Göteborgs universitet
Länkstig

Vårdsamordnare för depression, ångest och stressutlöst psykisk ohälsa i primärvården MED889

Kursen MED889 Vårdsamordnare för depression, ångest och stressutlöst psykisk ohälsa i primärvården 7,5 hp vänder sig till personer som kommer att arbeta som vårdsamordnare psykisk ohälsa på en vårdcentral inom primärvården. Kursen är en akademisk kurs och ges av Institutionen för medicin, Göteborgs universitet, i ett samarbete med Västra Götalandsregionen och omfattar 7,5 högskolepoäng på kvartsfart, 6 kurstillfällen per kursomgång.

Kursinnehåll

Kursen är utvecklad på basis av internationell forskning och erfarenheter från forskningsstudie i Västra Götaland och Dalarna. Vårdsamordnare psykisk ohälsa rekommenderas i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer som en funktion på vårdcentralen för att öka tillgänglighet och kontinuitet för patienter med depression och ångest i primärvården, liksom i utredningen God och nära vård – rätt stöd till psykisk hälsa SoU 2021:6.

Urval

Denna uppdragsutbildning kan även sökas av andra arbetsgivare utanför Västra Götalandsregionen vars personal kommer att arbeta som vårdsamordnare psykisk ohälsa på sin vårdcentral. Kursavgift om 17 000 SEK (ex moms) (år 2022) faktureras beställaren.

Rekommenderade förkunskapskrav är en legitimationsgrundande kandidat/yrkesexamen inom hälsovetenskap eller socialt arbete på 180 hp eller motsvarande, Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande samt Engelska A/Engelska 6 eller motsvarande, erfarenhet av patientkontakter i primärvård samt vara anställd på en vårdcentral.

Former för innehåll

Kursen är helt webbaserad och använder sig av blended learning som metod där självständigt arbete kombineras med distansundervisning via webb. Kursdeltagare ska ha tillgång till dator med kamera och mikrofon.

Undervisningen består huvudsakligen av introducerande föreläsningar och diskussionsseminarier under ca 6 heldagar, förlagda dagtid. Kursen avslutas med skriftlig och muntlig examination där kursens delmål sammanfogas.

Nästa kurstillfälle

Kursen kommer att ges höstterminen 2023, 2023-09-19 till 2024-01-11. Kursdagar är planerade till 19-20 september, 27 september, 25 oktober, 22 november samt examination 10-11 januari 2024.

Anmälan

För dig utanför Västra Götalandsregionen sker anmälan med hjälp av blanketten längst ner på sidan. Ansökan med bilagor ska vara inkommen senast 2023-09-01 för antagning till höstterminen 2023 via mail till utbildningsadministratör Pia Augustsson. Sista avbokningsdag är den 2023-09-05 för att inte behöva faktureras för kursen.

Kursinnehåll

För att ge stöd i införandet av vårdsamordnare ska chefer delta första utbildningsdagen. Detta gäller de vårdcentraler som inte tidigare haft funktionen i sin verksamhet. Chefer från övriga vårdcentraler är också välkomna att delta. Mer information kommer inför kursstart.

 • Vårdsamordnare psykisk ohälsa
  o    Bakgrund, forskning
  o    I praktiken
 • Implementering och förändring
 • Psykisk ohälsa i primärvården – Vård och behandling
  o    Depression
  o    Ångestsyndrom
  o    Stressrelaterad psykisk ohälsa
 • Sömn
 • Patientcentrerad samtalsmetodik
 • Försäkringsmedicin

Kursen fokuserar på innehållet i uppdraget som vårdsamordnare psykisk ohälsa och berör individ- såväl som samhällsfaktorer och samverkansfaktorer som är viktiga i vårdcentralens arbete med psykisk ohälsa.

Ansökan och avtal

Ansökningsblankett inför höstterminen 2023 kommer att komma upp här inom kort. Har du frågor innan dess kontaktar du utbildningsadministratör Pia Augustsson.