fysiska planeringen.

Blå-grön infrastruktur (BGI) har kommit att bli en viktig fråga i den fysiska planeringen för att skapa robusta städer som ska kunna hantera ökad nederbörd och temperatur till följd av pågående klimatförändring. Fördelarna med blå-gröna lösningar är många, men det finns också utmaningar. Exempelvis är dessa lösningar ofta utrymmes- och underhållskrävande, dyra att anlägga och många gånger är det svårt att hitta lösningar som är attraktiva för stadens invånare.

Deltagare