Video (01:52)
Vad handlar utbildningen om? Lärare och studenter berättar om Embedded Design (ENG)
Bild
Länkstig

Konstnärligt masterprogram i design, inriktning Embedded Design

Program
K2EMD
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-6A50C
Ansökan stängd

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om programmet

Är du intresserad av att arbeta med hållbar design inom en privat eller offentlig organisation? Vill du arbeta tillsammans med andra kompetenser och utveckla designtjänster genom samverkan och konstnärlig formgivning? Anser du att design kan användas för att åstadkomma radikala förändringar och vill påverka globala, samhällsmässiga och organisatoriska frågor – då ska du ansöka till det konstnärliga masterprogrammet Embedded Design.

Om utbildningen

Många företag och organisationer står inför stora utmaningar för att klara av samtidens omställning med ökade krav på globalisering, digitalisering och hållbarhet. Inom design finns en inneboende förändringskraft genom dess fokus på användaren och sin utforskande konstnärliga arbetsprocess. Problemställningar kan utmanas och belysas utifrån nya perspektiv, vilket kan möjliggöra radikala innovationer. I masterprogrammet Embedded Design förenas organisationskunskap och konstnärligt designarbete i en samverkande process. Som student lär du dig att använda design som ett verktyg för att skapa hållbara lösningar i ett integrerat arbete gentemot organisationer.

En integrerad designroll

Vår användning av begreppet Embedded design anspelar på designerns roll i arbetsprocessen. I motsats till en mer traditionell roll som designer ger Masterprogrammet Embedded Design studenter en möjlighet att utveckla en mer intrigerad yrkesroll. Genom att få kunskap och redskap för att kunna arbeta med en organisation inifrån, kan designern få och ska förståelse för komplexa system och fungera som en brobyggare mellan olika discipliner.
Samverkan präglar även kursinnehållet. Företag, organisationer och andra institutioner vid universitet bidrar till ett tvärvetenskapligt perspektiv och berikar utbildningen genom samarbeten, föreläsningar, workshops och reella fallstudier.

Programstruktur

Det första året går från grundläggande kunskap till användning av metoder och verktyg, med särskilt fokus på fördjupad kunskap från organisationsteori, designstudier och hållbarhet. Under andra året kommer du att arbeta med organisationer och kunder i ett långt samverkansprojekt. I ditt slutprojekt kommer du att få arbeta mer djupgående och parallellt med ett praktiskt konstnärligt designprojekt skriva en rapport om ett projektets utgångspunkt och sammanhang samt reflektera över processen och resultaten.
Under programmets tredje termin finns även möjlighet fördjupa sina kunskaper genom utbytesstudier.

Lär känna lärare och övrig personal på enheten för Design.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i design om 180hp eller motsvarande. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6 / Engelska B. Därtill krävs godkänt arbetsprov.

Instruktioner för ansökan

Här hittar du ansökningsinstruktioner för konstnärligt masterprogram i design, inriktning Embedded Design.

Läs mer om Instruktioner för ansökan

Urval

Urvalet baseras på en bedömning av inlämnade arbetsprover.

Efter studierna

Efter avslutade studier kommer du att få en konstnärlig masterexamen i Design med inriktning mot Embedded Design.

Du kommer att kunna arbeta på designbyråer med specifik kompetens kring strategiska och organisatoriska frågeställningar. Du kan också arbeta i mer okonventionella områden som designer integrerad i en organisation, privat eller offentlig, där din kunskap från Embedded Design används för att kunna skapa hållbara förändring från insidan – förändring i organisationskultur, av ett företags affärslogik, av ett företags erbjudande, tjänster eller produkter.

Programmet förbereder dig även till akademisk och konstnärlig forskning.

Så är det att plugga

Undervisningen

En lärandemiljö som bygger på samverkan och samarbete

Programmet bygger i stor grad på samverkan genom hela utbildningen, med andra fakulteter inom universitetet och tillsammans med externa parter. Syftet med det interdisciplinära förhållningssättet är att skapa en dynamisk lärandemiljö där studion på HDK-Valand är noden för programmet och teamwork ligger till grund för öppen dialog och samverkan. 

Embedded Design är ett relativt nytt område där du som student kritiskt måste reflektera över din roll som designer. I en roll som integrerad designer i en organisation balanserar du mellan samverkan och teamarbeten till att vara en kritisk, och även "disruptiv", innovatör. Konstnärliga strategier och metoder skapar en verktygspalett som ger dig en djupare förståelse för den betydelse som design har i organisatoriska sammanhang, i företag, institutioner, i den publika sektorn och i samhället i stort.

Programmet är ett internationellt masterprogram, vilket innebär att undervisningsspråket är engelska.

Lokaler

På HDK-Valand strävar vi efter att tillhandahålla en så komplett miljö som möjligt, men vi samarbetar även med andra institutioner inom universitetet och externa aktörer.

På Kristinelundsgatan 6-8 i Göteborg, där programmet ges,  finns välutrustade verkstäder för bildbehandling, metall, trä, keramik, smyckekonst och textil. 

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Det finns möjlighet för utbytesstudier under programmets tredje termin, i ett urval av ett flertal intressanta universitet runt om i världen som HDK-Valand samarbetar med. Dessutom kommer företag och institutioner från både privat och offentlig sektor kontinuerligt berika programmets diskurs genom samverkan i föreläsningar, workshops och designprojekt.