Länkstig

Ingrid Lindell

Universitetslektor

Institutionen för litteratur, idéhistoria och
religion
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
C626
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Ingrid Lindell

Född 1957, filosofie doktor i litteraturvetenskap. Universitetslektor i litteraturvetenskap med didaktik.

Forskning Mitt främsta forskningsintresse under senare år riktats mot svenskämnets didaktik och specifikt litteraturundervisning. Då jag har en mångårig bakgrund som gymnasielektor i svenska tar jag inom det didaktiska fältet avstamp i sådana erfarenheter jämte de uppdrag jag haft som utvecklingsledare inom bedömning för lärande bland annat. För närvarande har jag ett projekt under uppbyggnad som rör litteraturundervisningens villkor i ett samtida utbildningslandskap och hur ett arbete utifrån generiska kompetenser både kan öppna möjligheter men även skapa begränsningar. Som redaktör för ett granskat temanummer kring didaktik markeras särskilt den betydelse metodiken och dess teoretiska rum har för både högskolepedagogik och skolverksamhet. Tidigare har jag undervisat kring en samtida mediekultur, hur kulturen förhandlar högt och lågt samt hur vår kulturs föreställningar om sig själv speglas där. Det kulturanalytiska perspektivet grundas främst i det kulturteoretiska tänkandet inom den s.k. cultural studies-traditionen. I min avhandling Att se och synas: Filmutbud, kön och modernitet (2004) analyseras hur kön och film förhandlas i vår kultur – vilken könsrepresentation finns av regissörer och huvudpersoner i ett års filmutbud? Hur diskuteras film och kön i kulturdebatten? Empirin omfattar 1996 års filmutbud, samt en debatt kring Triers Breaking the Waves. Bland modernitetsteoretiker betonas att vi idag är mindre bundna vid traditioner i hur vår könsidentitet skapas. Bland filmteoretiker poängteras åskådarens frihet att vara medskapande. Hur rimmar dessa beskrivningar av åskådarens frigörande makt med att filmutbudet erbjuder en upprepandets könsmakt? I avhandlingen ges en beskrivning av hur bilden av kön i film både visar på förändring, men framför allt har seglivade, konstanta drag. Dessa bilder får allt större betydelse för individers identitetsskapande i en modern mediekultur. Sedan 2007 odlar jag även ett forskningsintresse för situationskomedin som genre ur ett kulturanalytiskt perspektiv.

Undervisning Sedan min anställning på LIR 2014 undervisar jag på ett antal kurser inom ämneslärarprogrammet, där jag även är ansvarig för VFU-kurser samt handleder och examinerar examensarbeten. På litteraturvetenskapens grundutbildning har jag varit ansvarig för inslag kring populärlitteratur samt intersektionell analys, vilket även omfattat kulturhistoriska inslag. Under åren 2001 – 2013 undervisade jag inom ramen för Institutionen för kulturvetenskaper (Kultur, estetik & medier) med särskild ämnestillhörighet inom kulturstudier, men även inom genusvetenskap och filmvetenskap samt barn- & ungdomskultur. Undervisning och handledning på grundnivå och avancerad nivå rör områden kring estetiska praktiker: kulturteori, kulturanalys, populärkultur, mediekultur, identitetsskapande, filmteori, genusteori, åskådarskap, romantikberättelsen, etc. Inom lärarutbildningen har jag tidigare föreläst och lett seminarier kring tvärvetenskaplighet och litteratur: ”Berättandets plats i skolan & livet”. Under 1982 – 2013 har jag arbetat som gymnasielärare/lektor i svenska och engelska, under två år som svensk utlandslektor på ett universitet i England, samt tjänstgjort som utbildningsledare på Utbildnings- & forskningsnämnden för lärarutbildning (UFL) mellan 2004–05.

Samverkan och forskningsinfo I olika sammanhang har jag sedan 2001 hållit föredrag och föreläsningar på temat Film ur ett genusperspektiv, där bl.a. Svenska Filminstitutet varit beställare vid två tillfällen, liksom Teaterförbundet och Göteborg Film Festival. Ett annat tema är föredraget Att leva i en mediekultur med inriktning mot skola och fritidsverksamhet. Senast höll jag en öppen föreläsning på Folkuniversitet betitlat Mamma Mia! Populärkultur och genus. I egenskap av viceprefekt för lärarutbildningen samverkar vår institution med ett flertal fakulteter och med företrädare för skola i hela regionen samt med Skolverket.