Länkstig

Erika Alm

Vicedekan

Humanistiska fakulteten
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Universitetslektor

Avdelningen för genusvetenskap
Besöksadress
Renströmsgatan 6
412 55 Göteborg
Rumsnummer
F241
Postadress
Box 200
405 30 Göteborg

Om Erika Alm

Allmänt

Docent i genusvetenskap och vicedekan för utbildning på grund- och avancerad nivå vid humanistiska fakulteten. Jag disputerad i idéhistoria 2006, på avhandlingen ”ett emballage för inälvor och emotioner”: Föreställningar om kroppen i statliga utredningar från 1960- och 1970-talen. Mellan 2009 och 2011 var jag postdoktor vid Umeå center för genusstudier, Umeå universitet. Från och med hösten 2011 har jag varit verksam som lektor i genusvetenskap vid institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet. Utöver forskning och undervisning har jag haft flera ledningsuppdrag på institutionen, som utbildningsansvarig, proprefekt och viceprefekt för forskarutbildning. Under hösten 2014 var jag STINT stipendiat i programmet Teaching Sabbatical med placering vid Department of Women’s, Gender, and Sexuality Studies, Ohio State University, Ohio, USA (www. wgss.osu.edu).

I min forskning har jag med, utgångspunkt i feministisk, politisk och kulturvetenskaplig teori, undersökt normer kring kropp, kön och begär, särskilt som de ter sig inom medicinsk expertkunskap och lagstiftning. Avhandlingen studerade hur företrädare för svenska staten tog ställning i frågor kring individens rätt att bestämma över sin egen kropp, i frågor rörande abort, sterilisering och könskorrigering under sent 1960-och tidigt 1970-tal. Mitt intresse för hur vetenskaplig kunskap konstrueras och upprätthålls genom uteslutningar och gränsdragningar utvecklades i postdocprojektet, som analyserade samtida diskurser kring intersex (atypisk könsutveckling) i Sverige genom att sätta dem i relation till diskurser i USA. Med utgångspunkt i feministisk materialitetsteori, queerteori och intersexteori studerade jag de kontroverser mellan kliniker och aktivister som lett till förändringar i medicinares förhållningssätt till intersex, under perioden 1990-talet och framåt.

Pågående forskning

Make/ing room for living: Organizational strategies in transgender activism: studerar organiseringsstrategier bland transaktivister i Pakistan, USA och Sverige. Av särskilt intresse är frågor om hur strategier utformas i skärningen mellan lokalsamhälle och transnationella diskurser, föreställningar om social förändring, samt relationerna mellan stat, civilsamhälle och enskilda organisationer.

Slöjan, regnbågsflaggan och manga som verktyg för politisk mobilisering: i projektet följs tre kulturella produkter; den med religion starkt förknippade slöjan; regnbågsflaggan som associeras med liberalism, progressivitet och sekularism; och manga, som med sina referenser till Buddhism, kristen ikonografi och mytiska figurer ses som ett postsekulärt fenomen. Syftet är att studera deras roll i skapandet av föreställda transnationella gemenskaper som medvetet eller omedvetet återskapar, gör motstånd mot eller förändrar normer om genus och sexualitet. Under 2021 slutrapporterar vi forskningsprojektet.

Samverkan

En av de starkaste drivkrafterna i min forskningsverksamhet är att delta i de större, offentliga diskussioner som finns kring normer om den könade kroppen, sexualitet och identitet. Så har jag föreläst på PRIDE och andra HBTQ-festivaler, på studiecirklar för politiker, i samband med konstutställningen Queering the archive, för lärarlag på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg, och för praktiserande medicinare och annan vårdpersonal, samt för Statens medicinetiska råd. Jag är också medlem i internationella nätverk som The Humanities Forum: Gender and Health och The Nordic Network Gender, Body, Health vilket satt mig i kontakt med såväl andra forskare som aktivister och organisationer som arbetar för intersexrättigheter.

Undervisning

Jag har undervisat och haft kursansvar för kurser på samtliga nivåer – grundläggande, avancerad och forskarutbildningsnivå – främst i ämnet genusvetenskap, men även i idéhistoria, kulturvetenskap samt vetenskapsteori. Ett flertal av de kurser jag utvecklat och undervisat på har varit öppna för internationella studenter, och mellan 2013 och 2015 var jag koordinator för det internationella mastersprogrammet Gendering Practices i genusvetenskap (för information om programmet se hemsidan: Gendering Practices). En betydande del av min undervisning, och mina kursuppdrag, har skett på tvärvetenskapliga och fakultetsöverskridande kurser, med representanter från såväl humaniora och samhällsvetenskap som naturvetenskap och medicin. Jag har medverkat på ett antal kurser på naturvetenskaplig och medicinsk fakultet, och föreläst med utgångspunkt i genusperspektiv på föreställningar om kroppen inom biomedicin på logopedutbildningen, sjukgymnastutbildningen, tandläkarutbildningen, folkhälsovetarutbildningen och läkarutbildningen, samt på en doktorandkurs i grundläggande vetenskapsteori för medicinare.

Under hösten 2014 undervisade jag vid Department of Women’s, Gender, and Sexuality Studies, Ohio State University, på en kurs som formulerats utifrån mina forskningsområden, ”Critical Perspectives on Cisnormativity”.