Länkstig

Göran Björk

Om Göran Björk

Forskning

Oceancirkulation och isförhållanden i Arktiska Oceanen

Studier av havscirkulationen i Arktis baserad på data från expeditioner. Med hjälp av mätningar av salthalt, temperatur och kemiska data kan man kartlägga den storskaliga cirkulationen i havet. Modellstudier av det Arktiska istäcket och speciellt då med isens tjockleksfördelning och hur denna beror på deformation av istäcket. Av speciellt intresse är hur känsligt istäcket är för variationer i atmosfärsdrivningen (klimatet) vilket vi studerar med hjälp av en kopplad hav-is-atmosfärs modell. Jag har deltagit i 8 isbrytarexpeditioner till Arktis, den senaste 2014 Swedish – Russian – US Arctic Ocean Investigation of Climate-Cryosphere-Carbon Interactions (SWERUS-C3). Samarbetar med forskare från Stockholms Universitet kring omvandling och flöden av terrest kol (från land) på den Sibiriska shelfen baserat på data från SWERUS_C3 expeditionen. 

Transport av varmt oceanvatten mot is-shelferna i Amundsenhavet, Antarktis

Studier av cirkulationen av varmt oceanvatten i det relativt grunda Amundsenhavet som troligtvis kan vara orsaken till att is-shelferna smälter och blir tunnare. Vi har deltagit med oceanografiska mätprogram i Amundsenhavet under expeditioner med den svenska isbrytaren Oden 2008/9 och 2010/11 samt med Sydkoreas forskningsfartyg Araon 2011/12.  

Cirkulation och vattenutbyte i fjordar längs svenska västkusten  

Mätningar och beräkningar av vattenutbyte och cirkulation i fjordar längs västkusten. Bland annat kvantifiering av cirkulationen i fjordsystemet runt Orust och Tjörn med hjälp av en förenklad processorienterad modell. Uppvällning och vattenutbyte i Gullmarsfjorden baserat på data över mer än 100 år. Undersökningar av cirkulation och miljöförhållanden i Sannäsfjorden.

Fiskeriforskning

Beräkning av spridning och retention av torskägg i Kattegatt baserat på data från fältobservationer 2005 och 2006 samt modellsimuleringar. Transport av ållarver över Nordatlanten med hjälp av modellsimuleringar i samarbete med Lantbruksuniversitetet.