Navigate to video: Välj din egen väg
Video (1:22)
Välj din egen väg
Bild
Länkstig

Applied Data Science masterprogram

Program
N2ADS
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A86A

Kort om programmet

Big Data intar en central plats inom alla områden – näringsliv, offentlig verksamhet, life sciences, naturvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap. Efterfrågan på personer med kunskap om hur man bearbetar och analyserar stora datamängder ökar stadigt. Programmet ges på heltid, på campus, och består av kurser i tillämpad data science och relaterade ämnen. Kurserna som ingår bidrar separat och tillsammans till att utveckla dina förmågor och färdigheter inom området.

Om utbildningen

Data science handlar om att utvinna användbar information ur stora datamängder. Det är ett område som har vuxit snabbt de senaste åren till följd av en ökande tillgång till stora datamängder och de möjligheter och utmaningar som de skapar. Centrala ämnen inom data science är data mining, maskininlärning, databaser och även tillämpning av data sciencemetoder inom naturvetenskap, life sciences, näringsliv, humaniora och samhällsvetenskap samt inom industri och samhälle.

Utbildning i att hantera och analysera stora datamängder

Data science har stor inverkan på industrin. Att kunna hantera och analysera stora datamängder är helt avgörande för vissa verksamheter, och även för andra kan det ge konkurrensfördelar att kunna utvinna information ur till exempel kunddata. Det betyder att personer med kunskap och färdigheter inom data science är efterfrågade, såväl i Göteborg och Sverige som internationellt. Samtidigt blir dataintensiva upptäckter också allt viktigare inom många forskningsområden, där forskare behöver kunna hantera och analysera stora datamängder.

Vi välkomnar studenter med olika studiebakgrund

Masterprogrammet i Applied Data Science har utformats för att vara tillgängligt för studenter med kandidatexamen från vitt skilda områden. En masterutbildning i tillämpad data science är fördelaktig för de studenter med olika studiebakgrund, som inser att färdigheter i att arbeta effektivt med stora datamängder kan ha stor betydelse för deras framtida karriär.

Viss erfarenhet av programmering är grundläggande för att tillgodogöra sig utbildningen. Programmet ger dig  en överblick över de tekniker och metoder som är relevanta för data science, en bild av hur de kan användas, och ger dig även praktiska färdigheter för att tillämpa dem.

Självbedömningsformulär och motiveringsbrev (eng)

Bakgrunden till ett masterprogram inom Data Science

Vem borde söka?

Det tvååriga masterprogrammet Applied Data Science är ett internationellt program med heltidsstudier på campus som är öppet både för svenska och internationella studenter. Programmet är tillgängligt för studenter från olika studiebakgrund som har grundläggande kunskaper i programmering. Några exempel på generella programmeringsspråk som ger bra grundläggande kunskaper är Python, Java, C, C++, C#. Språk som Matlab, SQL, R och Prolog ger inte tillräckliga kunskaper. 

Om du har tidigare erfarenhet av programmering och känner att kunskap om hur man hanterar stora datamängder kan vara till nytta i din framtida karriär, sök till masterprogrammet Applied Data Science.

Studentintervjuer

Alumnintervjuer

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen om 180 högskolepoäng (hp) inklusive ett examensarbete (självständigt arbete) om minst 15 hp eller motsvarande. 7,5 hp programmering i ett generellt programmeringsspråk eller motsvarande, och 7,5 hp matematik eller statistik, ej förberedande kurser på högskolenivå eller kurser motsvarande gymnasienivå.  Engelska 6/ Engelska B eller motsvarande.

Urval

Urvalet baseras på (i) motiveringsbrev, (ii) betyg från tidigare högre utbildning. Motiveringsbrevet ska tydligt förklara varför du vill söka till programmet. Brevet ska ge en kort introduktion till den sökande både ur personlig och professionell synvinkel och förklara den sökandes kandidatexamens relevans i relation till Applied Data Science. Brevet ska vara helt unikt och utan text som kopierats från andra källor (om inte tydligt markerad som citat). Ansökan kommer endast behandlas om den inkluderar ett motiveringsbrev. Fyll i formuläret nedan och ladda sedan upp det på antagning.se när du söker till programmet.

Självbedömningsformulär och motiveringsbrev

Efter studierna

Efter avklarade studier har du en filosofie masterexamen med huvudområdet Data Science.

Under utbildningen får du avancerade kunskaper i applied data science, och med en examen från programmet kommer du att kunna påbörja en karriär som specialist inom industrin eller fortsätta med forskning inom akademin.

Du kommer att vara redo att arbeta med Big Data i din framtida karriär. Du har god kännedom om olika metoder inom data science, hur man tillämpar dem och vilka fördelar och nackdelar som finns med olika tekniker. Du kommer att ha kunskaper och färdigheter som behövs för att möta utmaningar och möjligheter som dyker upp i och med att stora datamängder blir mer och mer tillgängliga.

Så är det att plugga

Undervisningen

Området applied data science är tvärvetenskapligt till sin natur, och programmet är utformat för att du ska kunna skapa din egen profil genom valbara kurser. Du kan välja kurser inom områden där data science-metoder kan tillämpas, eller kurser inom områden där det finns teknologi och metoder som kompletterar dem som introducerats i programmets obligatoriska kurser. Vi föreslår att du kompletterar de obligatoriska kurserna med valfria avancerade kurser inom området för din kandidatexamen.

I det tvååriga programmet ingår följande kärnkurser som bygger en stabil grund inom data science:

  • Introduktion till Data Science
  • Python for Data Scientists
  • Tillämpat matematiskt tänkande
  • Statistiska metoder för Data Science
  • Tillämpad maskininlärning
  • Beräkningsmetoder för storskaliga data
  • Forskningsmetoder för Data Science
  • Masteruppsats i Data Science

Lokaler

Programmet ges av institutionen för data- och informationsteknik, som är integrerad mellan Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Institutionen har sin huvudsakliga placering i EDIT-huset på Campus Johanneberg.

Läs mer om lokaler