Länkstig

Greta Häggblom Kronlöf

Universitetslektor

Sektionen för hälsa och rehabilitering
Fax
031-786 57 23
Besöksadress
Arvid Wallgrens Backe Hus 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 455
40530 Göteborg

Om Greta Häggblom Kronlöf

Jag är docent i arbetsterapi, anställd som universitetslektor vid Sahlgrenska Akademin på Enheten för hälsa och rehabilitering. Jag delar min tjänst mellan att vara programansvarig för arbetsterapeutprogrammet, undervisning på både grund- och avancerad nivå, ordförande för utbildningsrådet på enheten samt forskning.

Min grundexamen är ergoterapeutexamen (Helsingfors Svenska sjukvårdsinstitut). Under åren har jag studerat vidare med en masterexamen i arbetsterapi (Göteborgs Universitet), vårdlärarexamen (Uppsala Universitet) och Med Dr examen från Göteborgs Universitet. Sedan 1993 har jag huvudsakligen arbetet med forskning och undervisning både i Sverige och i Finland. Huvudsakligen har jag undervisat i aktivitetsvetenskap men även i arbetsterapi/ergoterapi på olika utbildningsprogram inom vård, rehabilitering, social omsorg och socialpolitik på grund, avancerad och forskarnivå. Under åren som har gått har jag haft möjlighet att undervisa på flera internationella universitet som tex i Tallin, Riga, Pretoria, under två år ansvarig för studier på avancerad nivå och forskarnivå inom ergoterapin vid Jyväskylä Universitet och andra högskolor i Finland och Sverige.

Som forskare är mitt intresse att försöka förstå upplevd hälsa bland äldre personer utifrån ett aktivitetsperspektiv. Med mitt avhandlingsarbete Participation in everyday life (2007) undersökte jag hur delaktighet i vardagen erfors av de äldre själva och hur teknik i vardagen kan påverka delaktighet och hälsa bland de riktigt gamla.

Under mina postdoktorala studier har forskningen haft huvudsakligt fokus på hälsofrämjande åtgärder bland äldre hemmaboende personer som studerats i forskargruppen FRESH - FRail Elderly Support ResearcH Group som är en del i Centrumbildningen för åldrande och hälsa – AgeCap http://agecap.gu.se/ . Forskning handlar om hälsopromotion med ett fokus hur man kan möjliggöra engagemang i vardagens aktiviteter bland äldre personer genom hälsopromotiva insatser. Detta skedde i huvudsakligen genom två RCT-studier Äldre personer i Risk zon och Livslots Angered. I det senare projektet studerade vi hur man kan stödja hälsan bland utlandsfödda personer som åldras i Sverige. Delar av denna forskning skedde i samarbete med forskningen på Centrum för personcentrerad vård – GPCC http://www.gpcc.gu.se/ .

Idag är jag även aktiv i en forskargrupp vid Borås Högskola, Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad. I forskargruppen studeras varför avfall uppstår, speciellt matavfall och på vilket sätt kan man minska på mängden avfall genom förbättring av sortering men även hur återanvändning av kan utvecklas som tex gammalt matbröd kan återanvändas för att skapa fungibaserad mat. Allt med ett syfte att kunna skapa ett hållbart och cirkulärt samhälle med god ekonomi måste avfallet nyttiggöras/föräldas till nya råvaruresuser.