Länkstig

Masterprogram i sociologi

Program
S2SOC
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1A75D
Programinnehåll
Ansökan stängd

Kort om programmet

Masterprogrammet i sociologi vid Göteborgs universitet ger en gedigen och fördjupande utbildning som förbereder studenter både för forskarutbildningar inom samhällsvetenskapliga ämnen och för en rad professionella karriärmöjligheter utanför universitetet. Alla kurser ges på engelska och studenter rekryteras både från Sverige och internationellt.

Om utbildningen

Sociologi är en samhällsvetenskap som ständigt adresserar aktuella frågor. Inom ämnet ryms både väletablerade sociologiska frågeställningar som klass, sociala konflikter och ojämlikhet och en mångfald av frågor kring såväl genus, kropp och emotioner som migration, nya sociala rörelser och globala miljöförändringar.

Det två-åriga programmet innefattar en variation av samtida sociologiska inriktningar och kombinerar de teoretiska och metodologiska kunskaper som finns inom en etablerad disciplin med lång tradition med kreativa och nya intresseområden och angreppssätt som vi finner inom nyare sociologiska inriktningar.

Programmet omfattar kurser i samtida sociologisk teori liksom tillämpade kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt examensarbete. Det finns valmöjligheter och flexibilitet inom programmet, t ex att förlägga en termins studier utomlands, att integrera en period av verksamhetsförlagt projektarbete i utbildningen eller att läsa valfria kurser vid Göteborgs universitet eller annat lärosäte (du kan även läsa 30 hp från grundnivån, men dessa hp får då inte ingå i din kandidatexamen).

Studenter kan dra nytta av den starka och dynamiska forskningsmiljön på Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap och är uppmuntrade att besöka forskningsseminarier för att inspireras till exempel till deras val av uppsatsämne. Studenters självständiga arbete med Masteruppsatsen stöds genom individuell handledning av forskare som är aktiva inom det valda området. Det är också möjligt att dra nytta av institutionens externa nätverk och att genomföra en masteruppsats inom tillämpad samhällsanalys i samarbete med en extern partner.  

Programstruktur och innehåll

År 1
Höstterminen
SC2101 Sociologiska analyser och nya utmaningar (15 hp)
SF2322 Tillämpade kvalitativa forskningsmetoder (15 hp)

Vårterminen
Valfria kurser, 30 hp, inklusive möjlighet till utbytesstudier (30 hp) eller att kombinera ett urval av valfria kurser på institutionen eller vid annat lärosäte, inklusive SC2401 Kvalificerad arbetspraktik med sociologisk inriktning (15 hp), SC2209 Emotioner i organisationer (7,5 hp), SC2210 Hållbarhetsvetenskap och expertis: Sociologiska perspektiv (7,5 hp) (ersätter från VT24 SC2208 Samhällsvetenskap som expertis och samhällsvetare som experter 7,5 hp), PV2205 Konflikt och samarbete i organisationer (7,5 hp) och PV2206 HR-analys (7,5 hp). 

År 2
Höstterminen
SC2205 Social förändring (15 hp)
SF2321 Tillämpad statistisk analys (15 hp) alt SF2324 Introduktion till tillämpad forskningsdesign och kvantitativa forskningsmetoder för samhällsvetare (15 hp)

Vårterminen
SC2501 Examensarbete för master i sociologi (30 hp)

Behörigheter och urval

Behörighet

Kandidatexamen inom det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet eller motsvarande. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Instruktioner för ansökan

För att ansöka till programmet behöver du fylla i ett motivationsbrev (Letter of Intent).

More information about Instruktioner för ansökan

Urval

Urvalet baseras på de sökandes akademiska och professionella meriter som ligger till grund för en samlad bedömning av deras övergripande förmåga att framgångsrikt slutföra programmet. För att hjälpa till i denna process ska sökande inte bara skicka in dokumentation som visar att behörighetskraven uppfylls utan också ett Letter of intent / CV. Under urvalsprocessen prioriteras sökande som har en kandidatexamen i sociologi, motsvarande minst 180 poäng. Det slutliga beslutet om urval innefattar en kombinerad bedömning av den sökandes Letter of intent /CV.

Ladda upp Letter of intent / CV till www.antagning.se senast den 22 april.

 

Efter studierna

Programmet förser dig med värdefulla kompetenser i metod, analytisk förmåga, projektdesign och ledning, samt avancerade färdigheter i skrivande och kommunikation. En sådan omfattande och fördjupande utbildning förbereder dig inte enbart för forskarstudier utan också för kvalificerade uppgifter inom offentliga myndigheter, företag eller ideella organisationer.

Så är det att plugga

Undervisningen

Lokaler

Undervisningen sker i samhällsvetenskapliga fakultetens lokaler i stadsdelen Haga i centrala Göteborg. Inom ”Campus Haga” finns undervisningslokaler i husen Dragonen, Sappören (vid Sprängkullsgatan) och Husaren (Husargatan). 

Läs mer om lokaler