Bild
Marina Panova och Per Knutsson på Bioteket.
Marina Panova, docent i evolutionär genetik och Per Knutsson, lektor i humanekologi, ska dela ansvaret som föreståndare mellan sig. Här på plats i Bioteket, en lokal som delas med Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier.
Foto: Karl-Johan Nylén
Länkstig

De tar över som föreståndare för Centrum för hav och samhälle

Publicerad

Humanekologen Per Knutsson och marinvetaren Marina Panova blir nya föreståndare för Centrum för hav och samhälle. De ersätter Lena Gipperth som varit föreståndare sedan starten 2015.

Det är två forskare med stor erfarenhet av tvärvetenskapligt arbete om havet som tar över ansvaret för Centrum för hav och samhälle.

Som lektor i humanekologi har Per Knutsson varit samhällsvetenskapliga fakultetens representant i styrgruppen för centrumet sedan starten och har de tre senaste åren varit styrgruppens ordförande. Per Knutsson har många internationella kontakter och sitter bland annat med i styrelsen för MARE, ett europeiskt nätverk för samhällsvetenskaplig marin forskning.

Han har tidigare lett forskarutbildningen i samhällsvetenskapliga miljöstudier och en tvärvetenskaplig forskarskola i marin miljövetenskap vid Göteborgs universitet, erfarenheter han kommer att få nytta av i det nya uppdraget.  

– För mig är tvärvetenskapen en del av mitt dna. Därför känns det särskilt spännande att som föreståndare få vara med och utveckla tvärvetenskapliga forskningssatsningar om havet, säger Per Knutsson.

Bild
Per Knutsson, porträtt.
Per Knutsson är lektor i humanekologi på institutionen för globala studier. Han har varit inblandad i flera tvärvetenskapliga forskningsprojekt om havet, bland annat om vattenbruk i Indien.<br /> Foto: Karl-Johan Nylén
Foto: Karl-Johan Nylén

Studierektor och forskare

Marina Panova är docent i evolutionär genetik och studierektor på institutionen för marina vetenskaper. Hon är utbildad i Sankt Petersburg och har haft sin forskarbas i Sverige på Tjärnö marina laboratorium där hon bland annat forskat om genetiken hos strandsnäckor.

Marina Panova har ett stort internationellt forskningsnätverk och erfarenhet från flera tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Nu är hon bland annat involverad i ett projekt om miljö-dna, där hon på uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten utvecklar metoder som kan användas för miljöövervakning.

I sin roll som studierektor har hon haft många kontakter med forskare från andra discipliner, exempelvis för det tvärvetenskapliga masterprogrammet Hav och Samhälle.

– Som studierektor är jag van att hålla ordning och reda på saker och ting. Jag tror att Per och jag kommer att komplettera varandra bra. Han står för visioner och idéer medan jag kan bidra med struktur och se till att vi arbetar mot gemensamma mål, säger hon.

Bild
Marina Panova, porträtt.
Marina Panova är forskare i marin evolutionär genetik och studierektor på institutionen för marina vetenskaper. Hon har sin bas på Tjärnö marina laboratorium.
Foto: Karl-Johan Nylén

Delat ansvar

Per Knutsson och Marina Panova fick beskedet om tjänsten i mitten av januari och tillträder sina tjänster direkt. På papperet är Per föreståndare och Marina vice föreståndare, men i praktiken kommer de att dela på ansvaret. Precis hur uppdelningen dem emellan kommer att se ut är inte riktigt klart, men båda ser det som en fördel med delat ansvar.

Lena Gipperth går tillbaka till sin tjänst som professor i miljörätt på juridiska institutionen, men kommer att arbeta kvar på centret under en övergångsperiod. Hon kommer främst att arbeta som forskningssamordnare inom det nystartade samarbetet Kristineberg Center för marin forskning och innovation.

– Det är väldigt skönt att Lena finns kvar i organisationen. Hon har byggt upp den här verksamheten och har mycket kunskap och erfarenhet som vi kommer att ha stor nytta av, säger Marina Panova.

Nytt uppdrag 2022-2024

Det är inte bara föreståndarna som är nya. Från årsskiftet har Centrum för hav och samhälle även en ny styrgrupp och ett nytt uppdrag. De närmaste tre åren ligger fokus på att fördjupa och stärka samarbeten för hållbara hav, både nationellt och internationellt. Centrumet ska också stödja fakulteter och institutioner som vill utveckla sin marina profil.

– När Centrum för hav och samhälle bildades låg fokus på att bygga upp en plattform för att samla den marina och maritima verksamheten på universitetet. Nu har vi gjort det och ska nu utnyttja den plattformen för att stärka universitetets profil ytterligare, säger Per Knutsson.

Text: Karl-Johan Nylén

Centrum för hav och samhälles uppdrag 2022-2024
  • Utgöra universitetets marina samverkanspart på regional, nationell och internationell nivå; och därigenom öka universitetets kompetens och kapacitet för strategisk samverkan.
  • Initiera och koordinera strategiskt viktiga transdisciplinära forskningssatsningar inom området.
  • Utgöra ett nav för universitetsegna och externa verksamheter.
  • Stödja fakulteter och institutioner som vill utveckla sin marina profil och marin transdisciplinär verksamhet.