Navigate to video: Vill du bli socionom och göra en skillnad i samhället?
Video (0:55)
Vill du bli socionom och göra en skillnad i samhället?
Bild
Länkstig

Socionomprogrammet

Program
S1SOP
Grundnivå
3,5 år
210 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-2G79B
Ansökan stängd

Kort om programmet

Är du intresserad av människor, deras levnadsförhållanden och samhällets stöd till utsatta? Då kan socionomprogrammet vara något för dig! Här undersöks hur sociala problem uppkommer och hur de kan förebyggas eller åtgärdas.

Om utbildningen

Socionomprogrammet vid Göteborgs universitet är ett av de mest sökta utbildningsprogrammen i landet. Programmet ger dig en en akademisk professionsutbildning i socialt arbete där du får en bred yrkeskompetens med möjlighet att arbeta inom flera olika arbetsområden, inom såväl privat som offentlig sektor.

Fokus för en socionom är att tillsammans med individen, familjen eller gruppen medverka till en förändring. För att trivas som socionom behöver du tycka om människor, socialt samspel och kunna sätta dig in i andras livssituation.

Programinnehåll

Termin 1-2
Under termin 1 och 2 får du generella och grundläggande kunskaper om professionens och ämnets hela fält på individ-, grupp- och samhällsnivå. Dessutom introduceras grundläggande teoretiska begrepp och frågeställningar. Klass, etnicitet och kön/genus är dimensioner som särskilt fokuseras.

Termin 3-5
Under termin 3-5 problematiserar du kunskap som du fått tidigare samtidigt som du övar förmågan till observation, reflektion och analys i valbara profilkurser och i ett vetenskapligt arbete i anslutning till fältförlagda studier. Under den handledda studiepraktiken tillämpar du centrala handlingsperspektiv som du fått presenterat och analyserat utifrån olika teoretiska perspektiv.

Termin 6
Under termin 6 skriver du ett självständigt vetenskapligt arbete inom ett för socialt arbete centralt område.

Termin 7
Under termin 7 problematiserar, analyserar och reflekterar du över såväl teorier och metoder som ditt egna professionella förhållningssätt.

Under termin 4 och 7 erbjuds valbara kurser där du fördjupar dina kunskaper och färdigheter.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Socionomutbildningen innehåller både kurser förlagda till universitetet och delar som genomförs i en verksamhet. Den mer praktiskt inriktade kursen kallas verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Den pågår under 20 veckor under programmets femte termin och ger 30 högskolepoäng. Studentens bas för studierna är en verksamhet där socialt arbete bedrivs och där en erfaren socionom fungerar som handledare för studenten. Under kursen förväntas studenten utveckla sin kunskap om socialt arbete, socionomens yrkesroll och vidare utveckla sin initiala professionalisering.

Efter studierna

Programmet leder till socionomexamen. Avgång efter termin 6 ger behörighet för kandidatexamen i socialt arbete. Programmet leder till behörighet att söka utbildningar på avancerad nivå.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden för en socionom är bred. Socionomer är ofta kommunalt eller statligt anställda men många arbetar också inom privata företag eller är egenföretagare. En socionom kan t.ex. arbeta som socialsekreterare, biståndsbedömare, kurator, fältassistent, familjerådgivare eller enhetschef. Arbetet kan vara behandlings- eller omsorgsinriktat men också förebyggande.

Så är det att plugga

Undervisningen

Studierna bedrivs på heltid. På socionomprogrammet undervisar lärare som både forskar och har erfarenhet av praktiskt socialt arbete. Det innebär undervisning av hög akademisk nivå som också har en god förankring i det sociala arbetet.

Undervisningsformer

  • föreläsningar
  • grupparbeten
  • tillämpningsövningar
  • projektarbeten/uppsatsarbeten
  • handledning
  • seminarier
  • fältförlagda studier

Självstudier utgör en central del av studierna. Dina erfarenheter tillvaratas i undervisningen och du får träning i ett aktivt kunskapssökande och ett kritiskt tänkande.

Lokaler

Studierna bedrivs i våra lokaler på Campus Haga och Campus Linné i centrala Göteborg.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Under utbildningen finns möjligheter att bedriva studier och göra praktik utomlands. Institutionen har ett stort internationellt kontaktnät och deltar i olika samarbets- och utbytesprogram.