Länkstig

Merritt Polk

Om Merritt Polk

Merritt Polk tog sin kandidatexamen (Bachelor of Arts) i biologi från University of California, Santa Cruz 1984. Hon fick sin filosofie doktorsexamen i Humanekologi vid Göteborgs universitet 1998. Hon har en universitetslektorstjänst i Humanekologi och befordrades till docent 2010, och därefter, 2015, till professor i Humanekologi. Mellan 2013–2022 var hon prefekt för Institutionen för Globala Studier, vid Samhällsvetenskapliga Fakulteten, GU.

Forskningsområden Under 1990-talet forskade Merritt om genus, jämställdhetsintegrering och transport med fokus på resvanor, attityder och transportpolicy. Hon tillämpade sina forskningsresultat på samspelet mellan jämställdhet, hållbara transporter och klimatförändringar. Detta i samarbete med praktiker inom transport- och stadsplanering. Under 2000-talet riktades hennes forskningsintresse åt stadsplanering, här med fokus på tjänstemanna-nätverk, kapacitetsbyggande, samt tolkning och implementering av hållbar utveckling i stadsplanering. Under åren 2009–2019 medverkade Merritt inom Mistra Urban Futures (MUF), vilket var ett internationellt och transdisciplinärt (TD) forskningscentrum för hållbar stadsutveckling, som ägdes, finansierades och drevs av forskare och praktiker tillsammans. Under åren 2009–2013 ledde Merritt här ett innovativt forsknings- och utvecklings-arbete med att identifiera TD-metoder för hållbar stadsutveckling. Målet var att utveckla en övergripande TD-metodik för en gemensam kunskapsproduktion och kapacitetsuppbyggnad mellan de deltagande parterna, för att därigenom bättre kunna nå en hållbar stadsutveckling. Forskningsinriktningarna inom detta arbete rörde, till exempel: ett ramverk för TD-samarbete, förutsättningar för ett TD-lärande, samt utvärderingar av TD-projekt. Under centrets sista fas (2015–2019) var Merritt involverad i utvecklingen av flera doktorandkurser kring hantering av komplexa samhällsutmaningar via TD-samarbete, vilka vände sig till både doktorander och praktiker.

Pågående forskning Sedan 2017 har Merritt arbetat i ett antal Formasfinansierade projekt om hållbar stadsutveckling och hantering av komplexa samhällsproblem inom olika typer av samverkansarenor. Med sina forskningskollegor har hon utvecklat en kunskapstypologi och applicerat denna bland annat på konflikten kring Västlänken i Göteborg. Detta genom att analysera hur olika typer av kunskap används i den specifika konflikten kring stationen i Haga. Hennes senaste forskning handlar om ”gränsrum”, eller dialogarenor, för komplexa samhällsutmaningar, där hon med kollegor identifierar de dilemman som uppträder inom olika gränsrum och hur dessa kan hanteras mer effektivt. Hon är också aktiv i Just Transitions Research School, en ny TD-forskarskola för sju doktorander med inriktning på styrning och ledning för rättvis klimatomställning. Skolans tvärvetenskapliga arbete baseras på en fördjupad samverkan mellan fem offentliga organisationer inom Göteborg, Linköping, Norrköping, och omgivande regioner, tillsammans med tre universitet (GU, LiU och Chalmers).

Undervisning Merritt har undervisat i Humanekologi sedan 1992. Hon har undervisat och handlett på grund-, avancerad- och doktorandnivå. Exempel på kursfokus inom GU har varit: hållbara städer, hållbar utveckling och konflikter, stadsplanering, samt tvärvetenskapliga och ämnesövergripande metoder i humanekologi. På andra universitet i Sverige har hon undervisat om trafiksäkerhet, stadsplanering och transdisciplinära metoder. Hennes senaste arbete med kursutveckling och undervisning rör TD-metoder inom Just Transitions Research School (2023–2027).

Expertuppdrag Merritt har haft fler expertuppdrag. Till exempel hon har suttit med i det vetenskapliga rådet för Volvo Research and Educational Foundation (VREF) mellan 2013–2021; i Styrelsen för Urban Futures Center på GMV, 2020–2024; och i det vetenskapliga rådet för Leibniz Institute for Ecological Urban and Regional Development (IOER), 2022–.