Länkstig

Elisabeth Mellgren

Om Elisabeth Mellgren

Forskningsintressen Mitt forskningsintresse är barns tidiga skriftspråksärande och övergång/samarbete mellan förskola/förskoleklass/fritidshem och de tidiga skolåren i grundskolan samt professionell utveckling och didaktik inom detta område.

Jag är förskollärare (legitimerad) sedan 1976, och jag har arbetat som förskollärare inom förskola, förskoleklass och fritidshem samt övergripande i en kommun utvecklingsarbeten och utredningsuppdrag. Fil Lic. år 2000E, En studie om barns skrivlärande. Disputerade år 2005 på avhandlingen. Barn skriftspråkande – att bli en skrivande och läsande person.

Projekt och uppdrag som jag har medverkar i: - EU-projekt Lifelong Learning Programme 2008 -2010 - Early Years Transition Programme (www.EASE.EU.com) en internationell studie kring övergång förskola/skola inom ramen för ett EU-program Leonardo da Vinci- Multilateral Projects Transfer of Innovation.

- VR-projekt - Barns tidiga lärande under ledning av professor Sonja Sheridan, professor Eva Johansson och professor Ingrid Pramling Samuelsson.

-Utvärderingsprojekt: Kvalitet i förskolan – en utvärdering av en fortbildningssatsning som genomfördes i regi av fackförbunden Kommunal och Lärarförbundet.

- AKO-barn: Samverkan med Massey University, Palmerston North Nya Zeeland – samverkan inom grundutbildningen 2009- 2012.

-Joint mobility and Global Leadership EU-mobilitetsprojekt 2012-2014.

- Levande Läsning ett samverkansprojekt med Varbergs kommun, Varbergs Sparbanksstiftelse och Göteborgs universitet 2014-2019.

- Utbildningsdepartementet: Inbjuden som föreläsare 2012-11-14.

Jag ingår i KAM-gruppens ECE - en komplett akademisk miljö på institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande inom området förskolepedagogik, Early Childhood Education och i två nationella forskningsnätverk: Nätverket för Literacyforskning och Nätverket för barnpedagogisk forskning.

Undervisningsintressen Jag har haft ledningsuppdrag inom utbildningen vid Göteborgs universitet på institutionen för pedagogik och didaktik (IPD - 2009-04-01. 2010-06-30) och efter en omorganisation vid utbildningsvetenskapliga fakulteten 1 juli 2010 vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL). Omfattningen under perioden har varierat mellan 70-100% av min tjänst:

- Studierektor 2009-04-01- 2014 12 31 - Programledare för förskollärarprogrammet 2011-07-01-2012 12 31 - Viceprefekt med ansvar för utbildning på grund och avancerad nivå samt samverkan & Utbildningsansvarig vid IPKL 2013-01-01 – 2015 12 31.

Jag har deltagit i ledarskapsutvecklingsprogram vid Göteborgs universitet. Jag deltar i ledningen av ett projekt med fasta övningsförskoleområden inom förskollärarprogrammet vid Göteborgs universitet 2014-2019, det av Utbildningsdepartementet finansierade projekt för att utveckla verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom Lärarutbildningen med särskilda Övningsskolor och övningsförskolor. Sedan 2006 har jag utvecklat och genomfört kurser inom området förskolepedagogik/barns språk och kommunikation och skriftspråkslärande på grund- och avancerad nivå och inom lärargrundutbildning och uppdragsutbildningen. Inom ramen för min undervisning medverkar jag som handledare i examensarbeten på grund-, magister och master nivå. Jag har genomfört högskolepedagogisk utbildning motsvarande 25hp som anordnas av enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) vid Göteborgs universitet. Jag har uppdrag som handledare inom forskarutbildningen för F.D. Maria Magnusson som disputerade 2012 och doktorand Kristina Melker inom forskarskolan ForFa, som startade under 2014. http://ipkl.gu.se/utbildning/forskarutbildning/forskarskolor/forfa

Nyckelord Barn, barns perspektiv, de tidiga skolåren, didaktik, early childhood literacy, emergent literacy, förskola, förskoleklass, interaktion, kommunikation, litteracitet, lärande, lärandemiljö, läsa, multimodalitet, pedagogik, skriftspråk, skriva, textmiljö, undervisning, uppföljning, utvidgat språk- och textbegreppet, utvärdering.