Bild
Omslagsbild för filmen om Embedded Design
Länkstig

Konstnärligt masterprogram i design, inriktning Embedded Design

Program
K2EMD
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-6A50C
Programinnehåll
Ansökan stängd

Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1A50C
Programinnehåll
Ansökan stängd

Kort om programmet

Programmet låter dig engagera dig i de ifrågasättande aspekterna av design i olika organisatoriska landskap. Vi omfamnar hållbarhet, innovation och nytt tänkande och rustar dig för att bli en proaktiv förändringsagent. Genom att främja samarbete tillsammans med en förkärlek för att ifrågasätta konventioner kommer du att bli en dynamisk kraft inom designområdet. Oavsett om du väljer traditionella eller okonventionella vägar ger detta program dig möjlighet att forma framtidens design med självförtroende och genomslagskraft.

Om utbildningen

Företag och organisationer inom både privat, offentlig och ideell sektor efterfrågar alltmer kompetens och kunskap inom de utmaningar som finns inom globalisering, digitalisering och hållbarhet. Som svar på dessa globala utmaningar måste organisationer och samhällen ompröva sina handlingsmodeller och sina nuvarande tillvägagångssätt för värdeskapande. Detta kräver att man går bortom innovation för nyhetens skull för att främja en djupare förståelse för design som skapar förändring i och med organisationer, marknader och ekonomier. 

Masterprogrammet i Embedded Design ger dig färdigheter för att vara en god samarbetspartner, samtidigt som du intar en kritisk – och till och med ifrågasättande – hållning i din roll som designer. Denna hållning, som är programmets kärna, betonar designmässiga handlingar i termer av både materiell formgivning (gestaltning) och re-konceptualisering av system och relationer. Denna re-konceptualisering betonar ett utforskande efter alternativa konfigurationer. Programmet belyser organisationslivets situerade och röriga karaktär och materiella tings roll i att antingen kollapsa eller koppla samman mikronivån av praxis och rutiner med makronivån hos institutionella system. Därför utgör kontextualisering av organisationer ett område för experiment och intervention. Du kommer att utveckla en djupare förståelse för hur design kan användas i många olika typer av organisatoriska sammanhang.


Fokus på hållbarhet

Embedded Design-programmet är ett av GU:s hållbarhetsmärkta program och drivs av en tvärvetenskaplig samarbetsprocess där designverktyg fungerar som möjliggörare för att förtydliga och omformulera dagens samhällsutmaningar. I detta program arbetar vi tillsammans för att lära oss att designa i och runt företag, institutioner, offentliga organisationer och samhället, vilket ger hållbara och långvariga förslag till förändring. Dessa förslag omfattar artefakter, tjänster, sociala interventioner och nya organisatoriska former som ger nya möjligheter.


Tvärvetenskaplig lärmiljö

Föreläsningar, seminarier och workshops kommer att påverkas av samarbeten med partnerorganisationer och andra institutioner vid universitetet. Varje student bidrar till en dynamisk lärmiljö där öppen dialog och lagarbete är en grundläggande aspekt. Vårt mål är att utveckla designområdet och att kritiskt reflektera över designerns roll som samarbetspartner men ändå samtidigt ifrågasättande konsult. Därför kommer du att lära dig att balansera arbete i grupp och med verkliga projektpartners på ett samarbetsinriktat sätt. Vi vågar provocera status quo i vår samarbetsstrategi, och vi gör det genom att använda designfärdigheter och metoder via visualiserings- och kommunikationstekniker, interventioner, formgivning, upplevelsedesign och förslag till förändring. Kombinationen av projekt som ingår i kursarbetet förbereder dig för att framgångsrikt använda dig av en praxis baserad på behov och situation inom organisationer, institutioner, företag, den offentliga sektorn och samhället. Denna balans diskuteras under hela programmet och kan komma att påverka hur du väljer att forma din individuella karriär. 

Detta program och dess positionering som ett designprogram inom Göteborgs universitet, som uppmuntrar sina studenter i kritiskt tänkande driver på utvecklingen av ny kunskap inom designområdet. Universitetet ger också möjlighet till kontaktvägar med andra utbildningar, tvärvetenskaplig forskning, forskare och nätverk. Som student kommer du att utveckla och formulera din nya designpraxis, både genom diskussioner och projekt, samtidigt som du undersöker möjliga karriärvägar.

Lär känna lärare och övrig personal på enheten för Design.

Behörigheter och urval

Behörighet

Kandidatexamen i design om 180hp eller motsvarande. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6 / Engelska B. Därtill krävs godkänt arbetsprov.

Arbetsprov

Här hittar du instruktioner för arbetsprovet till konstnärligt masterprogram i design, inriktning Embedded Design. 

More information about Arbetsprov

Urval

Urvalet baseras på en bedömning av inlämnade arbetsprover.

Efter studierna

Examinerade från programmet kommer att få examen Master of Fine Arts in Design med inriktningen Embedded Design.

Du kommer att ha behörighet för att arbeta inom akademisk forskning såväl som inom fältet för designkonsult, exempelvis med titlar som tjänstedesigner, strategisk designer, designforskare inom både privat och offentlig sektor.

Dessutom kommer du också att få kompetensen att tillämpa dina färdigheter i okonventionella. Vi vill se att du kommer att kunna använda dina färdigheter för att skapa förändring i nya organisatoriska sammanhang, och anpassa dessa för ett mer globalt, hållbart och digitaliserat samhälle.

Så är det att plugga

Undervisningen

Programmet flätar samman teori med praktik, där verkliga projekt ger en grund för reflektion över din framtida roll som designer. Du kommer att utveckla och fördjupa din praktik genom att problematisera och reflektera över olika kritiska perspektiv, t.ex. design med genom aspekten av etik, intersektionalitet mm.

Under det första året formuleras gradvis en designpraxis genom erfarenhetsbaserad inlärningsmiljö där vi använder oss av många former av samarbeten. Under det andra året arbetar vi med organisationer och partners i ett långt, utforskande designprojekt, samtidigt som du som student, med hjälp av stöd, sätter upp dina egna projekt. Sista terminen består av ett fördjupat slutprojektet i form av ett designprojekt med tillhörande skriftlig del. Inom programmets tidsram finns samläsningsaktiviteter och en valbar kurs där du träffar studenter från andra program på HDK-Valand.

Programmet är ett internationellt masterprogram, vilket innebär att undervisningsspråket är engelska.

Lokaler

Utbildningen är belägen i HDK-Valands lokaler på Kristinelundsgatan, vilket ligger mitt i centrala Göteborg i samma byggnadskomplex som Röhsska museet. Detta är en internationell studiemiljö med välutrustade verkstäder och som student har du möjlighet till ett samarbete med andra konstnärliga inriktningar.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Det finns möjlighet för utbytesstudier under programmets tredje termin, i ett urval av ett flertal intressanta universitet runt om i världen som HDK-Valand samarbetar med.