Bild
Foto på student. Foto: Gunnar Jönsson
Länkstig

Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram

Program
L2BUV
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1A93A
Programinnehåll
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om programmet

Är du intresserad av barns och ungas livsvillkor och lärande i en globaliserad och digitaliserad värld? Arbetar du, eller har grundutbildning, inom förskola, fritidsverksamhet, grundskola eller kultur- och socialpedagogisk barn- och ungdomsverksamhet? Masterprogrammet i Barn- och ungdomsvetenskap ger dig kunskaper och färdigheter för att på ett forskningsbaserat och självständigt sätt arbeta med utvecklings- och utredningsfrågor, t ex som förstelärare eller utvecklingsledare samt för fortsatt utbildning på forskarnivå.

Om utbildningen

Masterprogrammet i Barn- och ungdomsvetenskap är en tvärvetenskaplig utbildning inom ramen för utbildningsvetenskap på avancerad nivå. Programmet syftar till att bredda och fördjupa kunskaper om barn och ungas livsvillkor och lärande utifrån två övergripande teman: globalisering och digitalisering. Dessa teman ringar in genomgripande samhällsprocesser som påverkar barns och ungas livssituationer och framtidsmöjligheter. Särskilt fokus riktas mot migration, språkande och kommunikation samt hur olika villkor möjliggör och begränsar barns och ungas deltagande i och utanför utbildningsinstitutioner i en global tidsålder. Vidare behandlas digitaliseringens betydelser och konsekvenser för barn och unga i relation till samhälleliga arenor såsom förskola, skola och fritidshem samt i relation till kamratkulturer, familj och kulturuttryck. Dessa fördjupande teman lyfter frågor i vår samtid som ytterst handlar om etik, demokrati och villkor för samhällsdeltagande. Masterprogrammet i Barn- och ungdomsvetenskap vid IPKL ger dig möjlighet att utveckla och fördjupa kunskaper som är av stor aktualitet inom utbildningsinriktat, utvecklingsinriktat och forskningsinriktat arbete med och för barn och unga.

Under utbildningens första år introduceras du i barn- och ungdomsvetenskap som forskningsområde, dess framväxt och förändring. Särskilt fokus läggs vid barns och ungas livsvillkor och lärande i en globaliserad och digitaliserad värld och hur detta på olika sätt utmanar en traditionell syn på barn och unga i och utanför utbildningssammanhang. Du får också fördjupa dig i metodologi inom ämnesområdet och avslutar sedan med en magisteruppsats.

Under andra året läser du två kurser som går djupare in på barns och ungas livsvillkor och lärande i en globaliserad och digitaliserad värld. Därefter finns möjlighet till utvecklings- eller forskningsinriktad praktik inom ramen för valbar praktikkurs. Utbildningen avslutas med en masteruppsats.

Som masterstudent på institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande möter du en intressant och utmanande utbildning i en stark forskningsmiljö. Här finns väletablerade forskningsgrupper och lärare knutna till våra olika forskningsteman som rör förskola, skola, fritidshem och annan utbildning, men också frågor om barns och ungas livsvillkor, digitalisering och lärande.

Kurser

  • Introduktion till Barn- och ungdomsvetenskap, 15 hp
  • Barn- och ungdomsvetenskapliga perspektiv på globalisering och digitalisering, 15 hp
  • Metodologi inom Barn- och ungdomsvetenskap, 15 hp
  • Magisteruppsats, 15 hp
  • Barn och unga i globaliserad värld, 15 hp
  • Barn och unga i digitaliserad värld, 15 hp
  • Kvalificerad praktik inom området barn- och ungdomsvetenskap, 15 hp (valbar kurs), alternativt valbar kurs 7,5 + 7,5 eller 15hp
  • Masteruppsats, 15 hp

Undervisningen

Programmet ges på helfart och är ortsoberoende. Det innebär att du läser dina kurser helt på distans, men viktigt att observera är att du ska vara tillgänglig för studier två bestämda dagar per vecka (dagtid) då till exempel föreläsningar och seminarier genomförs. Det krävs att du har tillgång till dator och en stabil internetuppkoppling. Övrig tid ansvarar du själv för att planera dina studier, enskilt och via vår lärplattform.

Behörigheter och urval

Behörighet

För tillträde till programmet krävs Barn- och ungdomspedagogisk examen eller Lärarexamen om minst 120 p/180 hp med ett fullgjort självständigt arbete om 10 p/15 hp inom eller utanför examen eller kandidatexamen med huvudämnet pedagogik eller motsvarande kunskaper.

Särskild information om förkunskapskrav

Ovan angivna behörighetsvillkor gäller för antagning till programmet. För fortsatta studier inom programmet gäller de förkunskapskrav som specificeras för respektive kurs och som framgår av respektive kursplan.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Praktik

Inom den valbara kursen PDA585 (15 hp) finns möjlighet att göra praktik i en verksamhet som erbjuder forsknings- eller utvecklingsinriktat arbete med eller för barn och unga. Praktiken ger möjlighet att utveckla egna professionella mål och kunskapsintressen. Praktik kan göras inom olika typer av organisationer, institutioner, myndigheter, kulturverksamheter eller föreningar, eller som forskningsassistent inom en forskningsmiljö eller forskningsprojekt vid IPKL. Praktikperioden ska omfatta minst åtta veckors praktik på heltid. Du är själv ansvarig för att finna en praktikplats och upprätta en praktiköverenskommelse. Placering ska vara relevant för det barn- och ungdomsvetenskapliga området och godkännas av kursansvarig före praktiken påbörjas. Utöver praktik ingår även högskoleförlagda seminarier som genomförs på distans. Praktikens upplägg beror på praktikplatsens verksamhet.

Efter studierna

Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap med profilering mot globalisering och digitalisering leder till utökade karriärvägar inom läraryrket exempelvis som förste (förskol-)lärare, utvecklingsledare, doktorand på forskarutbildning och forskare. Innehållet i masterprogrammet ger dig kompetens som efterfrågas av huvudmän på förskolor och skolor, men också inom exempelvis kommunal förvaltning och inom annan verksamhet som arbetar med utveckling inriktat mot barns och ungas lärande och livsvillkor.