Länkstig

Julia Prentice

Universitetslektor

Institutionen för svenska, flerspråkighet och
språkteknologi
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
G311
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Julia Prentice

Utbildning

  • Filosofie magister i nordiska språk
  • Filosofie doktor i svenska som andraspråk

Disputerade 2010 i svenska som andraspråk vid Institutionen för svenska språket (Göteborgs universitet) på en fraseologiskt inriktad avhandling om konventionaliserade uttryck bland unga språkbrukare i flerspråkiga miljöer. Har sedan dess arbetat med undervisning och forskning i svenska som andraspråk vid institutionen, samt språkhandledning vid olika fakulteter inom Göteborgs universitet.

Tjänst

Sedan 2013 anställd som lektor i svenska som andraspråk. Undervisar på olika kurser inom ämnet och är dessutom inblandad i olika forskningssamarbeten som rör andraspråksinlärning och andraspråksutveckling, närmare bestämt inlärning, behärskning och användning av konstruktioner och flerordsenheter i ett andraspråk.

Forskningsintressen

Andraspråksinlärning och andraspråksutveckling, flerspråkighet, fraseologi, språkliga konventioner, konventionaliserade uttryck, språkinlärning och kognition, metaforteori, konstruktionsgrammatik och usage-based teori.

Aktuella projekt

Konstruktioner i svenska som andraspråk. Ett bruksbaserat perspektiv på andraspråksforskning- och undervisning

Bruksbaserad lingvistik och konstruktionsgrammatik har under de senaste decennierna uppmärksammats i stigande grad inom bl.a. didaktiskt inriktad andraspråksforkning. Ett problem när det gäller tillämpning av konstruktiongrammatik i andraspråksundervisning är att både undervisningsmaterial och deskriptiva resurser i stor utsträckning behandlar grammatik och lexikon som separata system och man som lärare ofta får hitta egna lösningar för att täcka det språkliga området mellan generella regler och fasta fraser. Ett led i att överbrygga detta deskriptiva glapp kan tänkas vara utvecklingen av konstruktikonresurser. Det svenska konstruktikonet (SweCcn) är en fritt tillgänglig databas med svenska konstruktionsbeskrivningar. SweCcn är inte specifikt uppbyggt som en pedagogisk resurs men projektet har från början haft som delsyfte att beskriva konstruktioner som av olika anledningar kan anses vara speciellt relevanta ur ett L2-perspektiv. Med utgångspunkt i databasen har det startats ett projekt som syftar på att utforska och utpröva implementeringen av konstruktionsgrammatik i undervisningen i svenska som andraspråk.

SweLL – Infrastruktur för svenska som andraspråk Projektet SweLL (Swedish Learner Language) är ett forskningsinfrastrukturprojekt vid Språkbanken som finanseras av Riksbankens Jubileumsfond. Projektet syftar till att skapa en plattform för att samla in, digitalisera, normalisera, lingvistiskt annotera och elektroniskt tillgängliggöra texter skrivna av inlärare av svenska. Projektledare är Elena Volodina. Läs mer på språkbankens hemsida:

https://spraakbanken.gu.se/swe/swell_infra