Göteborgs universitet

Stöd till nordisk kunskap

Sekretariatet har sedan flera år tillbaka administrerat finansiering av nordiska projekt, nätverk och andra insatser inom jämställdhets-, genus- och LGBTI-området. Arbetet sker huvudsakligen genom NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, ett samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet, placerat vid Nationella sekretariatet för genusforskning.

Idag administrerar vi två fonder, på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Syftet med dem är att stimulera nordiskt samarbete på jämställdhets- och LGBTI-området (LGBTI är en förkortning av engelskans lesbian, gay, bisexual, trans och intersex. Förkortningarna kan variera i de nordiska länderna, men LGBTI används genomgående i det officiella nordiska samarbetet, liksom det görs i andra internationella organisationer). Under perioden 2020-2023 förvaltar vi även Nordiska ministerrådets forskningssatsning om sexuella trakasserier i arbetslivet.

Vi samverkar bland annat med
aktörer i finansierade projekt, nätverk och insatser, Nordiska ministerrådet, Ämnesföreningen för genusvetenskap (ÄG), olika målgrupper beroende på utfall av finansierad forskning och andra projekt och insatser.