Länkstig

Helena Dahlberg

Universitetslektor

Lärande och ledarskap för
hälsoprofessioner
Besöksadress
Arvid wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Helena Dahlberg

Helena Dahlberg är Docent i vårdvetenskap och Fil. Dr. i idéhistoria. Hon är också Feldenkraispedagog och dansare.

Forskning Helenas forskning berör relationen mellan teori och praxis i hälsa, sjukdom och vård. Hon utforskar gränslandet mellan kroppslig erfarenhet och vetenskaplig kunskap. Hennes forskning rör sig i gränsen mellan den teoretiska kunskapen om ansats och metod, samt den praktisk kunskapen inom Feldenkrais, och hur praktiken kan utveckla det teoretiska området. Det är framför allt den levda kroppens dubbelhet såsom både subjektiv och objektiv, egen och främmande, aktiv och passiv, som har intresserat henne, samt vad detta har för betydelse för människans vara i världen. Med utgångspunkt i Merleau-Pontys kroppsfenomenologi har hon diskuterat aspekter av bland annat kroppslighet, intentionalitet och intersubjektivitet, samt hur den praktiska kroppsligheten påverkar och utvecklar det empiriska forskningsprojektet.

Hennes forskning undersöker kvalitativ metodik och hon har medverkat i utvecklingen av en empirisk forskningsansats grundad på fenomenologisk och hermeneutisk filosofi (Reflective Lifeworld Research) samt i flera artiklar. Hennes forskning inom kvalitativ metodik har även rört aspekter av forskarens öppenhet samt den problematik som har knutits till distinktionen mellan beskrivning respektive tolkning inom fenomenologisk/hermeneutisk forskningsansats.

Undervisning Helena har huvudsakligen undervisat i kvalitativ metodik och fenomenologisk epistemologi och ontologi, samt Feldenkrais både i Sverige och utomlands, för bland annat doktorander och studenter i omvårdnad, blivande arkitekter, fysioterapeuter och psykologer, såväl som för studenter i globala studier, interaktiv design och konstvetenskap. Hon har även undervisat i filosofi och idéhistoria.

Nyckelord Levd kropp, teroi-praxis, kvalitativ ansats, kvalitativ metod, fenomenologi, Merleau-Ponty