Bild
Forskargruppen Luftvägar och Hälsa bedriver tvärvetenskaplig forskning för att få kunskap om sambandet mellan luftvägssjukdomar och luftburen exponering.
Mätning och analyser av partiklar i utandningsluft ökar kännedom om hur exponering i yrkeslivet påverkar luftvägarna.
Foto: Malin Arnesson
Länkstig

Luftvägar och hälsa

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

Forskargruppen Luftvägar och Hälsa bedriver tvärvetenskaplig forskning med många olika kompetenser för att öka kunskapen om sambandet mellan luftvägssjukdomar och luftburen exponering för att kunna förebygga sjukdom, förbättra folkhälsan och skapa en trygg arbetsmiljö.
Sambandet mellan luftvägsbesvär och miljö och arbetsmiljö är långt ifrån klarlagda. En svårighet för att upptäcka och konstatera luftvägssjukdom i tidig fas är att det inte finns tillräckligt känsliga verktyg, detta gäller framförallt förändringar i de små mest perifera luftvägarna. Ca 15% av de som utvecklar astma som vuxna gör det på grund av exponering i arbetet, till exempel för dammpartiklar, kemikalier, mögel och andra hälsofarliga ämnen. Ungefär hälften av de patienter som remitteras till Arbets-och miljömedicin gör det på grund av luftvägsbesvär.

Vår forskargrupp utvärderar riskerna för astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom och rinit, samt hjärt-kärlsjukdom i relation till yrkes- och miljörelaterad exponering. Vi utvecklar också metoder för tidig upptäckt av luftvägssjukdomar.

Forskningsämnen

Biomarkörer i utandningsluft

Vårt långsiktiga mål är att identifiera valida biomarkörer för luftvägspåverkan vid yrkesexponering, tidig KOL och förbättrad karakteristik av astma.

Eftersom det saknats enkla metoder för att påvisa påverkan på luftvägarna efter olika typer av irritative exponeringar har vi utvecklat en ny metod för detta ändamål. Vi kan med hjälp av vätskedroppar i utandningsluften samla in ett prov från vätskeskiktet som bekläder de allra minsta, mest perifera luftvägarna, Particles in Exhaled Air, PExA (enligt definition är vätskedroppar i en aerosol partiklar).  

Den kemiska sammansättningen av PExA provet ger oss nya möjligheter att identifiera och undersöka sjukdomsprocesser i små luftvägar. Provet består till stor del av s.k. surfakant, en komplex blandning av lipider (90%) och proteiner (10%), som har två livsviktiga funktioner: att minska ytspänningen och delta i försvaret mot inandat material. Vi har byggt upp ett laboratorium för att mer specifikt kunna analysera lipid förändringar i surfaktantsammansättningen.

PExA metoden är enkel att använda och lämpar sig därför i screening-situationer och man kan göra upprepade mätningar utan problem. Personen andas ut i ett munstycke med en enkel utandningsmanöver, och de utandade partiklarna samlas in på ett litet membran som sedan kan frysas in fram tills kemiska analysen. Apparaturen är patenterad och kommersialiserad. Eftersom provet utgörs av partiklar som bildas under andning pågår också en rad metodologiska studier för att bättre förstå hur partiklarna bildas och deponerar i luftvägarna och vad som påverkar dessa faktorer.

Eftersom partiklar och gaser med låg vattenlöslighet som vi andas in till stor del deponerar i små luftvägar, har vi ett speciellt intresserat oss för denna del av luftvägsträdet. Vi har utvecklat ett speciellt forskningslabb med olika metoder får att påvisa förändringar i små luftvägar; olika gasutsköljningstekniker, forcerad impulsoscillometri, DLCO, FENO och PExA.

För att nå vårt långsiktiga mål att utveckla och validera markörer för luftvägspåverkan och luftvägssjukdom i tidigt skede, pågår en rad studier där vi försöker identifiera skillnader i protein- och lipidsammansättning i PExA mellan friska och luftvägssjuka personer och hos personer som exponeras för skadliga ämnen i yrkes- och omgivningsmiljö.

I en nyligen publicerad studie har vi visat att spår av coronavirus (virus-RNA) kan påvisas i utandad aerosol genom insamling av utandade aerosolpartiklar med PExA metoden. Studien visar att covidsmitta kan detekteras efter endast ett fåtal andetag från några, men inte alla, individer som nyligen konstaterats med covid-19. Vidare visar studien att mängden utandade aerosolpartiklar <5µm inte var associerat till mängden virus-RNA i utandad aerosol.

Fler projekt syftar nu på att visa om metoden kan används for att identifiera förändringar i surfaktansammansättning vid exponering för rök, gas och damm i arbetslivet (se nedanför), men också efter Covid-19.  

PExA metoden bygger vår långa erfarenhet av utandningsanalyser. På Arbets- och miljömedicin har vi tidigare utvecklat metoder för att bestämma gasformiga ämnen som mått på exponering (bensen, butadien, kvicksilver) och oxidativ stress i luftvägarna (etan, pentan, isopren). Sedan 1995 har vi studerat kväveoxid (NO) i utandningsluft som en biomarkör för tidig detektion av astma och yrkesmässiga exponeringar. Här har vi varit delaktiga i både metodutveckling och kliniska utvärderingar och framtagning av ett internationellt normalmaterial för NO.

Hjärt-kärlsjukdom, diabetes och metabolt syndrom

Luftvägarna är nära förknippade med hjärt-kärlsystemet och dessa påverkar varandra. Hjärt-kärlsjukdom är vanligt förekommande och är en av vanligaste dödsorsakerna i Sverige. Miljöföroreningar såsom trafikavgaser kan bidra till hjärt-kärlsjukdom och metabolt syndrom. Långtidsexponering är förknippad med ökad risk för hjärtinfarkt och diabetes.

Inom arbetslivet bidrar arbetsrelaterade riskfaktorer som exponering för damm och rök, buller, skiftarbete och yrkesmässig stress sannolikt också till uppkomst av hjärt-kärlsjukdom och metabolt syndrom. Detta är dock ett forskningsområde där det finns stora kunskapsluckor.

Försäkringsmedicin

Försäkringsmedicin är ett kunskapsområde om hur funktionstillstånd, diagnostik, behandling, rehabilitering och förebyggande av sjukdom och skada påverkar och påverkas av olika försäkringars utformning samt därmed relaterade överväganden och åtgärder inom berörda professioner.

– Forskningen utgår från specifika sjukdomsgrupper och vi ska också studera vilka faktorer i arbetslivet som försämrar olika sjukdomar, som till exempel astma, KOL, muskeloskeletala och psykiska sjukdomar. I alla våra studier kommer vi särskilt att studera gender och etnicitetsaspekter, säger Kjell Torén.

Forskningsprojekt

I. Luftvägar och partiklar i utandningsluft

II. Exponering i arbetslivet

III. Arbetsförmåga och psykosocial arbetsmiljö 

IV. Kohortstudier

V. Kemiska analyser  

Nyckelpublikationer