Länkstig

Sena effekter av covid-19

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
4 846 254 EUR
Projekttid
2021 - 2022
Projektägare
Institutionen för medicin

Finansiär
Europeiska regionala utvecklingsfonden, stödprogram Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak

Kort beskrivning

Trötthet, koncentrationssvårigheter, andfåddhet samt lukt och smakstörningar är kända symtom efter infektion av covid-19. Området är dock i stort behov av mer kunskap. Arbets- och miljömedicin vid avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa deltar i ett stort forskningsprojekt finansierat av medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

I skrivande stund har över 750 000 skandinaver haft covid-19. Det är en ny sjukdom och den påverkar oss olika, vissa återhämtar sig snabbt, andra kan leva med symtom under lång tid. För att få en överblick över långsiktiga konsekvenser, förbättra behandlingen, skapa förutsättningar för god livskvalitet och återgång till ett fungerande arbetsliv krävs mer forskning.

Projektets syfte och upplägg

I ett dansk-svenskt forskningsprojekt lett av Sjællands universitetssjukhus kommer forskare att etablera en biobank, en lukt- och smakklinik samt kartlägga seneffekter av covid-19 och dess inverkan på arbetsförmågan.

Forskningsprojektet består av ett samarbete mellan nio medicinska specialiteter och tre forskningsmiljöer över nationsgränserna. Projektet syftar till att säkerställa en bättre överblick över sena effekter av covid-19, förbättra behandlingsalternativen och identifiera patienter med ökad risk för post-covid. Inom projektet kommer också specifika kliniker för att behandla luktnedsättning att upprättas.

Arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset kommer att med avancerad teknik undersöka seneffekter på lungornas små luftvägar. Vi misstänker att man efter genomgången sjukdom kan vara extra känslig för exponering  för luftvägsirritanter såsom rök, gas och damm i arbetsmiljön. Vi kommer också undersöka arbetsförmåga och med hjälp av fokusgruppsintervjuer kommer vi även kartlägga faktorer som upplevs främja eller hindra arbetsåtergång.

Pandemin har satt en tydlig prägel på vårt samhälle ekonomiskt, socialt och hälsomässigt. Den kan följa oss i många år framöver med allvarliga konsekvenser. Ett bredare syfte med projektet och samarbetet är att lägga grunden för närmare kontakt med industri och fackföreningar. För att erbjuda företag och arbetsplatser möjlighet till insikt i de åtgärder som krävs för personer som drabbas av seneffekter av covid samt att arbeta med lösningar som gör det möjligt för individen att stanna kvar på arbetsmarknaden.

På lång sikt kommer projektet även gynna andra patientgrupper med liknande fysiska och psykiska funktionsnedsättningar och ge möjlighet till rehabilitering på ett sätt som är anpassat till individen och hans eller hennes framtida arbetsförmåga.

Finansiär Europeiska regionala utvecklingsfonden, stödprogram Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak

Projektpartners

  • Øre-, Næse-, Hals- og Kæbekirurgisk afdeling på Sjællands Universitetshospital i Køge
  • Klinisk Farmakologisk afdeling på Sjællands Universitetshospital i Roskilde
  • Arbejds- of Socialmedicinsk afdeling på Holbæk Sygehus
  • Neurologisk afdeling på Holbæk Sygehus
  • Psykiatrisk Center Sct. Hans Hospital i Roskilde under Region Hovedstadens Psykiatri
  • Verksamhetsområde specialiserad kirurgi,  Öron-, näs- och halssjukdomar, vid Skånes Universitetssjukhus, Lund och Malmö
  • Verksamhetsområde Infektionssjukdomar vid Skånes Universitetssjukhus, Lund och Malmö
  • Arbets- och Miljömedicin, Samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs Universitet
  • Privatpraktiserende ØNH-forskningsenhed beliggende hos ØNH-specialister; Øre-næse-halsklinikken Tingsgaard, Øre-næse-halslæge Eva Rye Rasmussen​, Øre-næse-halsklinikken i Greve og Øre-næse-halslægerne Tronholmen.