Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Om oss

CHEGU är ett virtuellt centrum. Det skall vara en samlande mötesplats för forskare och forskarstuderande inom området hälsoekonomi, en knutpunkt för internationella kontakter och information samt en tydlig samarbetspartner för bland annat externa finansiärer av den hälsoekonomiska forskningen.

Målsättning

I enlighet med Rektors beslut av den 17 oktober 2011 skall CHEGU vara en organisation för samverkan mellan institutioner och mellan forskare, vilka är engagerade inom det hälsoekonomiska området vid Göteborgs universitet, NHV, Chalmers, VG-region och industri. CHEGU är även ett gemensamt kontaktorgan gentemot externa intressenter. CHEGU skall initiera och stödja utbildning och forskning samt samverkan med det omgivande samhället inom området hälsoekonomi.

Till CHEGUs uppgifter hör bl a att inom sitt verksamhetsområde:
• vara en mötesplats för forskare och forskarstuderande vid Göteborgs universitet
• vara kontaktforum i förhållande till andra lärosäten och andra externa intressenter
• främja utvecklingen av ett internationellt kontaktnät
• bidra till långsiktig kompetensuppbyggnad inom hälsoekonomisk utbildning och forskning vid Göteborgs universitet
• stödja enskilda discipliners kunskapsuppbyggnad inom området hälsoekonomi vid Göteborgs universitet
• stimulera och initiera flervetenskapligt samarbete
• stimulera och initiera samarbete inom det hälsoekonomiska området med forskare vid andra lärosäten nationellt och internationellt
• stimulera och initiera samt vid behov samordna utbildningar inom det hälsoekonomiska området vid Göteborgs universitet
• medverka till att ett hälsoekonomiskt perspektiv tillförs relevanta redan befintliga utbildningar vid Göteborgs universitet
• svara för dokumentation av utbildnings- och forskningsverksamhet inom det hälsoekonomiska området vid Göteborgs universitet
• informera om utbildning, forskning och forskningsresultat inom det hälsoekonomiska området vid Göteborgs universitet samt
• medverka till att externa medel tillförs den hälsoekonomiska verksamheten vid Göteborgs universitet.

Organisation

CHEGU leds av en föreståndare, som utses av Universitets Rektor. Föreståndaren skall vara anställd vid Göteborgs universitet och fullgöra uppgiften inom ramen för sin anställning.

Som stöd i sin ledning av verksamheten har CHEGUs föreståndare en styrgrupp, vars uppgift är att föreslå och följa aktiviteter inom centrumbildningens ram så att des målsättning nås. Ordförande och övriga ledamöter utses av Rektor. Föreståndaren ingår ej i styrgruppen men deltar som föredragande i styrgruppens sammanträden.

Styrgruppen kompletteras med en internationell advisory board, vars medlemmar utses av föreståndare och styrgrupp gemensamt. Dess uppgift är att föreslå och följa hälsoekonomisk forskning inom CHEGU med utgångspunkt från den internationella utvecklingen inom området.

Föreståndare och styrgrupp kan också inrätta referensgrupper för andra specifika ändamål.

Forskning, utbildning och övriga aktiviteter inom CHEGUs verksamhetsområde sträcker sig över discipliner, institutions- och organisationsgränser, med Institutionen för nationalekonomi med statistik vid Handelshögskolan och Enheten för hälsometri vid Sahlgrenska Akademin som huvudsakliga initiativtagare. Administrativa funktioner som föreståndare, sekreterare och webbmaster fullgörs inom ramen för en anställning vid någon av de i centrumbildningen CHEGU medverkande institutionerna. CHEGU har alltså ingen egen anställd personal. I Göteborgs universitets organisation hör CHEGU administrativt till Handelshögskolans ansvarsområde och är placerat vid institutionen för nationalekonomi med statistik.

Styrgrupp

CHEGUs styrgrupp skall vara ett stöd i föreståndarens ledning av verksamheten och har till uppgift att föreslå och följa aktiviteter inom centrumbildningens ram så att dess målsättning nås. Ordförande och övriga ledamöter utses av Rektor. Styrgruppen består av följande ledamöter:

Göran Bondjers, professor, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet (ordförande)

Peter Lönnroth, professor, VästraGötalandsregionen

Klas Bergenheim, PhD, AstraZeneca

Lena Jacobson, fil lic, hälsoekonom, Swedish Orphan Biovitrum (Sobi)

Ivar Sönbö Kristiansen, professor, avdeling for helseledelse og helseökonomi (HELED), Universitetet i Oslo

Edward Palmer, adj professor, Försäkringskassan

Kjell Torén, professor, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Sara Stendahl, professor, Juridiska institutionen, Göteborgs universitet

Hannah Akuffo, professor, Sida

I enlighet med Rektors beslut av den 17 oktober 2011 skall CHEGU vara en organisation för samverkan mellan institutioner och mellan forskare, vilka är engagerade inom det hälsoekonomiska området vid Göteborgs universitet, NHV, Chalmers, VG-region och industri. CHEGU är även ett gemensamt kontaktorgan gentemot externa intressenter. CHEGU skall initiera och stödja utbildning och forskning samt samverkan med det omgivande samhället inom området hälsoekonomi.

Till CHEGUs uppgifter hör bl a att inom sitt verksamhetsområde:

 • vara en mötesplats för forskare och forskarstuderande vid Göteborgs universitet
 • vara kontaktforum i förhållande till andra lärosäten och andra externa intressenter
 • främja utvecklingen av ett internationellt kontaktnät
 • bidra till långsiktig kompetensuppbyggnad inom hälsoekonomisk utbildning och forskning vid Göteborgs universitet
 • stödja enskilda discipliners kunskapsuppbyggnad inom området hälsoekonomi vid Göteborgs universitet
 • stimulera och initiera flervetenskapligt samarbete
 • stimulera och initiera samarbete inom det hälsoekonomiska området med forskare vid andra lärosäten nationellt och internationellt
 • stimulera och initiera samt vid behov samordna utbildningar inom det hälsoekonomiska området vid Göteborgs universitet
 • medverka till att ett hälsoekonomiskt perspektiv tillförs relevanta redan befintliga utbildningar vid Göteborgs universitet
 • • svara för dokumentation av utbildnings- och forskningsverksamhet inom det hälsoekonomiska området vid Göteborgs universitet
 • • informera om utbildning, forskning och forskningsresultat inom det hälsoekonomiska området vid Göteborgs universitet samt
 • • medverka till att externa medel tillförs den hälsoekonomiska verksamheten vid Göteborgs universitet.